QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Wyświetlanie modelu danych

Przeglądarka modelu danych zapewnia przegląd struktury danych aplikacji. Można obejrzeć w niej szczegółowe metadane dotyczące tabel i pól. W przeglądarce modelu danych widoczny jest też podgląd danych w poszczególnych tabelach i polach. Dodatkowo można na bieżąco tworzyć nowe wymiary i miary.

W trybie danych wyświetlana jest struktura danych aplikacji.

Data model viewer.

W przeglądarce modelu danych każda tabela danych jest reprezentowana przez pole zawierające nazwę tabeli jako tytuł i listę wszystkich pól z tabeli. Asocjacje w tabeli są przedstawione za pomocą linii, a linia kropkowana oznacza odwołanie cykliczne. W przypadku wyboru tabeli lub pola podświetlenie asocjacji natychmiast przedstawia obraz powiązań pól i tabel.

Poziom powiększenia można zmienić, klikając Y, Z albo używając suwaka. Aby przywrócić poziom powiększenia do 1:1, kliknij ü.

Pasek narzędzi

Na pasku narzędzi u góry ekranu przeglądarki modelu danych dostępne są następujące narzędzia:

Opcje na pasku narzędzi
Element interfejsu użytkownika Opis

Menu globalne z opcjami nawigacji i akcjami, które można wykonywać w aplikacji.

Więcej informacji o przeglądaniu na kartach i o menu globalnym zawiera temat Nawigacja za pomocą kart.

Dane

Kliknij odpowiednią zakładkę, aby wykonać zadania dotyczące danych. Możesz na przykład załadować dane w Menedżerze danych lub edytorze ładowania danych albo wyświetlić model danych w przeglądarce modelu danych.

Zakładka Dane jest niedostępna w opublikowanej aplikacji (chyba że jesteś właścicielem tej aplikacji). W takim przypadku możesz tylko otworzyć przeglądarkę modelu danych.

Analiza

Kliknij odpowiednią zakładkę, aby wykonać zadania analizy. Możesz na przykład utworzyć tabele i wykresy albo wykonać interakcje względem tabel lub wykresów.

Narracja

Kliknij kartę, aby utworzyć narracje w swojej aplikacji.

Zapisz Zapisuje zmiany.

Wyświetlanie lub ukrywanie informacji o aplikacji w obszarze, w którym można edytować te informacje lub otworzyć opcje aplikacji i określić styl aplikacji.
t Zwiń wszystkie tabele, aby widoczna była tylko nazwa tabeli.
å Zmniejsza obszar zajmowany przez tabele, wyświetlając jedynie nazwę tabeli i pola skojarzone z innymi tabelami..
s Rozwiń wszystkie tabele, aby wyświetlić wszystkie pola.
+ Widok tabeli wewnętrznej — model danych Qlik Sense razem z polami syntetycznymi.
7 Widok tabeli źródłowej — model danych źródłowych tabel danych.
ì

Menu układu z następującymi opcjami:

ì Układ siatki

ó Autom. układ

õ Przywróć układ

j Otwórz i zamknij panel podglądu.

Więcej informacji zawiera temat Podgląd tabel i pól w przeglądarce modelu danych.