Łączenie ze źródłami danych w edytorze ładowania danych

Połączenie do danych w edytorze ładowania danych pozwala na zapisanie skrótu do często używanego źródła danych: bazy danych, plików lokalnych lub plików zdalnych. Na liście Powiązania między danymi wyszczególnione są zapisane połączenia w kolejności alfabetycznej. Za pomocą pola wyszukiwania / pola filtru można zawężać taką listę do połączeń o określonej nazwie lub określonym typie.

Więcej informacji zawiera temat Łączenie ze źródłami danych.

Uwaga: Wyświetlane będą tylko te połączenia do danych, które są własnością użytkownika lub do których użytkownik ma uprawnienia odczytu lub zapisu. W celu ewentualnego uzyskania dostępu skontaktuj się z administratorem programu Qlik Sense.

Tworzenie nowego połączenia do danych

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij polecenie Utwórz nowe połączenie.
 2. Wybierz z listy rozwijanej typ źródła danych, który chcesz utworzyć.

  Zostanie otwarte okno dialogowe ustawień właściwe dla typu wybranego źródła danych.

 3. Skonfiguruj ustawienia źródła danych, a następnie kliknij polecenie Utwórz, aby utworzyć połączenie do danych.

  Nazwa połączenia zostanie dołączona do domeny i nazwy użytkownika, aby zapewnić, że jest niepowtarzalna.

Połączenie do danych zostało utworzone z użytkownikiem jako właścicielem domyślnym. Jeśli z tego połączenia do danych mają w ramach instalacji na serwerze korzystać inni użytkownicy, trzeba dokonać edycji uprawnień dostępu do połączenia w programie Qlik Management Console.

Ostrzeżenie: Ustawienia utworzonego połączenia nie zostaną automatycznie zaktualizowane, jeśli zmieniono ustawienia źródła danych. Oznacza to, że trzeba starannie przechowywać hasła i nazwy użytkowników, zwłaszcza w przypadku zmiany ustawień na linii zintegrowanych zabezpieczeń systemu Windows i nazw użytkownika baz danych w DSN.
Uwaga: Jeśli polecenie Utwórz nowe połączenie nie jest wyświetlane, oznacza to brak uprawnień do dodawania połączeń do danych. W celu ewentualnego uzyskania dostępu skontaktuj się z administratorem programu Qlik Sense.

Usuwanie połączenia do danych

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij Ö na połączeniu do danych, które chcesz usunąć.
 2. Potwierdź, że chcesz usunąć to połączenie.

Połączenie do danych zostało usunięte.

Uwaga: Jeśli ikona Ö nie jest wyświetlana, oznacza to brak uprawnień do usuwania połączeń do danych. W celu ewentualnego uzyskania dostępu skontaktuj się z administratorem programu Qlik Sense.

Edytowanie połączenia do danych

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij @ na połączeniu do danych, które chcesz edytować.
 2. Edytuj szczegóły połączenia do danych. Szczegóły połączenia są właściwe dla typu połączenia.

Połączenie do danych zostało zaktualizowane.

Uwaga: W przypadku edycji nazwy połączenia do danych trzeba również dokonać edycji wszystkich istniejących odniesień (lib://) do połączenia znajdujących się w skrypcie, jeśli odniesienia te nadal mają dotyczyć edytowanego połączenia.
Uwaga: Jeśli ikona @ nie jest wyświetlana, oznacza to brak uprawnień do aktualizowania połączeń do danych. W razie potrzeby skontaktuj się wówczas z administratorem programu Qlik Sense.

Wstawianie w skrypcie parametrów połączenia

Większość połączeń wymaga podania ciągu połączenia. Ciągi połączenia nie są wymagane jedynie w przypadku połączeń z folderami i plikami webowymi.

Wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij Ø na połączeniu, w odniesieniu do którego chcesz wstawić parametry połączenia.

Parametry połączenia dla wybranego połączenia do danych są wstawiane w bieżącej pozycji w edytorze ładowania danych.

Porada: Parametry połączenia można również wstawić przez przeciągnięcie połączenia do danych i upuszczenie go w odpowiednim miejscu w skrypcie.

Więcej informacji zawiera temat Connect.

Selekcja danych z połączenia do danych

Aby dokonać selekcji danych z połączenia do danych w celu załadowania ich do aplikacji, należy wykonać następujące działania:

 1. Utwórz nowe połączenie do źródła danych (jeśli takie połączenie jeszcze nie istnieje).
 2. ± Dokonaj selekcji danych z tego połączenia.

Tworzenie w skrypcie odniesień do połączenia do danych

Połączenia do danych można użyć w celu utworzenia odniesienia do źródeł danych w instrukcjach i funkcjach w skrypcie, zazwyczaj tam, gdzie trzeba utworzyć odniesienie do nazwy pliku ze ścieżką.

Składnia odniesienia do pliku wygląda następująco: 'lib://(nazwa_połączenia)/(nazwa_pliku_ze_ścieżką)'

Na poniższym przykładzie plik orders.csv jest ładowany z lokalizacji określonej w połączeniu do danych MyData.

LOAD * FROM 'lib://MyData/orders.csv';

Na poniższym przykładzie plik Customers/cust.txt jest ładowany z folderu określonego w połączeniu danych DataSource. Customers to podfolder w lokalizacji określonej w połączeniu do danych MyData.

LOAD * FROM 'lib://DataSource/Customers/cust.txt';

Na poniższym przykładzie ładowana jest tabela z połączenia do danych z pliku webowego PublicData, która zawiera łącze do rzeczywistego adresu URL.

LOAD * FROM 'lib://PublicData' (html, table is @1);

Na poniższym przykładzie tabela Sales_data jest ładowana z połączenia do bazy danych MyDataSource.

LIB CONNECT TO 'MyDataSource';
LOAD *;
SQL SELECT * FROM `Sales_data`;

Miejsce przechowywania połączenia do danych

Połączenia są przechowywane za pomocą programu Qlik Sense Repository Service. Połączeniami do danych można zarządzać w ramach konsoli Qlik Management Console we wdrożonym na serwerze programie Qlik Sense. Konsola Qlik Management Console pozwala na usuwanie połączeń do danych, ustawianie uprawnień dostępu i wykonywanie innych zadań z zakresu administracji systemem.

Ostrzeżenie: W programie Qlik Sense Desktop wszystkie połączenia są zapisywane w aplikacji w postaci niezaszyfrowanej. Niezaszyfrowane są zatem dane takie jak nazwa użytkownika, hasło i ścieżka do pliku podane podczas tworzenia połączenia do danych. Oznacza to, że wszystkie te dane mogą być dostępne otwartym tekstem w przypadku udostępnienia aplikacji innemu użytkownikowi. Należy rozważyć tę sytuację w przypadku tworzenia aplikacji z zamiarem jej udostępniania.