Chi2Test_p — funkcja wykresu

Funkcja Chi2Test_p() zwraca zagregowaną wartość p (istotności) testu chi2 dla jednego lub dwóch szeregów wartości. Test można przeprowadzić względem wartości actual_value podczas testowania wariacji w określonych macierzach col i row, albo poprzez porównanie wartości actual_value z odpowiednimi wartościami expected_value (jeśli zostały określone).

Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Uwaga: W Qlik Sense wszystkie funkcje testu chi2 mają takie same argumenty.

Syntax:  

Chi2Test_p(col, row, actual_value[, expected_value])

Return data type: liczbowy

Arguments:  

Argument Opis
col, row Określona kolumna i wiersz w macierzy testowanych wartości.
actual_value Wartość zaobserwowana w określonej macierzy col i row.
expected_value Wartość oczekiwana rozkładu w określonej macierzy col i row.

Limitations:  

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Examples:  

Chi2Test_p( Grp, Grade, Count )     

Chi2Test_p( Gender, Description, Observed, Expected )