Praca w przestrzeniach udostępnionych

Przestrzeń udostępniona to sekcja huba w chmurze używana do wspólnego opracowywania aplikacji oraz kontrolowania dostępu do aplikacji. Użytkownik może znaleźć swoje przestrzenie udostępnione na liście rozwijanej przestrzeni w obszarze Eksploruj.

Przestrzeń może utworzyć każdy użytkownik, który posiada licencję Professional. Aplikacje w przestrzeni mogą zawierać arkusze, narracje i zakładki dodane przez wielu użytkowników. Przestrzenie udostępnione są ograniczone do członków. Aplikacje zawarte w przestrzeni mogą być wyświetlane tylko przez członków przestrzeni.

Uprawnienia są przypisywane członkom, gdy oni są dodawani do przestrzeni udostępnionej. Uprawnienia określają, co członkowie mogą zrobić w przestrzeni udostępnionej. W przestrzeniach udostępnionych istnieją cztery uprawnienia:

 • Właściciel: pierwszy administrator, który może zarządzać przestrzenią i jej członkami, a także tworzyć zawartość w przestrzeni.
 • Jest administratorem: może zarządzać przestrzenią i jej członkami, a także tworzyć zawartość w przestrzeni.
 • Może edytować: może dodawać zawartość do aplikacji, a także edytować zawartość. Nie może zarządzać przestrzenią ani członkostwem w niej.
 • Może wyświetlać: może wyświetlać aplikacje w przestrzeni, ale nie może tworzyć zawartości ani zarządzać przestrzenią.

Uprawnienia członków mogą być zmieniane, co powoduje nadanie im innej roli w przestrzeni albo usunięcie ich z tej przestrzeni. Informacje dotyczące zarządzania uprawnieniami w przestrzeni udostępnionej zawiera temat Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach udostępnionych.

Nowe aplikacje możesz tworzyć bezpośrednio w przestrzeni udostępnionej. Dodatkowo aplikacje możesz przenosić ze swojej przestrzeni prywatnej do swojej przestrzeni udostępnionej, aby umożliwić innym członkom korzystanie z tych aplikacji. Więcej informacji dotyczących współpracy z innymi użytkownikami w przestrzeni zawiera temat Korzystanie z aplikacji w przestrzeniach udostępnionych.

Tworzenie przestrzeni udostępnionych

Każdy, kto tworzy przestrzeń, jest jej właścicielem. Właściciela aplikacji nie można zmienić w hubie w chmurze. Właścicieli przestrzeni można zmieniać w konsoli Management Console.

Uwaga:

Nazwy przestrzeni muszą być niepowtarzalne w hubie w chmurze.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij listę rozwijaną przestrzeni i wybierz opcję Dodaj przestrzeń.
 2. Wprowadź nazwę i opis przestrzeni.
 3. Kliknij polecenie Utwórz.

Dodawanie członków do przestrzeni udostępnionych

Członkowie mogą być dodawani do przestrzeni przez właściciela lub członków posiadających uprawnienie Jest administratorem.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W przestrzeni kliknij polecenie Zarządzaj członkami.
 2. Wyszukaj członków według nazw i wybierz członków, których chcesz dodać do przestrzeni.
 3. Wybierz uprawnienie dla członków i kliknij polecenie Dodaj.
 4. Kliknij przycisk Gotowe.

Edycja nazw i opisów przestrzeni udostępnionych

Nazwę i opis przestrzeni można zmienić.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W przestrzeni kliknij ikonę Edytuj przestrzeń.
 2. Zmień nazwę i opis, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Usuwanie przestrzeni udostępnionych

Przestrzeń można usunąć. Usunięcie przestrzeni spowoduje także usunięcie wszystkich aplikacji w tej przestrzeni. Przestrzeń może usunąć tylko jej właściciel lub użytkownik posiadający uprawnienie Jest administratorem.

 1. W przestrzeni kliknij ikonę Edytuj przestrzeń.
 2. Kliknij polecenie Usuń.
 3. Kliknij polecenie Usuń.

Rozwijanie i udostępnianie aplikacji w przestrzeniach udostępnionych

Istnieją różne sposoby rozwijania aplikacji w ramach współpracy i udostępniania ich innym członkom huba w chmurze. Oto przykładowy przepływ pracy korzystania z przestrzeni udostępnionych:

 1. Tworzenie aplikacji

  Utwórz aplikację w swojej przestrzeni prywatnej. Dodaj źródła danych, utwórz model danych i utwórz harmonogram ładowania aplikacji.

  Twórca aplikacji jest jedynym użytkownikiem, który może zarządzać danymi w aplikacji, dlatego model danych musi być gotowy zanim możliwe będzie rozwijanie aplikacji w ramach współpracy z innymi użytkownikami.

  Tworzenie aplikacji w hubie w chmurze

 2. Tworzenie przestrzeni udostępnionej

  Do swojego huba w chmurze dodaj przestrzeń udostępnioną, aby rozwijać aplikację w ramach współpracy.

 3. Przenoszenie aplikacji do przestrzeni

  Po przygotowaniu aplikacji do współpracy przenieś aplikację do swojej przestrzeni udostępnionej.

  Przenoszenie aplikacji między przestrzeniami

 4. Dodawanie użytkowników do przestrzeni

  Dodaj współpracujących do swojej przestrzeni i przypisz im uprawnienie Może edytować. Współpracujący muszą posiadać licencję Professional.

 5. Rozwijanie aplikacji w przestrzeni w ramach współpracy

  Wszyscy użytkownicy posiadający uprawnienie Może edytować mogą dodawać arkusze, narracje i zakładki do aplikacji. Ich zawartość pozostaje prywatna do momentu, gdy zdecydują się ją ustawić jako publiczna w aplikacji.

  Korzystanie z aplikacji w przestrzeniach udostępnionych

  Udzielanie dostępu do arkuszy, zakładek i narracji

 6. Dodawanie odbiorców docelowych aplikacji do przestrzeni

  Gdy aplikacja jest gotowa dla odbiorców docelowych, można ich dodać do przestrzeni.

  Jeśli konkretna przestrzeń jest używana wyłącznie w celu programowania, wówczas można przenieść aplikację do innej przestrzeni, do której dostęp mają odbiorcy aplikacji. Alternatywnie możesz przenieść aplikację do swojej przestrzeni prywatnej i udostępnić stamtąd aplikację konkretnym użytkownikom.

  Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach udostępnionych

  Przenoszenie aplikacji między przestrzeniami

  Udostępnianie aplikacji w hubie w chmurze

 7. Aktualizowanie aplikacji

  Możliwe, że otrzymasz opinie od odbiorców Twojej aplikacji. Aplikację w przestrzeni można zaktualizować w dowolnym momencie, uwzględniając zmiany modelu danych lub zawartości w aplikacji.

 8. Wycofanie aplikacji z przestrzeni udostępnionej

  Gdy aplikacja nie jest już potrzebna, można ją usunąć z huba w chmurze.

  Usuwanie aplikacji w hubie w chmurze

 9. Wycofanie przestrzeni

  Gdy przestrzeń nie jest już potrzebna, można ją usunąć z huba w chmurze.