Ustawianie zakładki domyślnej w celu utworzenia strony docelowej aplikacji

Zakładkę domyślną można ustawić dla aplikacji. Definiując zakładkę domyślną, można wybrać domyślne selekcje, jakie będą widoczne dla odbiorcy aplikacji, który otworzy arkusze w opublikowanej aplikacji.

Można wybrać arkusz, który ma być stroną docelową aplikacji, ustawiając zakładkę domyślną. W momencie otwarcia aplikacji zostaną użyte stan układu i stan wyboru zakładki domyślnej.

Jeśli zakładka domyślna nie będzie ustawiona, w momencie otwarcia aplikacji zostanie wyświetlony przegląd aplikacji.

W przypadku korzystania z zakładek domyślnych:

 • Zakładkę domyślną można ustawić i usunąć tylko w aplikacji niepublikowanej.
 • Dla aplikacji można ustawić tylko jedną zakładkę domyślną.
 • Podczas wyświetlania arkusza wybór zakładki domyślnej można wyczyścić. Jednak po przeładowaniu lub ponownym otwarciu tego arkusza ta zakładka zostanie zastosowana.
 • W aplikacji opublikowanej odbiorca aplikacji może wyczyścić wybór zakładki domyślnej i wykonać inne selekcje. Jednak zakładka domyślna zostanie zastosowana ponownie, gdy odbiorca aplikacji przeładuje lub ponownie otworzy arkusz.
 • Zduplikowanie aplikacji powoduje zduplikowanie zakładki domyślnej z aplikacją.

Więcej informacji o zakładkach zawiera temat Oznaczanie selekcji zakładkami.

Z zakładki domyślnej można korzystać w połączeniu z opcją Zawsze jedna wartość wybrana dla pola, aby wyróżnić konkretne selekcje dla odbiorcy aplikacji. Więcej informacji o opcji Zawsze jedna wartość wybrana zawiera temat Zawsze jedna wartość wybrana.

Uwaga: W poprzednich wersjach Qlik Sense zakładka domyślna stosowała tylko stan wyboru zakładki.

Ustawianie zakładki domyślnej

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij ikonę > na pasku narzędzi arkusza. Zostanie otwarte okno Zakładki.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy istniejącą zakładkę, a następnie opcję Ustaw selekcje jako domyślne dla aplikacji. Obok tej zakładki zostanie dodana ikona wskazująca, że jest to zakładka domyślna dla aplikacji.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy istniejącą zakładkę, a następnie kliknij opcję Ustaw jako zakładkę domyślną.

 3. Kliknij tę zakładkę. Okno Zakładki zostanie zamknięte. Ta zakładka pojawi się na górnym pasku narzędzi, a selekcje pojawią się w aplikacji.
 4. Aby sprawdzić, czy zakładka domyślna działa poprawnie, zamknij, a następnie ponownie otwórz aplikację. Powinny zostać wyświetlone zakładka domyślna i selekcje. Zakładka domyślna i selekcje powinny być widoczne po otwarciu arkusza.

Aby usunąć zakładkę domyślną, otwórz okno Zakładki w aplikacji niepublikowanej, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę domyślną. Kliknij opcję Usuń selekcje domyślne dla aplikacji.

Aby usunąć zakładkę domyślną, otwórz okno Zakładki w aplikacji niepublikowanej, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę domyślną. Kliknij opcję Usuń jako zakładkę domyślną. Przy następnym otwarciu tej aplikacji zostanie wyświetlony przegląd aplikacji.

Więcej informacji na temat tworzenia zakładek zawiera temat Tworzenie zakładek.