Przeskocz do zawartości głównej

Właściwości mapy

Aby otworzyć panel właściwości dla wizualizacji, kliknij opcję EditEdytuj na pasku narzędzi, a następnie kliknij wizualizację, którą chcesz edytować.

Jeśli panel właściwości jest ukryty, kliknij polecenie Pokaż właściwości. open right panel w prawym dolnym rogu, aby go otworzyć.

Uwaga: Jeśli w prawym górnym rogu wizualizacji widoczna jest ikona Linked Object , oznacza to, że wizualizacja jest połączona z elementem głównym. Połączonej wizualizacji nie można edytować, ale można edytować element główny. Aby edytować wizualizację, należy ją odłączyć.
Uwaga: Niektóre ustawienia w panelu właściwości są dostępne tylko w pewnych okolicznościach, na przykład w razie użycia więcej niż jednego wymiaru lub więcej niż jednej miary, albo po wybraniu opcji, która sprawia, że inne opcje są dostępne.

Właściwości wspólne

Ustawienia mapy

 • Mapa podstawowa: umożliwia wybranie mapy podstawowej dla wykresu mapy. Dostępne są następujące opcje:
  • Domyślna: umożliwia użycie mapy opartej na OpenStreetMap.
  • Wyblakła: umożliwia użycie bardziej wyblakłej wersji mapy Domyślna.
  • Satelitarna: umożliwia użycie mapy w postaci obrazu z satelity.
  • Brak: wybranie tej opcji powoduje, że żadna mapa nie jest mapą podstawową. Z tej opcji można korzystać, jeśli do mapy zostanie dodana warstwa tła. Ustawienie Brak powoduje użycie koloru tła z bieżącej kompozycji albo wartości zdefiniowanej dla mapChart.backgroundColor w bieżącej kompozycji.
 • Rzutowanie: służy do ustawiania rzutowania używanego przez mapę i definiuje rodzaj współrzędnych, które są używane na mapie. Każda mapa podstawowa obsługuje zestaw rzutowań. Dostępne są następujące rzutowania:
  • Merkatora: umożliwia wyświetlanie mapy z rzutowaniem Merkatora. Rzutowanie Merkatora, które wymaga współrzędnych, używa systemu odniesienia WGS-84.

   To rzutowanie jest dostępne z mapami podstawowymi Domyślna, Wyblakła, Satelitarna oraz Brak.

  • Adaptacyjne: umożliwia wyświetlanie mapy w rzutowaniu adaptacyjnym, które po zmniejszeniu przybliżenia nie wyolbrzymia nadmiernie obszarów znajdujących się w pobliżu biegunów.

   To rzutowanie jest dostępne z mapami podstawowymi Domyślna i Wyblakła.

  • Zdefiniowany przez użytkownika (stopnie): powoduje wyświetlanie mapy z użyciem współrzędnych w układzie współrzędnych opartym na stopniach. Wybierz tę opcję, jeśli używasz niestandardowej mapy podstawowej z niesztandarowymi współrzędnymi w stopniach.

   Wszystkie ustawienia w obszarze Lokalizacja są niezgodne z tą projekcją — z wyjątkiem ustawienia w polu Pole lokalizacji.

   To rzutowanie jest dostępne w przypadku opcji Brak.

  • Zdefiniowany przez użytkownika (metry): powoduje wyświetlanie mapy z użyciem współrzędnych w układzie współrzędnych opartym na stopniach. Wybierz tę opcję, jeśli używasz niestandardowej mapy podstawowej z niesztandarowymi współrzędnymi w metrach.

   Wszystkie ustawienia w obszarze Lokalizacja są niezgodne z tą projekcją — z wyjątkiem ustawienia w polu Pole lokalizacji.

   To rzutowanie jest dostępne w przypadku opcji Brak.

 • Język mapy: umożliwia ustawienie języka etykiet mapy.
  • Autom.: po zmniejszeniu widoku mapy używane są etykiety w języku angielskim (jeśli są dostępne), a po zwiększeniu używane są etykiety w języku lokalnym.
  • Lokalny: dla wyświetlanego kraju lub regionu używane są etykiety lokalne — jeśli są dostępne.

   Język angielski: używane są etykiety w języku angielskim — jeśli są dostępne.

 • Jednostki mapy: umożliwia ustawienie jednostek miary dla mapy. Dostępne są następujące opcje:
  • Metryczne
  • Imperialne
 • Metoda wyboru: ustawia sposób, w jaki użytkownicy mogą wybierać wiele wartości na mapie, przytrzymując klawisz Shift:
  • Brak: powoduje wyłączenie na mapie wyboru wielokrotnego, który polega na klikaniu z wciśniętym klawiszem Shift, a także wyłączenie przeciągania kursora.
  • Okrąg z odległością: zaznaczenie w postaci okręgu następuje poprzez przeciągnięcie od punktu środka na zewnątrz. Ten okrąg mierzy i prezentuje promień okręgu.
  • Lasso: zaznaczenie poprzez narysowanie obwodu obszaru.
 • Powiększenie automatyczne: umożliwia ustalenie, czy w przypadku zmiany selekcji mapa będzie powiększana do wybranych lokalizacji.
 • Ustaw widok domyślny: bieżący widok mapy jest ustawiany jako widok domyślny stosowany po otwarciu aplikacji.

