Przeskocz do zawartości głównej

TTest1_conf — funkcja skryptu i funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

TTest1_conf — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja TTest1_conf() zwraca zagregowaną wartość przedziału ufności dla jednego szeregu wartości.

Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta dla jednej próby.

Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:  

TTest1_conf (value [, sig ])

Return data type: numeric

Arguments:  

Argument Opis
value Próby, z których będą obliczane wartości. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano nazwy pola dotyczącego wartości próby, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Value.
sig W parametrze sig można określić dwustronny poziom istotności. Jeśli poziom zostanie pominięty, wówczas wartość sig zostanie ustawiona na 0,025, co oznacza 95% przedział ufności.

Limitations:  

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Examples:  

TTest1_conf( Value )

TTest1_conf( Value, 0.005 )