Tworzenie miary głównej za pomocą karty Pola

Podczas korzystania z aplikacji nieopublikowanej można tworzyć miary główne wielokrotnego użycia. Miarę główną można utworzyć za pomocą sekcji Pola w panelu zasobów.

 1. Kliknij na pasku narzędzi.

  Z lewej strony zostanie wyświetlony panel zasobów.

 2. Kliknij -, aby wybrać kartę pól.
 3. Kliknij pole, którego chcesz użyć w celu utworzenia miary.

  Zostanie otwarty podgląd.

 4. Kliknij 3 u dołu podglądu.

 5. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Utwórz nową miarę z wybranym wcześniej polem jako nazwą miary i częścią wyrażenia.

 6. Kliknij 3 w polu Wyrażenie, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

 7. Wyrażenie można dodać przez wpisanie go bezpośrednio w edytorze wyrażeń (okno główne).

  Nazwy pól użyte w takim wyrażeniu są sprawdzane, a składnia wyrażenia — weryfikowana.

  Porada: W trakcie wpisywania wyrażenia w edytorze wyrażeń jest ono na bieżąco weryfikowane. W przypadku wystąpienia błędu wyświetlona zostaje w dolnym lewym rogu podpowiedź dotycząca tego, co jest wpisane błędnie. Dodatkowe informacje o błędzie można uzyskać po kliknięciu stosownej ikony obok podpowiedzi.

  Każda linia w edytorze wyrażeń jest numerowana; stosowane jest tam również wyróżnienie składni.

  Porada: Aby otworzyć pomoc online z pełnym opisem sposobu korzystania z bieżącej funkcji, należy dwukrotnie kliknąć nazwę funkcji w edytorze wyrażeń, a następnie nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+H. Opcja ta staje się dostępna po wpisaniu pierwszego nawiasu wyrażenia po nazwie funkcji. Opcja ta jest obsługiwana tylko w przypadku korzystania z komputera z klawiaturą.
 8. Kliknij polecenie Zastosuj, aby zamknąć okno dialogowe Dodaj wyrażenie.

  Teraz należy dodać opis miary.

 9. W razie potrzeby zmień nazwę.

 10. Podaj opis dla miary (opcjonalnie).

 11. Aby określić kolor, kliknij S na liście rozwijanej kolorów i wybierz kolor, używając jednej z następujących metod:

  • Kliknij jeden z kolorów w palecie.
  • Podaj sześcioznakowy kod koloru w polu wejściowym kodu szesnastkowego: #.
  • Kliknij przycisk Ü u dołu okna dialogowego, wybierz kolor z koła kolorów i w razie potrzeby odpowiednio ustaw suwak nasycenia.
 12. Dodaj znaczniki (opcjonalnie).

 13. Kliknij polecenie Utwórz.

Miara ta zostaje zapisana w kategorii Wymiary na karcie Elementy główne i można z niej korzystać w wizualizacjach.

Uwaga: Direct Discovery — te pola są oznaczone ikoną ÿ w sekcji Pola w panelu zasobów.

Więcej informacji zawiera temat Projektowanie wizualizacji za pomocą Direct Discovery.

See also:

 

Pola