Wygląd

Ogólne

 • Pokaż tytuły: umożliwia włączenie lub wyłączenie tytułów, podtytułów i stopek na mapie.

  Podaj wartości pól Tytuł, Podtytuł i Przypis. Domyślnie ciąg jest interpretowany jako tekstowy. Pola tekstowego można jednak użyć w celu podania wyrażenia albo kombinacji tekstu i wyrażenia. Znak równości (=) na początku ciągu oznacza, że ciąg ten zawiera wyrażenie.

  Kliknij 3, aby utworzyć wyrażenie w edytorze wyrażeń.

  Example:  

  Przyjmijmy założenie, że używany jest następujący ciąg znaków (razem ze znakami cudzysłowów): 'Sales: ' & Sum(Sales).

  Domyślnie ciąg ten jest interpretowany jako tekstowy i wyświetlany w sposób przedstawiony na przykładzie. Jeśli jednak ciąg ten zaczyna się znakiem równości: (='Sales: ' & Sum(Sales)), wówczas będzie interpretowany jako wyrażenie. W takim przypadku dane wyjściowe to Sales: <wartość wyrażenia>, gdzie <wartość wyrażenia> jest wartością obliczaną.

Stany alternatywne

 • State: Set the state to apply to the visualization. You can select:

  • Any alternate state defined in Master items.
  • <inherited>, in which case the state defined for the sheet is used.
  • <default state>, which represents the state where no alternate state is applied.

  For more information about alternate states, see Korzystanie ze stanów alternatywnych na potrzeby analizy porównawczej.

Legenda

 • Pokaż legendę: umożliwia pokazanie lub ukrycie legendy dla wszystkich warstw.
 • Położenie legendy: umożliwia ustawienie położenia legendy względem mapy.

Prezentacja

 • Nawigacja: na mapie są pokazywane elementy sterowania nawigacją z przyciskami do przesuwania, powiększania i powrotu do pozycji oryginalnej.
 • Narzędzie znajdowania lokalizacji: na mapie pokazywany jest przycisk lokalizacji. Kliknięcie przycisku lokalizacji powoduje dodanie pinezki z lokalizacją użytkownika na mapie. Użytkownik musi wybrać udostępnianie lokalizacji.

  Narzędzie znajdowania lokalizacji nie jest obsługiwane w przypadku

  • Eksportowania lub pobierania wizualizacji
  • Narracji.
 • Pasek skali: wybranie tej opcji powoduje wyświetlanie paska skali dla mapy.

 • Ogranicz poziomy powiększenia: umożliwia ustawienie ograniczeń poziomów powiększenia mapy.

  W przypadku wyboru opcji Nie mapa może być powiększana i zmniejszana do limitów wstępnie zdefiniowanych w mapie podstawowej.

  W przypadku wybrania opcji Niestandardowe limity można ustawiać za pomocą suwaka:

  • limit zmniejszania można ustawić, regulując lewą stronę suwaka;
  • limit powiększania można ustawić, regulując prawą stronę suwaka.
 • Ogranicz nawigację z przesuwaniem: umożliwia ustawienie limitów ruchu widoku mapy w pionie i w poziomie, a także ograniczenie powiększania mapy.

  W przypadku wybrania opcji Nie nie obowiązują żadne limity przesuwania.

  Wybranie opcji Niestandardowe powoduje ustawienie limitu przesuwania na bieżący widok mapy po kliknięciu opcji Ustaw limit przesuwania. Gdy ustawiony jest limit przesuwania, użytkownik nie może przesunąć widoku mapy poza granice bieżącego widoku ani zmniejszyć poza bieżący poziom powiększenia.

 • Informacje o debugowaniu: wyświetlane są następujące wartości: rozdzielczość, skala, poziom powiększenia oraz współrzędne środka wyświetlanego obszaru.

Właściwości warstw

Dane (warstwa punktów, warstwa obszaru, warstwa linii i warstwa gęstości)

 • Wymiary
  • Pole: pole lub wyrażenie wybrane jako wymiar warstwy. Wymiar zwykle definiuje lokalizacje na warstwie, ale możliwa jest zmiana pola definiującego lokalizacje w ustawieniach właściwości Lokalizacja.
  • Etykieta: Podaj etykietę wymiaru. Jeśli dodano pole z obszaru Pola w panelu zasobów, wówczas nazwa tego pola jest automatycznie wyświetlana.
  • Uwzględnij wartości NULL: wybranie tej opcji powoduje uwzględnianie wartości null na mapie. Domyślnie opcja ta jest zaznaczona.

