Łączenie wniosków w narrację z użyciem migawek

Aby uzyskać pełny obraz aplikacji, potrzebny jest sposób na zebranie wniosków, które mogą się pojawić. W tym celu można tworzyć statyczne migawki wizualizacji.

Migawka jest graficzną reprezentacją stanu (typu i danych) obiektu danych w konkretnym punkcie czasu, której można użyć podczas tworzenia narracji. Rejestrowana migawka jest kopią danego stanu. Oznacza to, że stan migawki nie zmienia się w przypadku aktualizacji stanu odpowiedniego obiektu danych.

Po zarejestrowaniu migawki można dodać do niej adnotację. Adnotacja ułatwia odróżnianie różnych migawek w bibliotece migawek podczas tworzenia narracji. Adnotacja nie jest widoczna podczas odtwarzania narracji.

Po zarejestrowaniu migawek określonej wizualizacji można otworzyć bibliotekę migawek za pomocą menu skrótów wizualizacji. W ramach tej biblioteki można zdecydować, które migawki zatrzymać na potrzeby ich użycia w narracjach. Dodatkowo można edytować adnotacje i usuwać migawki. Więcej informacji zawiera temat Biblioteka migawek.

Porada: Jeśli biblioteka migawek zostanie otwarta z widoku narracji, wówczas wyświetlone zostaną wszystkie migawki ze wszystkich wizualizacji w aplikacji.

Jeśli wizualizacja, z której chcesz zarejestrować migawkę, jest rozszerzeniem, upewnij się, że funkcja migawki jest włączona w jej głównym skrypcie. W tym celu ustaw właściwość migawki (snapshot) na wartość true.

Więcej informacji zawiera temat Zezwalanie na wykonywanie migawek wizualizacji (tylko w języku angielskim).

Wykonywanie migawki

W widoku arkusza można rejestrować migawki wizualizacji i używać ich w celu budowania narracji dotyczących danych.

W takiej sytuacji użytkownik może rejestrować migawki wszystkich różnych typów wizualizacji oprócz paneli filtrowania.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku arkusza aktywuj wizualizację, której ma być wykonana migawka.
 2. Kliknij przycisk Snapshot w prawym górnym rogu wizualizacji lub długo dotknij wizualizację albo kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Snapshot .

  Zostanie otwarte okno dialogowe adnotacji.

 3. Wykres kołowy przedstawiający sprzedaż na region oraz otwarte okno dialogowe adnotacji migawki.

  Snapshot annotation dialog.

 4. Podaj opis, aby ułatwić odróżnienie migawek w bibliotece migawek.
 5. Kliknij przycisk Zapisz albo kliknij poza oknem dialogowym, aby je zamknąć.

  Adnotacja została zapisana.

Migawka została zapisana z tytułem takim samym jak tytuł wizualizacji.

Wyświetlanie migawek

Wykonaj następujące czynności:

 1. Długo dotknij wizualizację, dla której mają być wyświetlone migawki, albo kliknij ją prawym przyciskiem myszy.

  Otworzone zostanie menu skrótów wizualizacji.

 2. Wybierz polecenie Otwórz bibliotekę migawek.

  Otworzona zostaje Biblioteka migawek z listą wszystkich migawek danej wizualizacji. Znacznik daty i wszelkie adnotacje ułatwiają odróżnianie migawek.

 3. Kliknij poza biblioteką, aby ją zamknąć.

Usuwanie migawek

Wykonaj następujące czynności:

 1. Długo dotknij wizualizację, dla której mają być wyświetlone migawki, albo kliknij ją prawym przyciskiem myszy.

  Otwarte zostanie menu skrótów wizualizacji.

 2. Wybierz polecenie Otwórz bibliotekę migawek.

  Otwarta zostanie Biblioteka migawek z listą wszystkich zarejestrowanych migawek. Znacznik daty i wszelkie adnotacje ułatwiają odróżnianie migawek.

 3. Kliknij przycisk  Edytuj.

 4. Wybierz migawkę, którą chcesz usunąć.

  Uwaga: Nie można usunąć migawek, które należą do opublikowanej wersji aplikacji.
 5. Kliknij przycisk Delete.

  Wybrane migawki zostają usunięte.

 6. Kliknij przycisk Edit albo miejsce poza tekstem.

 7. Kliknij poza biblioteką, aby ją zamknąć.

See also: