Rozszerzenie raportowania On-Demand

Rozszerzenie raportowania On-Demand to rozszerzenie wizualizacji, które powoduje dodanie przycisku służącego do tworzenia raportów Qlik NPrinting na żądanie. Jest zawarte w pakiecie Dashboard bundle.

Wymagania

Musisz mieć dostęp do serwera Qlik NPrinting Server (wersja June 2017 lub nowsza) z aplikacją Qlik NPrinting połączoną z aplikacją Qlik Sense, którą projektujesz. Ta aplikacja Qlik NPrinting zawiera szablony raportów. Istnieją również pewne dodatkowe wymagania:

 • Raporty muszą być włączone na potrzeby On-Demand w konsoli WWW Qlik NPrinting.

  Włączanie raportów na żądanie (tylko w języku angielskim).

 • Wszyscy użytkownicy, którzy uruchamiają raporty On-Demand, muszą być dodani jako użytkownicy w aplikacji Qlik NPrinting i muszą posiadać rolę zabezpieczeń, która umożliwia uruchamianie raportów On-Demand.

Kiedy używać

Rozszerzenie raportowania On-Demand jest użyteczne, gdy wymagane jest, aby użytkownik mógł drukować predefiniowane raporty Qlik NPrinting w aplikacji Qlik Sense, używając swoich wyborów w aplikacji jako filtru.

Tworzenie przycisku raportowania On-Demand

Przycisk raportowania On-Demand można utworzyć na edytowanym arkuszu.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Z panelu zasobów w obszarze Obiekty niestandardowe > Dashboard bundle (Pakiet Dashboard bundle) przeciągnij do arkusza pozycję On-demand reporting (Raportowanie na żądanie).
 2. Ustaw połączenie z serwerem w sekcji Server Connection (Połączenie z serwerem) obszaru NPrinting Connection (Połączenie z NPrinting) w panelu właściwości. Adres URL musi kończyć się znakiem /.

  Example: https://<nazwa serwera>:4993/

 3. W obszarze Choose App (Wybierz aplikację) wybierz serwer Qlik NPrinting, który zawiera aplikację szablonu raportów.
 4. W obszarze Report Configuration (Konfiguracja raportu) wybierz raport do połączenia z przyciskiem Choose Report (Wybierz raport).
 5. W obszarze Default Export Format (Domyślny format eksportu) wybierz domyślny format eksportu.
 6. W sekcji Button Label (Etykieta przycisku) obszaru Appearances (Wygląd) wybierz etykietę przycisku.

W ten sposób został utworzony przycisk raportowania On-Demand. Kliknięcie tego przycisku spowoduje wygenerowanie raportu.

Generowanie raportu

W aplikacji Qlik Sense możesz wygenerować raport filtrowany zgodnie z bieżącymi wyborami. W celu wykonania tej operacji konieczne jest korzystanie z trybu analizy.

Uwaga: Możesz stosować filtrowanie tylko względem pól, które zawiera szablon raportu Qlik NPrinting, ponieważ w przeciwnym wypadku wygenerowanie raportu nie powiedzie się. Nie ma możliwości filtrowania wyborów przy użyciu wyrażenia.
 1. Kliknij utworzony przycisk.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Export (Eksport) przedstawiające stan generowania raportu.

 2. Gdy raport zostanie wygenerowany, nastąpi aktywacja przycisku pobierania. Aby pobrać raport, kliknij przycisk pobierania.

Raport zostanie pobrany.

Porada: Możesz również wygenerować dowolny raport Qlik NPrinting On-Demand, który jest dla Ciebie dostępny, używając przycisku New Report (Nowy raport) w oknie dialogowym Export (Eksport). Zostanie wyświetlony monit z zachętą do wybrania formatu raportu i eksportu.

Ograniczenia

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat Ograniczenia pakietów rozszerzeń zapewnianych przez Qlik.

 • Jeśli szablon raportu Qlik NPrinting zawiera filtr, wówczas w aplikacji Qlik Sense nie można dokonywać sprzecznych wyborów, ponieważ mogą one uniemożliwić wygenerowanie raportu.