Dane (Warstwa wykresu)

 • Wymiary
  • Pole: pole lub wyrażenie wybrane jako wymiar warstwy. Pierwszy wymiar zwykle definiuje lokalizacje na warstwie, ale możliwa jest zmiana pola definiującego lokalizacje w ustawieniach właściwości Lokalizacja. Drugi wymiar definiuje wymiar na wykresach warstwy.
  • Etykieta: Podaj etykietę wymiaru. Jeśli dodano pole z obszaru Pola w panelu zasobów, wówczas nazwa tego pola jest automatycznie wyświetlana.
  • Uwzględnij wartości NULL: wybranie tej opcji powoduje uwzględnianie wartości null na mapie. Domyślnie opcja ta jest zaznaczona.
  • Ograniczenie: Ogranicza liczbę wyświetlanych wartości. Po ustawieniu ograniczenia jedynymi wyświetlanymi wymiarami będą te, dla których wartość miary spełnia kryterium ograniczenia.
   • Brak ograniczenia: wartość domyślna.
   • Stała liczba: należy wybrać wartości minimalne i maksymalne. Ustaw liczbę wartości. W celu ustawienia liczby można użyć wyrażenia. Kliknij 3, aby otworzyć edytor wyrażeń.
   • Dokładna wartość: należy za pomocą operatorów ustawić dokładną wartość ograniczenia. W celu ustawienia liczby można użyć wyrażenia. Kliknij 3, aby otworzyć edytor wyrażeń.
   • Wartość względna: należy za pomocą operatorów ustawić względny limit ograniczenia w procentach. W celu ustawienia liczby można użyć wyrażenia. Kliknij 3, aby otworzyć edytor wyrażeń.
   • Obliczenie na podstawie miary: <miara>: ta opcja jest wyświetlana, gdy wymagane jest podanie ograniczenia dotyczącego liczby wyświetlanych wartości wymiaru. Zostaną wyświetlone wymiary, dla których wartość miary spełnia dane kryterium.
  • Pokaż inne: W przypadku jej wybrania ostatnia wartość w wizualizacji (w kolorze szarym) podsumowuje wszystkie pozostałe wartości. Jeśli ustawiony jest pewien rodzaj ograniczenia (Stała liczba, Dokładna wartość lub Liczba względna), wartość ta jest interpretowana jako 1 w tym ustawieniu. Jeśli na przykład używane jest ograniczenie Dokładna wartość, które ma wartość 10, wówczas dziesiątą wartością jest wartość Inne.
  • Etykieta Inne: Podaj etykietę dla wartości zsumowanych (gdy wybrana jest opcja Pokaż inne). Rolę etykiety może również spełniać wyrażenie.
 • Miary
  • Wyrażenie: pole lub wyrażenie wybrane jako miara dla wykresów na warstwie.
  • Etykieta: wprowadź etykietę dla miary. Jeśli dodano pole z obszaru Pola w panelu zasobów, wówczas nazwa tego pola jest automatycznie wyświetlana.
  • Formatowanie liczb: wybranie tej opcji powoduje uwzględnianie wartości null na mapie. Domyślnie opcja ta jest zaznaczona.

Dane (warstwa tła)

 • Etykieta: umożliwia ustawienie nazwy warstwy w tle na mapie.
 • Format: Format usługi, z którą zapewnia połączenie warstwa tła. Obsługiwane są następujące formaty:
  • TMS
  • WMS
  • Grafika:Warstwy tła obsługują następujące typy grafik:

   • .png
   • .jpg
   • .jpeg
   • .gif
 • URL: (tylko TMS i grafika)
  • TMS:wprowadź adres URL serwera mapy przesunięć lub mapy w układzie sąsiadującym. W celu wybrania poprawnego kafelka w adresie URL należy użyć ${z}, ${x}, ${y}. Na przykład http://tile.openstreetmap.org/${z}/${x}/${y}.png. W celu wybrania poprawnego kafelka w adresie URL można również użyć klucza usługi Mapy Bing $(quadkey). Podczas definiowania ${z}, ${x}, ${y} lub ${quadkey} można używać wyrażeń w nawiasach klamrowych w adresie URL.

   Adres URL jest wyrażeniem i jeśli adres URL ulegnie zmianie, wówczas dane w tle zostaną przeładowane.

   Serwer mapy musi generować kafle w tym samym typie rzutowania, który jest ustawiony dla mapy w opcji Rzutowanie w obszarze Ustawienia mapy, ponieważ tylko wtedy dane warstwy będą wyświetlane poprawnie.

