Przeskocz do zawartości głównej

Tworzenie słownictwa dla funkcji Insight Advisor

Dla funkcji Insight Advisor można tworzyć słownictwo. Umożliwia to definiowanie terminów i wartości do użycia w zapytaniach, których nie ma w modelu danych.

Słownictwo można tworzyć w obszarze Słownictwo pod pozycją Logika biznesowa na karcie Przygotuj. Słownictwo pomaga poprawić skuteczność zapytań w języku naturalnym. Na przykład przy użyciu słownictwa można zdefiniować:

 • Alternatywne nazwy pól, elementów głównych i wartości.

  Na przykład Zyski, Wpływy i Przychody dla pola Dochód.

 • Nazwy zakodowanych wartości

  Na przykład nazwy kodów klasyfikacji medycznych.

 • Nazwy do grupowania wartości z pola

  Na przykład definiowanie nazwanych przedziałów wiekowych dla pola zawierającego grupy wiekowe.

 • Popularne akronimy i skróty, które nie występują w danych.

  Na przykład r oznaczające rok lub l oznaczające liczbę.

Tworząc słownictwo, definiuje się terminy związane z tym słownictwem. Następnie wiąże się terminy z polami i elementami głównymi w swojej aplikacji. Opcjonalnie terminy można powiązać z pojedynczymi wartościami z wybranych pól i elementów głównych. Podczas definiowania terminów dla wartości z pól dostępne są następujące warunki:

 • Większe niż
 • Większe lub równe
 • Mniejsze niż
 • Mniejsze lub równe
 • In
 • Nie w
 • W zakresie
Informacja

Dostępność warunków dla pól różni się w zależności od wartości w polach.

Słownictwo jest tworzone według języków aplikacji. Słownictwo każdego języka jest oddzielne.

Informacja

Qlik Sense obsługuje język angielski, francuski, rosyjski i hiszpański słownictwa.

Tworzenie słownictwa

 1. W aplikacji kliknij Przygotuj i wybierz pozycję Słownictwo.
 2. Z listy rozwijanej wybierz język.
 3. Kliknij polecenie Utwórz słownictwo.
 4. Wprowadź terminy do słownictwa.
 5. Wybierz pole lub element główny, którego dotyczy słownictwo.
 6. Opcjonalnie wybierz warunek i wartości, do których ma on zastosowanie.
 7. Kliknij polecenie Utwórz.

Ograniczenia

Słownictwa podlegają następującym ograniczeniom:

 • Słownictwa nie są obsługiwane w Associative Insights.