QvdFieldName — funkcja skryptu

Zwraca nazwę pola o numerze fieldno, jeśli istnieje w pliku QVD (w przeciwnym wypadku zwracana jest wartość NULL).

Syntax:  

QvdFieldName(filename , fieldno)

Arguments:  

Argument Opis
filename

Nazwa pliku QVD, w razie potrzeby ze ścieżką, jako folder lub połączenia sieciowe do danych.

Example: 'lib://Table Files/'

W dotychczasowym trybie tworzenia skryptów obsługiwane są również następujące formaty ścieżek:

  • bezwzględna

    Example: c:\data\

  • względna wobec katalogu roboczego aplikacji Qlik Sense.

    Example: data\

  • Adres URL (HTTP lub FTP), wskazujący lokalizację w Internecie lub intranecie.

    Example: http://www.qlik.com

fieldno Numer pola (numeracja zaczyna się od 0) w ramach tabeli zawartej w pliku QVD.

Examples:  

QvdFieldName ('MyFile.qvd', 3)

QvdFieldName ('C:\MyDir\MyFile.qvd', 5)

QvdFieldName ('lib://data\MyFile.qvd', 5)