Przeskocz do zawartości głównej

Ustawianie zakresu modelu logicznego za pomocą pakietów

Pakiety umożliwiają definiowanie i ograniczanie zakresu wniosków w określonych obszarach zainteresowania w modelu logicznym.

Pakiet to zbiór powiązanych grup. Insight Advisor używa podczas generowania wyników tylko grup z tego samego pakietu. Grupy mogą należeć do wielu pakietów. Pakiety modeli logicznych są tworzone i zarządzane w Pakietach.

Na przykład model danych może zawierać tabele z oddzielnych obszarów biznesowych. Jeśli istnieją połączenia między tabelami, pole daty z grupy Sales może zostać użyte na wykresie Wniosków z polem daty z grupy Support. Umieszczając grupy Sales i grupy Support w oddzielnych pakietach, można zapewnić, że informacje dotyczące tych obszarów biznesowych będą używać tylko pól w skojarzonym pakiecie.

Korzystanie z pakietów jest opcjonalne. Jeśli nie zdefiniujesz żadnych pakietów, wszystkie pola i grupy będą traktowane jako znajdujące się w tym samym pakiecie do analizy.

Pakiety można edytować lub usuwać, klikając i wybierając Edytuj lub Usuń.

Tworzenie pakietów

  1. Kliknij Utwórz pakiet.
  2. Wprowadź nazwę pakietu.
  3. Dodaj grupy do pakietu z listy Dostępne grupy.

    InformacjaPakiety muszą zawierać co najmniej jedną grupę miar.
  4. Kliknij polecenie Utwórz.