Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Właściwości histogramu

W celu otwarcia panelu właściwości dla wizualizacji należy kliknąć na pasku narzędzi pozycję Edytuj Edytuj arkusz, a następnie kliknąć wizualizację przeznaczoną do edycji.

Jeśli panel właściwości jest ukryty, kliknij otwarty panel prawyPokaż właściwości w prawym dolnym rogu.

InformacjaJeśli na panelu właściwości widoczne jest oznaczenie Obiekt powiązany Wizualizacja powiązana, oznacza to, że wizualizacja jest połączona z elementem głównym. Możesz edytować element główny lub odłączyć od niego wizualizację, aby edytować tylko bieżącą wizualizację.
InformacjaNiektóre ustawienia w panelu właściwości są dostępne tylko w pewnych okolicznościach, na przykład w razie użycia więcej niż jednego wymiaru lub więcej niż jednej miary, albo po wybraniu opcji, która sprawia, że inne opcje są dostępne.

Dane

Kliknij polecenie Dodaj, aby dodać pole.

Pola

Na karcie Dane w obszarze Pola kliknij polecenie Dodaj, aby otworzyć listę dostępnych Pól. Wybierz pole, którego chcesz użyć.

Możesz również kliknąć Wyrażenie, aby utworzyć pole w edytorze wyrażeń. Innym sposobem utworzenia pola jest wpisanie wyrażenia bezpośrednio do pola tekstowego. Dodawane w ten sposób wyrażenia mogą się zaczynać od znaku równości (=). Oto przykład pola wyliczanego:

=If (Week < 14, Week, 'Sales')

Jeśli polecenie Dodaj jest wyszarzone, nie można już dodać więcej pól.

 • <Nazwa pola>

  Pole: Kliknij nazwę pola, aby otworzyć ustawienia pola.

  Aby usunąć pole, kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz w oknie dialogowym polecenie Usuń. Można również kliknąć pole i kliknąć Usuń.

  • Pole: Jeśli dodano pole z obszaru Pola w panelu zasobów, wówczas nazwa tego pola jest automatycznie wyświetlana. Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń.

  • Etykieta: Wprowadź etykietę dla pola.
  • Uwzględnij wartości null: Po wybraniu wartości miary wszystkich wymiarów null są sumowane i prezentowane jako element jednowymiarowy w wizualizacji. Wszystkie wartości null są wyświetlane jako przerwy lub kreski (-).
  • Element główny: Utwórz wymiar główny na podstawie wyrażenia wymiaru, klikając Utwórz nowy. Jeśli wymiar jest już połączony z elementem głównym, kliknij Edytuj, aby zaktualizować element główny. Wszystkie wystąpienia połączonego wymiaru zostaną zaktualizowane.

 • Dodaj alternatywę: Alternatywne pola to pola dodane do wizualizacji, które są wyświetlane dopiero wtedy, gdy użytkownik wybierze przełączenie wyświetlanych pól podczas eksploracji wizualnej.

Ustawienia histogramu

 • Słupki: Dla opcji Słupki można ustawić wartość Autom. Lub Niestandardowe:

  Autom. powoduje podział danych na optymalną liczbę słupków na podstawie aktualnie wybrane dane. Nie trzeba definiować żadnych innych ustawień. Obliczenie jest oparte na wzorze Sturgesa.

  Niestandardowe umożliwia zdefiniowanie sposobu rozdziału danych do słupków.

 • Liczba słupków: W opcji Maksymalna liczba ustaw liczbę słupków, do których dane zostaną rozdzielone.
 • Szerokość słupka (oś x): Ustaw Szerokość, aby zdefiniować szerokości poszczególnych słupków. Jest to zależne od wartości na osi x.

  Słupki można przesunąć, zmieniając ustawienie Przesunięcie.

  Przykład:  

  Jeśli ustawisz Szerokość 2 i zachowasz domyślne ustawienie Przesunięcie równe 0, słupki zostaną zdefiniowane jako od 0 do 2, od 2 do 4, od 4 do 6 itd. Jeśli zmienisz Przesunięcie na 1, słupki będą zdefiniowane od –1 do 1, od 1 do 3, od 3 do 5 itd.

 • Zliczaj tylko wartości odrębne: Wybierz tę opcję, aby wykluczyć wartości zduplikowane.

Dodatki

 • Sposób obsługi danych: Uwzględnij wartości zerowe: Gdy ta opcja nie jest wybrana, wówczas miary o wartości „0” nie są uwzględnione w prezentacji. Jeśli istnieje więcej niż jedna wartość miary, wszystkie wartości miary muszą mieć wartość „0”, aby były wykluczone z prezentacji.

  • Warunek obliczenia:należy określić wyrażenie w tym polu tekstowym, aby ustawić warunek, który musi zostać spełniony (prawda) w celu wyświetlenia obiektu. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Na przykład: count(distinct Team)<3. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, wówczas zostanie wyświetlony komunikat (lub wyrażenie) wprowadzony do pola Wyświetlany komunikat.

