wildmatch — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja wildmatch porównuje pierwszy parametr ze wszystkimi kolejnymi parametrami i zwraca numer pasującego wyrażenia. Funkcja ta zezwala na stosowanie symboli wieloznacznych ( * i ?) w ciągach znaków porównania. * stanowi dopasowanie dla dowolnej sekwencji znaków. ? jest dopasowaniem dla dowolnego pojedynczego znaku.

Syntax:  

wildmatch( str, expr1 [ , expr2,...exprN ])

 

Porada: Aby dokonywać porównań między symbolami wieloznacznymi, należy użyć funkcji match lub mixmatch.