  • Grafika: Wprowadź adres URL grafiki.
 • Przypisanie: wprowadź ciąg przypisania dla mapy ustawionej w adresie URL. Dozwolone są znaki, względem których zastosowano znaki ucieczki w stylu HTML, takie jak &copy, a także łącza HTML, (elementy <a> z atrybutami href ).
 • Opcje zaawansowane: (tylko TMS) włącza dodatkowe opcje konfiguracji dla map formatu TMS. Dostępne są następujące ustawienia:
  • Rozmiar kafelka w pikselach: umożliwia ustawienie szerokości i wysokości kafelek map w pikselach.
  • Szerokość kafelka: służy do ustawiania szerokości kafelka na poziomie 0 (maksymalne zmniejszenie) na mapie podstawowej. Jednostką geograficzną jest jednostka używana przez mapę podstawową.

   Porada:

   W przypadku większości map podstawowych wewnętrzny układ współrzędnych używa Merkatora z szerokością w metrach, nawet jeśli zewnętrzny układ współrzędnych używa stopni w formacie WGS-84.

  • Wysokość kafelka: służy do ustawiania wysokości kafelka na poziomie 0 (maksymalne zmniejszenie) na mapie podstawowej. Jednostką geograficzną jest jednostka używana przez mapę podstawową.

   Porada:

   W przypadku większości map podstawowych wewnętrzny układ współrzędnych używa Merkatora z wysokością w metrach, nawet jeśli zewnętrzny układ współrzędnych używa stopni w formacie WGS-84.

  • Współrzędna X początku: początek kafelków na osi X. W tym polu używana jest ta sama jednostka, co w opcji Wysokość kafelka. We wszystkich kafelkach na lewo od tego początku używana jest wartość ujemna.
  • Współrzędna Y początku: początek kafelków na osi Y. W tym polu używana jest ta sama jednostka, co w opcji Szerokość kafelka. We wszystkich kafelkach powyżej tego początku używana jest wartość ujemna.

   Porada:

   Jeśli ${-y} zostanie użyte w adresie URL, wówczas oś Y zostanie odwrócona, a wszystkie kafelki poniżej tej wartości będą miały wartość ujemną.

 • Konfiguracja WMS: (dotyczy tylko WMS) Kliknij, aby skonfigurować warstwę tła w formacie WMS.
  • Adres URL serwera WMS Wprowadź adres URL serwera WMS.

  • Wersja: wybierz wersję WMS. Qlik Sense obsługuje:
   • 1.1.0
   • 1.1.1
   • 1.3.0
  • Via server (CORS): Wybierz tę opcję, jeśli Qlik Sense nie załaduje informacji po kliknięciu opcji Załaduj z WMS. Jeśli używana przeglądarka nie pozwala na ładowanie danych z innej witryny, wówczas serwer Qlik GeoAnalytics może zamiast tego załadować informacje o możliwościach, włączając udostępnianie CORS (ang. Cross-Origin Resource Sharing).
  • System odniesienia oparty na współrzędnych: Wybierz system odniesienia oparty na współrzędnych, którego używa mapa WMS.

  • Przezroczyste: wybierz tę opcję, aby ustawić obszary mapy WMS, które nie zawierają żadnych danych, jako przezroczyste. Dzięki temu mapa WMS może zostać nałożona na mapę podstawową.

   Uwaga:

   Obsługa przezroczystości jest zależna od usługi WMS.

  • Warstwy: wybierz warstwy WMS, aby wyświetlić je na wykresie mapy. Dostępne mapy są zależne od źródłowej mapy WMS.

 • Pozycja obrazu: (Tylko grafika) Ustaw współrzędne obrazu w warstwie tła.
  • Lewy górny róg: Wprowadź współrzędne położenia lewego górnego rogu obrazu.
  • Prawy dolny róg: Wprowadź współrzędne położenia lewego dolnego rogu obrazu.

Sortowanie (warstwa punktów, warstwa obszaru, warstwa gęstości i warstwa wykresu)

Kliknij nazwę wymiaru, aby otworzyć ustawienia, a następnie kliknij przycisk sortowania, aby przełączyć na sortowanie Niestandardowe. Sortowanie określa kolejność, w jakiej dodawane są lokalizacje mapy. Jeśli na przykład w warstwie istnieją trzy zachodzące na siebie punkty, sortowanie określa, który punkt znajdzie się na wierzchu. Sortowanie określa również, które lokalizacje są wyświetlane w warstwie, jeśli zostanie ograniczona liczba widocznych obiektów mapy za pomocą opcji Maks. liczba widocznych obiektów. Dostępne opcje sortowania to Rosnąco i Malejąco. Dostępne są następujące opcje sortowania:

 • Sortuj wg wyrażenia: Podaj wyrażenie, według którego będzie odbywać się sortowanie.
 • Sortuj w kolejności liczbowej
 • Sortuj alfabetycznie

Dodatkowo można posortować według kolejności ładowania, przełączając na tryb Niestandardowe i pozostawiając wszystkie opcje sortowania niezaznaczone.

