Przeskocz do zawartości głównej

Tabela przestawna

W tabeli przestawnej wymiary i miary są wyświetlane jako wiersze i kolumny w tabeli. Tabela przestawna umożliwia analizowanie danych według wielu miar i w wielu wymiarach naraz.

Układ miar i wymiarów można zmieniać, aby uzyskiwać różne widoki danych. Czynność wymiennego przenoszenia miar i wymiarów między wierszami a kolumnami jest nazywana przestawianiem.

Pivot table with dimensions Customer, Product Group, and Item and measures Quantity and Sales.

Kiedy używać

Tabela przestawna jest szczególnie użyteczna, gdy wymagane jest uwzględnienie kilku wymiarów lub miar w pojedynczej tabeli, a następnie zmiana organizacji w celu wyświetlenia różnych sum pośrednich.

Zalety

Użycie tabeli przestawnej jest bardzo korzystne, gdy wymagane jest analizowanie wielu wymiarów i miar jednocześnie, a następnie zmiana ich organizacji w celu uzyskania innej perspektywy danych. Inną zaletą jest możliwość rozszerzania interesujących wierszy przy jednoczesnym utrzymaniu wierszy w pozostałej części tabeli w postaci zwiniętej.

Wady

Tabela przestawna może wydawać się zbyt skomplikowana, a zawarte w niej informacje nie są widoczne na pierwszy rzut oka.

Tworzenie tabeli przestawnej

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć nową tabelę przestawną.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Z panelu zasobów przeciągnij pustą tabelę przestawną do arkusza.
  2. Kliknij polecenie Dodaj wymiar i wybierz wymiar lub pole.
  3. Kliknij polecenie Dodaj miarę, a następnie wybierz miarę lub utwórz miarę z pola.

Po utworzeniu tabeli przestawnej konieczne może być dostosowanie jej wyglądu i innych ustawień w panelu właściwości.

Porada: Szerokość kolumn jest ustawiana automatycznie w celu utrzymania kolumn razem, co poprawia czytelność. Szerokość kolumny wymiaru można dostosować, przeciągając linię podziału nagłówka. Szerokość poszczególnych kolumn miar nadal będzie ustawiana automatycznie. Aby przywrócić szerokość domyślną kolumny, kliknij dwukrotnie linię podziału nagłówka.

Tworzenie tabel przestawnych

Aby zmienić układ danych i uzyskać nowy widok, trzeba przeciągnąć wybrany element w nowe miejsce — do kolumny lub do wiersza. W poniższej tabeli przestawnej wymiar Customer został przeciągnięty na pozycję za wymiarem Product Group, a wymiar Item na pozycję przed wymiarem Product Group. Teraz wymiary są sortowane przede wszystkim według wymiaru Item. Obraz danych nie jest już skupiony na wymiarze Customer, a na wymiarze Item. Aby poznać ilości i wartości sprzedaży dla poszczególnych klientów, można po prostu rozwijać wymiary, ale ten sam cel można osiągnąć w inny sposób.

Pivot table with rearranged data.

Przeniesienie wymiaru Customer z wiersza do kolumny pozwoli zachować orientację na wymiar Item, a jednocześnie pokazać dystrybucję artykułów dla poszczególnych klientów. To jedno przesunięcie pozwoliło zwiększyć gęstość informacji w tabeli przestawnej.

Pivot table with rearranged data.

Grupowanie miar

Warto zauważyć, że elementy Quantity i Sales w nagłówku kolumny nie są wyświetlane jako osobne miary. Obok wymiaru Customer znajduje się element Miary. Gdy używanych jest kilka miar, są one automatycznie grupowane, tworząc grupę miar wyświetlaną jako element Miary. Taką grupę można dodawać jako całość do sekcji wierszy lub sekcji kolumn. Grupy miar nie można w tabeli edytować. Elementu miar nie można rozdzielić, aby używać jednej miary jako wiersza, a innej jako kolumny. Nie można też zmieniać kolejności wyświetlania miar. Zmiany elementu Miary można wprowadzać w panelu właściwości.

Różne metody przestawiania

W najprostszym ujęciu przestawianie polega na przeciąganiu wymiarów i miar z kolumn do wierszy lub z wierszy do kolumn, ale istnieją dwa sposoby przestawiania:

  • w tabeli przestawnej (zarówno podczas edytowania, jak i podczas analizy);
  • w panelu właściwości (tylko podczas edytowania).

Przestawianie z użyciem panelu właściwości

W panelu właściwości można dodawać miary i wymiary do tabeli przestawnej oraz przenosić wymiary i miary do wierszy lub kolumn. W przypadku używania kilku miar są one grupowane w jeden element o nazwie Miary. Wewnętrzną kolejność wymiarów i miar można zmieniać, ale zawsze gdy używanych jest kilka miar, można przenosić tylko całą grupę miar.

Properties panel.

Grupowanie globalne

Grupowanie globalne polega na rozpoczęciu od ograniczonego zestawu danych, a następnie wybraniu wartości, których będzie dotyczyć dalsza analiza, na przykład najlepszych kwartałów, najlepszych sprzedawców lub najsłabiej sprzedających się produktów.

Grupowanie globalne można traktować jako procedurę dwuetapową. Najpierw stosowane jest ograniczenie zestawu danych, po czym na liście wynikowej to samo ograniczenie jest stosowane ponownie do wymiaru wewnętrznego (czyli drugiego wymiaru w hierarchii sortowania), aby wyświetlane były jedynie wyniki dotyczące wyróżnionych wartości wymiaru wewnętrznego.

Example:  

W poniższej tabeli przestawnej nie jest stosowane żadne ograniczenie. Wartości są sortowane malejąco według wymiaru Sales. Lista jest bardzo długa, a wartości za 2013 r. nie są widoczne.

Pivot table, no limitation is applied.

W poniższej tabeli przestawnej zastosowano ograniczenie do wymiaru wewnętrznego Sales Rep Name, aby wyświetlanych było tylko pięcioro najlepszych przedstawicieli handlowych za lata 2013 i 2014.

Następnym krokiem jest wybranie grupowania globalnego z panelu właściwości. Opcja Grupowanie globalne jest dostępna jedynie po zastosowaniu ograniczenia do wymiaru.

Po wybraniu grupowania globalnego ograniczenie do piątki najlepszych przedstawicieli handlowych jest stosowane ponownie, ale tym razem bez uwzględnienia wymiaru Year. W końcowej tabeli przestawnej zostanie zaprezentowanych tylko pięcioro przedstawicieli handlowych z najwyższą sprzedażą w 2013 lub 2014 r.

Poniższa grafika pokazuje sześć najwyższych wyników w latach 2014 i 2013. Pierwsze cztery wyniki pochodzą z roku 2014, ale piąty (John Greg) już z roku 2013. Brenda Gibson, która miała piąty wynik w 2014 r., nie zmieściła się już na liście, ponieważ jest pięcioro innych przedstawicieli handlowych z większą sprzedażą.

Six highest results for 2014 and 2013.

Poniższa grafika przedstawia tabelę przestawną po zastosowaniu grupowania globalnego. Tabela przestawna zawiera jedynie wyniki sprzedaży piątki najlepszych przedstawicieli handlowych. Choć Brenda Gibson miała w 2014 r. lepszy wynik niż John Greg, jego wynik za rok 2013 zapewnił mu miejsce w czołowej piątce.

Pivot table with global grouping applied.