  Warunek obliczenia przydaje się, gdy wykres lub tabela wolno reagują z powodu dużej ilości danych. Możesz użyć warunku obliczenia do ukrycia obiektu, dopóki użytkownik nie odfiltruje danych do łatwiejszego w obsłudze poziomu przez zastosowanie wyborów. Użyj właściwości Wyświetlany komunikat, aby przeprowadzić użytkownika przez filtrowanie danych.

 • Linie odniesienia: Dodaj linię odniesienia: kliknij, aby dodać nową linię odniesienia.

  • Pokaż: wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie linii odniesienia.
  • Etykieta: podaj etykietę dla linii odniesienia.
  • Kolor: w selektorze kolorów wybierz kolor linii odniesienia i etykiety.
  • Wyrażenie linii odniesienia: podaj wartość lub wyrażenie dla linii odniesienia. Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń.
 • Usuń: kliknij, aby usunąć linię odniesienia.

Wygląd

Ogólne

 • Pokaż tytuły:ta opcja jest domyślnie włączona (Wł.) we wszystkich wizualizacjach z wyjątkiem paneli filtrowania, wskaźników KPI oraz wizualizacji typu tekst i grafika.

  Podaj wartości pól Tytuł, Podtytuł i Przypis. Domyślnie ciąg jest interpretowany jako tekstowy. Pola tekstowego można jednak użyć w celu podania wyrażenia albo kombinacji tekstu i wyrażenia. Znak równości (=) na początku ciągu oznacza, że ciąg ten zawiera wyrażenie.

  Kliknij Wyrażenie, aby utworzyć wyrażenie w edytorze wyrażeń.

  InformacjaTytuły są wyświetlane w jednym wierszu. W przypadku wstawienia podziałów wierszy będą one ignorowane.

  Przykład:  

  Przyjmijmy założenie, że używany jest następujący ciąg znaków (razem ze znakami cudzysłowów): 'Sales: ' & Sum(Sales).

  Domyślnie ciąg ten jest interpretowany jako tekstowy i wyświetlany w sposób przedstawiony na przykładzie. Jeśli jednak ciąg ten zaczyna się znakiem równości: (='Sales: ' & Sum(Sales)), wówczas będzie interpretowany jako wyrażenie. W takim przypadku dane wyjściowe to Sales: <wartość wyrażenia>, gdzie <wartość wyrażenia> jest wartością obliczaną.

 • Wyłącz menu aktywowane najechaniem myszy: Wybierz, aby wyłączyć w wizualizacji menu wyświetlane po najechaniu kursorem.

 • Pokaż szczegóły: ustawienie wartości Pokaż umożliwi użytkownikom wyświetlanie szczegółów, takich jak opisy, miary i wymiary.

Stany alternatywne

 • Stan: umożliwia ustawienie stanu do zastosowania do wizualizacji. Można wybrać:

  • stan alternatywny zdefiniowany w obszarze Elementy główne;
  • <dziedziczony> ― w takim przypadku używany jest stan zdefiniowany dla arkusza;
  • <stan domyślny>, który reprezentuje stan w sytuacji, gdy nie zastosowano żadnego stanu alternatywnego.

  Więcej informacji o stanach alternatywnych zawiera temat Korzystanie ze stanów alternatywnych na potrzeby analizy porównawczej.

Prezentacja

Rozmieszczenie linii siatki: jeśli wymagane jest dostosowanie poziomych linii siatki, opcję tę należy ustawić na wartość Niestandardowe. Do wyboru dostępne są następujące opcje: Bez linii, Średnie i Wąskie.

Etykiety wartości: domyślnie Wył. Ustawienie Autom. umożliwia wyświetlenie etykiet wartości, gdy ilość miejsca jest wystarczająca.

 • Kolory: Możesz ustawić tylko pasek słupka histogramu.
 • Oś Y: Częstotliwość — gdy ustawiona jest opcja Autom., wówczas etykieta jest pokazywana, jeśli dostępna jest wystarczająca ilość miejsca.
  • Etykiety i tytuł: wybierz wyświetlane etykiety i tytuł.
  • Pozycja: wybierz miejsce wyświetlania osi częstotliwości.

  • Skaluj: określ rozmieszczenie podziałki skali osi częstotliwości.

  • Zakres: wybierz tę opcję, aby ustawić wartość minimalną lub maksymalną. Wartość minimalna nie może być większa niż maksymalna. Wartości te mogą być określone wyrażeniami.

  • Etykieta: ustaw etykietę dla osi częstotliwości.

 • Oś X: <Pole>:
  • Etykiety i tytuł: wybierz wyświetlane etykiety i tytuł.
  • Pozycja: wybierz miejsce wyświetlania osi pola.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!