Tworzenie miary głównej za pomocą klasycznej funkcji agregacji

Podczas korzystania z aplikacji nieopublikowanej można tworzyć miary główne wielokrotnego użycia. Miarę można łatwo utworzyć za pomocą jednej z klasycznych funkcji agregacji. W tym celu należy z list rozwijanych wybrać odpowiednią funkcję i odpowiednie pole.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij na pasku narzędzi.

  Z lewej strony zostanie wyświetlony panel zasobów.

 2. Kliknij przycisk é , aby wybrać kartę elementów głównych.
 3. Kliknij nagłówek Miary, aby rozwinąć tę kategorię.

 4. Kliknij polecenie Utwórz nową.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Utwórz nową miarę.

 5. Kliknij 3 w polu Wyrażenie, aby otworzyć okno dialogowe Dodaj wyrażenie.

  Po prawej stronie wyświetlone zostaną listy rozwijane służące do wybrania pola i funkcji klasycznej.

 6. Jeśli mają być widoczne pola z konkretnej tabeli, należy zaznaczyć tę tabelę na górnej liście rozwijanej (opcjonalnie).
 7. Z listy rozwijanej Pole wybierz pole.
 8. Z dolnej listy rozwijanej wybierz funkcję.

  Porada: Można wstawić tylko pole. Wystarczy nie wybierać funkcji.
 9. Kliknij polecenie Wstaw, aby wstawić tę funkcję i to pole do edytora wyrażeń.

  Porada: Aby otworzyć pomoc online z pełnym opisem sposobu korzystania z bieżącej funkcji, należy dwukrotnie kliknąć nazwę funkcji w edytorze wyrażeń, a następnie nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+H. Opcja ta staje się dostępna po wpisaniu pierwszego nawiasu wyrażenia po nazwie funkcji. Opcja ta jest obsługiwana tylko w przypadku korzystania z komputera z klawiaturą.
 10. Kliknij polecenie Zastosuj, aby zamknąć okno dialogowe Dodaj wyrażenie.

  Teraz należy dodać opis miary.

 11. Podaj nazwę miary.

 12. Podaj opis dla miary (opcjonalnie).

 13. Aby określić kolor, kliknij S na liście rozwijanej kolorów i wybierz kolor, używając jednej z następujących metod:

  • Kliknij jeden z kolorów w palecie.
  • Podaj sześcioznakowy kod koloru w polu wejściowym kodu szesnastkowego: #.
  • Kliknij przycisk Ü u dołu okna dialogowego, wybierz kolor z koła kolorów i w razie potrzeby odpowiednio ustaw suwak nasycenia.
 14. Dodaj znaczniki (opcjonalnie).

 15. Kliknij polecenie Utwórz.

Miara ta zostaje zapisana w kategorii Wymiary na karcie Elementy główne i można z niej korzystać w wizualizacjach.

See also:

 

Podstawowe funkcje agregacji