Jeśli dla pola zostanie ustawiona kolejność niestandardowa, ta kolejność zastąpi jakąkolwiek wewnętrzną kolejność sortowania wybraną w obszarze Sortowanie. Zob. Określanie niestandardowej kolejności wartości wymiaru.

Lokalizacja

 • (tylko warstwa linii) umożliwia ustawienie rodzaju danych, które są używane dla linii.

  • Punkt początkowy i końcowy: umożliwia wybranie użycia dwóch pól, które zostaną ustawione jako punkty początkowe i końcowe. W przypadku wybrania tej opcji osobne sekcje będą dodawane w obszarze Lokalizacja dla ustawień lokalizacji punktu początkowego i końcowego.
  • Geometria liniowa: tę opcję należy wybrać, aby używać geometrii liniowej w formacie GeoJSONLineString lub MultiLineString z pola. W przypadku wybrania tej opcji wszystkie inne ustawienia lokalizacji są zastępowane opcją Pole geometrii liniowej.
 • Pola długości i szerokości geograficznej: (dotyczy tylko warstw punktów, warstw linii, warstw gęstości i warstw wykresu) ta opcja umożliwia wybranie użycia osobnych pól długości i szerokości geograficznej.

  Jeśli ta opcja jest wybrana, wówczas Pole lokalizacji jest zastąpione następującymi polami:

  • Szerokość geograficzna: (dotyczy tylko warstw punktów, warstw linii, warstw gęstości i warstw wykresu) należy wprowadzić pole lub wyrażenie zawierające dane szerokości geograficznej.
  • Długość geograficzna: (dotyczy tylko warstw punktów, warstw linii, warstw gęstości i warstw wykresu) należy wprowadzić pole lub wyrażenie zawierające dane długości geograficznej.
 • Pole lokalizacji: należy wprowadzić pole lub wyrażenie zawierające lokalizacje przeznaczone do użycia w tej warstwie. Pole może zawierać geometrie lub nazwy lokalizacji, takich jak kraje, miasta lub kody pocztowe. Więcej informacji można znaleźć w temacie Ładowanie danych Twojej mapy.

  Uwaga:

  Jeśli z wartościami wymiaru powiązanych jest wiele lokalizacji, należy ustawić zasięg niestandardowy dla lokalizacji albo użyć wyrażenia zawierającego kwalifikatory.

 • Zasięg lokalizacji: umożliwia ustawienie zasięgu nazw lokalizacji używanego przez wykres mapy w celu wyszukiwania wartości zawartych w Polu lokalizacji. To poprawia dokładność, gdy nazwa lokalizacji nie jest globalnie niepowtarzalna albo wymagana jest jedna lokalizacja na wartość wymiaru.

  • Autom.: umożliwia określenie lokalizacji na wszystkie dowolne typy lokalizacji.
  • Niestandardowe: umożliwia określenie lokalizacji na niestandardowy zestaw lokalizacji.
   • Typ lokalizacji: służy do wybierania typu lokalizacji zawartych w Polu lokalizacji:

    • Autom.: dowolny typ lokalizacji.
    • Kontynent: nazwy kontynentów.
    • Kraj: nazwy krajów.
    • Kod kraju (ISO 2): kody ISO alfa 2 krajów.
    • Kod kraju (ISO 3): kody ISO alfa 3 krajów.
    • Obszar administracyjny (poziom 1): nazwy pierwszorzędowych obszarów administracyjnych, takich jak stany lub prowincje.
    • Obszar administracyjny (poziom 2): nazwy drugorzędowych obszarów administracyjnych.
    • Obszar administracyjny (poziom 3): nazwy trzeciorzędowych obszarów administracyjnych.
    • Obszar administracyjny (poziom 4): nazwy czwartorzędowych obszarów administracyjnych.
    • Kod pocztowy: kody pocztowe.
    • Miasto, miejsce: nazwa miasta, miejscowości lub innego popularnego miejsca.
    • Kod lotniska (IATA): kody IATA lotnisk.
    • Kod lotniska (ICAO): kody ICAO lotnisk.
   • Kraj: umożliwia wprowadzenie pola lub wyrażenia zawierającego nazwy lub kody krajów dla lokalizacji z Pola lokalizacji.
   • Obszar administracyjny (poziom 1): umożliwia wprowadzenie pola lub wyrażenia zawierającego nazwy lub kody pierwszorzędowego obszaru administracyjnego dla lokalizacji zawartych w Polu lokalizacji.
   • Obszar administracyjny (poziom 2): umożliwia wprowadzenie pola lub wyrażenia zawierającego nazwy lub kody drugorzędowego obszaru administracyjnego dla lokalizacji zawartych w Polu lokalizacji.

