Tworzenie aplikacji

Aplikacja Qlik Sense to zestaw przeznaczonych do wielokrotnego użytku elementów danych (miar, wymiarów i wizualizacji), arkuszy i narracji. Jest ona samodzielnym obiektem zawierającym dane w ramach strukturalnego modelu danych do analizy.

Za pomocą aplikacji można odkrywać prawidłowości w danych i podejmować trafne decyzje na podstawie wizualizacji i odpowiednich selekcji.

Podstawą aplikacji jest kolekcja przeznaczonych do wielokrotnego użytku elementów danych. Struktura i elementy wizualne stanowią kolekcję arkuszy i narracji.

Building blocks of an app.

Podstawa

Skrypt ładowania danych

Skrypt ładowania danych służy do ładowania danych do aplikacji. Skrypt powoduje nawiązanie połączenia ze źródłem danych (bazą danych, arkuszem Excel itp.) i pobranie stamtąd danych.

Więcej informacji zawiera temat Korzystanie z edytora ładowania danych.

Model danych

Model danych nadaje strukturę załadowanym danym. Utworzenie modelu danych optymalnie dostosowanego do potrzeb aplikacji polega na wprowadzaniu odpowiednich zmian w skrypcie ładowania danych i przeładowywaniu danych.

Więcej informacji zawiera temat Wyświetlanie modelu danych.

Miary

Miary to obliczenia i wyrażenia używane w wizualizacjach.

Miary to obliczenia używane w wizualizacjach. Miary są tworzone na podstawie wyrażenia złożonego z funkcji agregacji, takich jak Sum lub Max, które są połączone z co najmniej jednym polem.

Więcej informacji zawierają tematy Miary oraz Używanie wyrażeń w wizualizacjach.

Wymiary

Wymiary to pola używane w wizualizacjach. Wymiary określają sposób grupowania danych w wizualizacji — na przykład według łącznej sprzedaży na kraj albo według liczby produktów na dostawcę.

Więcej informacji zawierają tematy Wymiary oraz Pola.

Struktura i elementy wizualne

Arkusze

Arkusze zawierają wizualizacje danych (na przykład wykresy i tabele). Tworzenie struktury aplikacji polega na grupowaniu wizualizacji w różnych arkuszach odpowiednio do przeznaczenia.

Więcej informacji zawierają tematy Porządkowanie aplikacji za pomocą arkuszy oraz Tworzenie wizualizacji .

Zakładki

Zakładka to skrót do pewnego zestawu selekcji w konkretnym arkuszu.

Więcej informacji zawiera temat Oznaczanie selekcji zakładkami.

Narracje

Narracje bazują na migawkach wizualizacji. Łącząc migawki danych z określonych momentów i stanów selekcji, można prezentować dane w postaci narracji prowadzącej do nowych, odkrywczych wniosków.

Więcej informacji zawiera temat Narracje dotyczące danych.

Więcej informacji o aplikacjach

Aplikacja umożliwia tworzenie nowych wizualizacji na podstawie własnych pytań i pomysłów, na przykład przez używanie wymiarów i miar zdefiniowanych w aplikacji. W ten sposób można rozwijać aplikację na potrzeby własne lub współpracowników.

Użytkownik tworzący aplikację automatycznie staje się jej właścicielem. W zależności od posiadanych uprawnień dostępu inni użytkownicy mogą korzystać z aplikacji, edytować ją i udostępniać innym. Zakres możliwych działań zależy też od tego, czy aplikacja jest opublikowana.

Uwaga: Format plików .qvf jest formatem własnościowym.
Uwaga: Aplikacje Qlik Sense Desktop są zazwyczaj zapisywane w folderze <user>\Documents\Qlik\Sense\Apps z nazwą pliku <nazwa_aplikacji>.qvf, gdzie <nazwa_aplikacji> jest nazwą aplikacji. Jeśli nazwa aplikacji zostanie zmieniona w Qlik Sense Desktop, wówczas .qvf nie zostanie zaktualizowane.