Edytowanie zmiennej

Zmienna w Qlik Sense to nazwana encja zawierająca wartość. Jeśli w wyrażeniu jest używana zmienna, wówczas jest zastępowana jej wartością lub definicją.Zmienne są definiowane z użyciem podglądu zmiennych albo w skrypcie przy użyciu edytora skryptu ładowania danych.

Nową zmienną można edytować z poziomu przeglądu zmiennych podczas edytowania arkusza w nieopublikowanej aplikacji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Podczas edycji arkusza kliknij Ò na pasku edycji, aby otworzyć przegląd zmiennych.

  Zostaje otwarte okno przeglądu zmiennych

  Uwaga: Aby edytować zmienną zdefiniowaną w skrypcie, można zrobić to w skrypcie za pomocą edytora skryptu ładowania danych albo usunąć tę zmienną ze skryptu, a następnie dokonać jej edycji w przeglądzie zmiennych.
 2. Wybierz z listy zmienną do edycji, a następnie kliknij @.

  Zmienna rozwinie się i zostaną wyświetlone następujące opcje:

  • Definicja (jeśli istnieje)
  • Opis (jeśli istnieje)
  • Znaczniki (jeśli istnieją)
 3. Edytuj zmienną:

  • Otwórz edytor wyrażeń i utwórz w nim definicję, klikając 3.

  • Więcej informacji zawiera temat Korzystanie z edytora wyrażeń.

  • Anuluj edycję zmiennej. W tym celu naciśnij klawisz Esc.

   Uwaga: Po kliknięciu Ö zmienna zostanie usunięta.
  • Aby dodać nowe znaczniki, podaj je i kliknij P albo naciśnij klawisz Enter. Aby usunąć znaczniki, kliknij E.
 4. Zapisz zmiany. W tym celu kliknij @. Zmienną można zapisać przez kliknięcie poza sekcją zmiennej w przeglądzie zmiennych albo przez kliknięcie poza oknem przeglądu zmiennych.

Zmienna została zaktualizowana.