Przeskocz do zawartości głównej

Word cloud chart

Wykres chmury słów (Word cloud chart) umożliwia wizualizację danych tekstowych albo tekstu dowolnego. Wielkość pojedynczych słów jest zależna od wartości miary. Miara może być dowolnym parametrem, względem którego można dokonać pomiaru — na przykład: liczba użyć, porządzeń alfabetyczny, ważność albo kontekst. Wykres można dostosowywać za pomocą różnych kształtów, czcionek, układów i schematów kolorów. To rozszerzenie jest zawarte w pakiecie Visualization bundle.

Wymagania

Wykresy chmury słów muszą zawierać jeden wymiar i jedną miarę. 

Kiedy używać

Wykres chmury słów umożliwia zwizualizowanie i rozpoznanie ważności wartości w odniesieniu do miary. Im ważniejsza jest konkretna wartość w odniesieniu do danej miary, tym jej wielkość wyświetlana w chmurze będzie większa.

Tworzenie wykresu chmury słów

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć chmurę słów.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W panelu zasobów otwórz obszar Obiekty niestandardowe > Visualization bundle (Pakiet Visualization bundle) i przeciągnij do arkusza obiekt Wykres chmury słów.
 2. Kliknij przycisk Dodaj wymiar i wybierz wymiar.
 3. Kliknij przycisk Dodaj miarę, aby wybrać miarę wykresu.

Po wybraniu wymiaru i miary wykres chmury słów zostanie wyświetlony automatycznie.

Example:

A word cloud chart displaying food items in differnet sizes and colours.

Wykres chmury słów wyświetlający nazwy artykułów spożywczych w różnych rozmiarach i kolorach.

Zmiana wyglądu chmury słów

Chmurę słów można dostosowywać, korzystając z co najmniej jednej funkcji.

Zmiana orientacji

Możliwe jest ustawienie kształtu lub układu chmury słów. W panelu właściwości wybierz opcje Wygląd > Design > Orientations i zmień numer orientacji słowa. Muszą do być liczby dodatnie.

Example:

A word cloud chart displaying food items in differnet sizes, orientation, and colours.

Wykres chmury słów wyświetlający nazwy artykułów spożywczych w różnych rozmiarach i kolorach.

Dostosowywanie kąta początkowego i końcowego

Parametr punktu (kąta) początkowego chmury słów można dostosować w obszarze Wygląd  > Design > Start angle, a punktu końcowego w obszarze Wygląd  > Design > End angle w panelu właściwości. Kąty mogą mieć wartości dodatnie lub ujemne.

Zmiana rozmiaru czcionki

Maksymalny rozmiar czcionki słów można ustawić po wybraniu opcji Wygląd  > Design > Font max size, a minimalny po wybraniu opcji Wygląd  > Design > Font min size w panelu właściwości. Jeśli ustawiony jest limit maksimum i minimum, a pole wykresu jest za małe, wówczas większe słowa znikają.

Zmiana skali

Skala wykresu chmury słów może być liniowa lub logarytmiczna. Wybierz skalę Linear lub Log w obszarze Wygląd  > Design > Scale w panelu właściwości. W przypadku skali logarytmicznej mogą być używane tylko wartości dodatnie. Zero i wartości ujemne nic nie zwracają.

Ustawianie zakresów niestandardowych

Można także określić zakres kolorów lub wybrać kolory ze zdefiniowanego schematu kolorów.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W panelu właściwości kliknij opcje Wygląd > Design.
 2. Upewnij się, że dla opcji Enable color range ustawiona jest wartość On (domyślnie).
 3. Kliknij paletę kolorów obok opcji From i wybierz opcję.
 4. Kliknij paletę kolorów obok opcji To i wybierz opcję.

Możesz ustawić własny zakres kolorów, klikając symbol sztalugi w palecie kolorów, a następnie wybierając kolor. Możesz także wprowadzić ciąg kodu koloru w polu obok symbolu sztalugi. Kolory powinny być poprawnymi kolorami stylów CSS.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W panelu właściwości kliknij opcje Wygląd > Design.
 2. Przesuń przycisk przesuwny Enable custom range w lewo, aby wyłączyć tę opcję.
 3. Wybierz schemat kolorów z obszaru Scale color.

 4. A word cloud chart displaying food items in custom colors.
Wykres chmury słów wyświetlający nazwy artykułów spożywczych w różnych rozmiarach i kolorach.

Formatowanie liczb

Możliwe jest formatowanie wartości miary. Do tej samej wartości — na przykład dla waluty, daty, czasu trwania — można stosować różne formatowania. Wykres jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmienionego typu liczby.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W panelu właściwości kliknij opcje Dane > Miary, a następnie kliknij miarę.
 2. Wybierz odpowiednie formatowanie liczb z menu Formatowanie liczb.
 3. Wprowadź szczegóły w polach panelu. Te szczegóły będą wyświetlane podczas dalszego konfigurowania wykresu w przypadku wybrania opcji innej niż Autom.

Ograniczenia

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat Tworzenie wizualizacji z użyciem obiektu niestandardowego.

 • Wykres chmury słów może obsługiwać maksymalnie 100 słów na wpis.
 • Słowa, które zajmują więcej miejsca niż wykres, nie są wyświetlane. Aby wyświetlić więcej wartości, można dostosować rozmiar czcionki, ale nie zaleca się używania pól z długimi wartościami tekstowymi.
 • Wykresy chmury słów nie mogą być używane w raportach Qlik NPrinting.