Rozmiar i kształt (warstwa punktów)

 • Rozmiar wg: umożliwia wprowadzenie pola lub wyrażenia w celu kontrolowania wielkości symbolu. Minimalne i maksymalne wartości w danych są mapowane na minimalną i maksymalną wielkość pola w opcji Zakres wielkości <symbolu>, chyba że opcja Zakres jest ustawiona na wartość Niestandardowe.
 • Etykieta: ustaw etykietę dla właściwości Rozmiar wg.
 • Zakres wielkości <symbolu>: umożliwia określenie limitu zakresu rozmiaru minimalnego i maksymalnego dla symbolu wybranego dla warstwy punktów.
 • Zakres: umożliwia ustawienie limitów wartości dla zakresu rozmiarów.

  • Autom.: zakres rozmiaru symboli jest odwzorowywany na minimalną i maksymalną wartość z pola Rozmiar wg.
  • Niestandardowe: zakres rozmiaru symboli jest odwzorowywany na minimalną i maksymalną wartość z pól Minimalna wartość rozmiaru i Maksymalna wartość rozmiaru. Wartości przekraczające wartości minimalne i maksymalne będą korzystać z tych samych ustawień, co wartości minimum i maksimum.
 • Kształt: należy wybrać kształt warstwy punktów. Dostępne są następujące kształty:
  • Bąbelek

  • Trójkąt

  • Kwadrat

  • Pięciokąt

  • Sześciokąt

  • Grafika
 • Grafika: (tylko kształt grafiki) kliknij ikonę 0, aby otworzyć bibliotekę multimediów, w której można wybrać grafikę tła. W celu usunięcia grafiki kliknij ikonę E.

 • Obrót obrazu: (tylko kształt grafiki) wprowadź stopień obrotu. W celu określenia stopni obrotu można wprowadzić wartość liczbową. Aby ustawić stopień obrotu obrazu, można także użyć wyrażenia.

Rozmiar i kształt (warstwa wykresu)

 • Wykres kołowy
  • Rozmiar wg: umożliwia wprowadzenie pola lub wyrażenia w celu kontrolowania wielkości wykresów kołowych. Minimalne i maksymalne wartości w danych są mapowane na minimalny i maksymalny rozmiar wykresów kołowych, chyba że opcja Zakres jest ustawiona na wartość Niestandardowe.
  • Etykieta: ustaw etykietę dla właściwości Rozmiar wg.
  • Zakres rozmiarów wykresu kołowego: umożliwia określenie limitu zakresu rozmiaru minimalnego i maksymalnego wykresów kołowych dla warstwy wykresu.
  • Zakres: umożliwia ustawienie limitów wartości dla zakresu rozmiarów.
   • Autom.: zakres rozmiaru jest odwzorowywany na minimalną i maksymalną wartość z pola Rozmiar wg.
   • Niestandardowe: zakres rozmiaru jest odwzorowywany na minimalną i maksymalną wartość z pól Minimalna wartość rozmiaru i Maksymalna wartość rozmiaru. Wartości przekraczające wartości minimalne i maksymalne będą korzystać z tych samych ustawień, co wartości minimum i maksimum.
 • Wykres słupkowy
  • Wysokość: umożliwia ustawienie wysokości wykresów słupkowych dla warstwy wykresu.
  • Szerokość: umożliwia ustawienie szerokości wykresów słupkowych dla warstwy wykresu.

Szerokość i styl (dotyczy tylko warstwy linii)

 • Szerokość wg: umożliwia wprowadzenie pola lub wyrażenia w celu kontrolowania szerokości linii. Minimalne i maksymalne wartości w danych są mapowane na minimalną i maksymalną wielkość pola w opcji Zakres szerokości linii, chyba że opcja Zakres jest ustawiona na wartość Niestandardowe.

 • Etykieta: ustaw etykietę dla właściwości Szerokość wg.
 • Zakres szerokości linii: jeśli używana jest opcja Szerokość wg, wówczas należy ustawić minimalną i maksymalną szerokość linii.

 • Szerokość linii: umożliwia ustawienie szerokości linii.
 • Zakres: umożliwia ustawienie limitów wartości dla szerokości linii.

