Tworzenie miary głównej przez wpisanie wyrażenia w edytorze

Podczas korzystania z aplikacji nieopublikowanej można tworzyć miary główne wielokrotnego użycia. Wyrażenia złożone można dodawać przez wpisanie takiego wyrażenia bezpośrednio w edytorze wyrażeń.

 1. Kliknij na pasku narzędzi.

  Z lewej strony zostanie wyświetlony panel zasobów.

 2. Kliknij przycisk é. , aby wybrać kartę elementów głównych.
 3. Kliknij nagłówek Miary, aby rozwinąć tę kategorię.

 4. Kliknij polecenie Utwórz nową.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Utwórz nową miarę.

 5. Kliknij 3 w polu Wyrażenie, aby otworzyć okno dialogowe Dodaj wyrażenie.

 6. Wyrażenie można dodać przez wpisanie go bezpośrednio w edytorze wyrażeń (okno główne).

  Nazwy pól użyte w takim wyrażeniu są sprawdzane, a składnia wyrażenia — weryfikowana.

  Porada: W trakcie wpisywania wyrażenia w edytorze wyrażeń jest ono na bieżąco weryfikowane. W przypadku wystąpienia błędu wyświetlona zostaje w dolnym lewym rogu podpowiedź dotycząca tego, co jest wpisane błędnie. Dodatkowe informacje o błędzie można uzyskać po kliknięciu stosownej ikony obok podpowiedzi.

  Każda linia w edytorze wyrażeń jest numerowana; stosowane jest tam również wyróżnienie składni.

  Porada: Aby otworzyć pomoc online z pełnym opisem sposobu korzystania z bieżącej funkcji, należy dwukrotnie kliknąć nazwę funkcji w edytorze wyrażeń, a następnie nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+H. Opcja ta staje się dostępna po wpisaniu pierwszego nawiasu wyrażenia po nazwie funkcji. Opcja ta jest obsługiwana tylko w przypadku korzystania z komputera z klawiaturą.
 7. Kliknij polecenie Zastosuj, aby zamknąć okno dialogowe Dodaj wyrażenie.

  Teraz należy dodać opis miary.

 8. Podaj nazwę miary.

 9. Podaj opis dla miary (opcjonalnie).

 10. Aby określić kolor, kliknij S na liście rozwijanej kolorów i wybierz kolor, używając jednej z następujących metod:

  • Kliknij jeden z kolorów w palecie.
  • Podaj sześcioznakowy kod koloru w polu wejściowym kodu szesnastkowego: #.
  • Kliknij przycisk Ü u dołu okna dialogowego, wybierz kolor z koła kolorów i w razie potrzeby odpowiednio ustaw suwak nasycenia.
 11. Dodaj znaczniki (opcjonalnie).

 12. Kliknij polecenie Utwórz.

Miara ta zostaje zapisana w kategorii Wymiary na karcie Elementy główne i można z niej korzystać w wizualizacjach.

See also:

 

Używanie wyrażeń w wizualizacjach