  • Autom.: zakres szerokości linii jest mapowany na wartość minimum i maksimum z pola Szerokość wg.
  • Niestandardowe: zakres szerokości linii jest mapowany na minimalną i maksymalną wartość z pól Minimalna wartość linii i Maksymalna wartość linii. Wartości przekraczające wartości minimalne i maksymalne będą korzystać z tych samych ustawień, co wartości minimum i maksimum.
 • Krzywizna linii: umożliwia ustawienie krzywizn linii w warstwie linii.
 • Strzałka: umożliwia ustawienie stylu strzałek dla linii. Dostępne są następujące opcje:

  • Brak: do linii nie będą dodawane żadne strzałki.
  • W przód: zostanie dodana strzałka w kierunku ostatniego punktu linii.
  • Do tyłu: zostanie dodana strzałka w kierunku pierwszego punktu linii.
  • Oba: zostaną dodane strzałki skierowane w stronę pierwszego i ostatniego punktu linii.
 • Pozycja strzałki: umożliwia ustawienie pozycji strzałki w linii.

Waga i promień (dotyczy tylko warstwy gęstości)

 • Waga wg: wprowadź pole lub wyrażenie, aby kontrolować wpływ poszczególnych punktów na gęstość. Waga domyślna wynosi 1.
 • Etykieta: ustaw etykietę dla właściwości Waga wg.
 • Promień wpływu: ustaw promień obszaru kołowego, na który wpływa każdy punkt. Jednostkę miary dla promienia określa opcja Jednostka promienia.
 • Jednostka promienia: ustaw jednostkę miary dla promienia wpływu. Dostępne są następujące opcje:
  • Piksele: piksele na ekranie.
  • Metry: metry na mapie.
  • Stopy: stopy na mapie.

Kolory (warstwa punktów, warstwa obszaru, warstwa linii, warstwa wykresu i warstwa tła)

 • Kolory: umożliwia wybranie sposobu kolorowania wartości mapy. Dostępne są dwa ustawienia:
  • Autom.: wartości mapy są kolorowane przy użyciu ustawień domyślnych.
  • Niestandardowe: metodę kolorowania wartości na mapie należy wybrać ręcznie. Dostępne są następujące metody
   • Pojedynczy kolor: mapa jest kolorowana jednym kolorem (domyślnie jest to kolor niebieski). Po wybraniu tej opcji dostępne są następujące ustawienia:
    • Kolor: umożliwia ustawienie koloru, który będzie używany dla obiektów w warstwie.

    • Kolor konturu: umożliwia wybór koloru konturu, który będzie używany dla obiektów w warstwie.

   • Wg wymiarów: mapa jest kolorowana według wartości wymiarów. Domyślnie dla wymiarów używanych jest 12 kolorów. Gdy istnieje więcej niż 12 wartości wymiaru, wówczas kolory są używane ponownie. Po wybraniu tej opcji dostępne są następujące ustawienia:

    • Wybierz wymiar: należy wprowadzić pole lub wyrażenie zawierające wartości przeznaczone do kolorowania obiektów w konkretnej warstwie.
    • Kolory z biblioteki: umożliwia wybranie, aby kolory wymiaru głównego były używane, albo pozwala je wyłączyć. ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy do wymiaru głównego używanego w wizualizacji przypisany jest kolor.
    • Trwałe kolory: tę opcję należy wybrać, aby kolory pozostały takie same między stanami selekcji.
    • Schemat kolorów: do wyboru są opcje 12 kolorów lub 100 kolorów, które mogą zostać użyte dla różnych wartości. W przypadku opcji 12 kolorów, wszystkie z nich są rozróżniane przez osoby z zaburzeniami widzenia barw, natomiast w przypadku opcji 100 kolorów nie wszystkie z nich mogą być przez takie osoby rozróżnione.

   • Wg miar:
    • Wybierz miarę: umożliwia wybranie miary, która będzie używana w celu kolorowania warstwy.
    • Etykieta: umożliwia wprowadzenie tekstu lub wyrażenia dla miary, która będzie wyświetlana w legendzie.
    • Schemat kolorów: umożliwia wybór schematu kolorów dla następujących opcji:
     • Gradient sekwencyjny: przejścia między różnymi grupami kolorów są realizowane z użyciem różnych odcieni kolorów. Wyższe wartości miar mają ciemniejsze odcienie.

     • Klasy sekwencyjne: przejścia między różnymi grupami kolorów są realizowane z użyciem kolorów, które wyraźnie się od siebie różnią.

     • Gradient rozbieżny: ta opcja jest używana w przypadku przetwarzania danych uporządkowanych od wartości niskich do wysokich, na przykład w celu przedstawienia relacji między różnymi obszarami na mapie. Wartości niskie i wysokie mają ciemne kolory, a kolory w zakresie średnim są jasne.
     • Klasy rozbieżne: takie klasy mogą być wyświetlane jako połączone dwie klasy sekwencyjne ze wspólnym zakresem średnim. Dwa ekstrema — wysokie i niskie — są wyróżnione ciemnymi kolorami o kontrastujących odcieniach, a wartości krytyczne w zakresie średnim wyróżniają się jasnymi kolorami.
    • Odwróć kolory: Wybranie tej opcji powoduje odwrócenie schematu kolorów.
    • Zakres: należy zdefiniować zakres wartości używanych do kolorowania według miary lub według wyrażenia.
     • Autom.: zakres kolorów jest ustawiany przez wartości miary lub wyrażenia.
     • Niestandardowe: w przypadku wybrania opcji Niestandardowe można ustawić wartości Min. i Maks. dla zakresu kolorów.
   • Wg wyrażenia: mapa jest kolorowana przy użyciu wyrażenia, które definiuje kolory dla wartości. Obsługiwane formaty kolorów: RGB, ARGB i HSL.
    • Wyrażenie: należy wprowadzić wyrażenie, które będzie używane. Kliknij 3, aby otworzyć edytor wyrażeń.
    • Wyrażenie jest kodem koloru: Ta opcja jest domyślnie wybrana. W większości przypadków najlepiej jest zachować to ustawienie. Usunięcie tej selekcji spowoduje obliczanie wartości liczbowej wyrażenia, która będzie nanoszona na jeden z gradientów wykresu.

     Więcej informacji zawiera temat Kolorowanie wizualizacji.

     Gdy kolorowanie odbywa się według miary lub według wyrażenia, wówczas można ustawić zakres kolorów (wartości Min. i Maks.). Gdy zostanie ustawiony zakres kolorów, pozostaną one stałe we wszystkich selekcjach i na stronach. Gdy używane jest kolorowanie według wyrażenia, wówczas zaznaczenie opcji Wyrażenie jest kodem koloru należy usunąć przed ustawieniem zakresu kolorów.

  • Kolor konturu: należy wybrać kolor konturu kształtów w mapie.
  • Nieprzezroczystość konturu: (dotyczy tylko warstwy punktów, warstwy wykresu i warstwy obszaru) Umożliwia ustawienie nieprzezroczystości konturów kształtów na mapie.
 • Nieprzezroczystość: umożliwia ustawienie nieprzezroczystości warstwy nad mapą podstawową.

Kolory (warstwa gęstości)

 • Kolory segmentu: wybierz sposób kolorowania obszaru wpływu punktów. Dostępne są dwa ustawienia:
  • Autom.: koloruje obszar wpływu, używając domyślnych ustawień.
  • Niestandardowe: ręcznie wybierz metodę kolorowania obszaru wpływu na mapie.
   • Dodaj limit: dodaje segment do miernika. W celu ustawienia limitu segmentu użyj suwaka lub wpisz wyrażenie. Kliknij 3, aby otworzyć edytor wyrażeń. Możliwe jest dodanie kilku segmentów. Aby zmienić kolory segmentu, należy go kliknąć.
    • Gradient: wybierz tę opcję, aby w przejściach między segmentami użyć różnych odcieni kolorów.

   • Usuń limit: kliknij tę opcję, aby usunąć wybrany limit.
 • Zakres: zdefiniuj zakres wartości używany do kolorowania obszaru wpływu. Dostępne są dwa ustawienia:
  • Autom.: ustawia zakres wartości przy użyciu ustawień domyślnych.
  • Niestandardowe: ręcznie wybierz zakres wartości kolorowania obszaru wpływu.
   • Min.: umożliwia ustawienie minimalnej wartości dla zakresu. Kliknij 3, aby utworzyć wyrażenie.
   • Maks.: umożliwia ustawienie maksymalnej wartości dla zakresu. Kliknij 3, aby utworzyć wyrażenie.
 • Nieprzezroczystość: umożliwia ustawienie nieprzezroczystości warstwy nad mapą podstawową.

Opcje

Ogólne

 • Pokaż legendę: legenda będzie wyświetlana, jeśli ilość miejsca na mapie jest wystarczająca. Dla legendy można ustawić rozmiar lub pozwolić programowi Qlik Sense na automatyczne określenie rozmiaru. Położenie legendy można zmienić za pomocą opcji Położenie legendy.
 • Pokaż legendę rozmiarów: (Tylko warstwy punktów, linii i wykresów) wyświetla legendę rozmiaru punktu, linii lub wykresu.
 • Pokaż etykietkę: (dotyczy tylko warstwy punktów, warstwy obszaru, warstwy wykresu i warstwy linii) umożliwia wyświetlenie etykietki nad lokalizacjami wyświetlanymi w warstwie z wartością lokalizacji.
 • Maks. liczba widocznych obiektów: (dotyczy tylko warstwy punktów, warstwy obszaru, warstwy gęstości, warstwy wykresu i warstwy linii) umożliwia ustawienie maksymalnej liczby lokalizacji do wyświetlenia w warstwie. Maksymalna liczba wartości w warstwie mapy wynosi 50 000 dla warstw punktów, 10 000 dla warstw obszarów, 20 000 dla warstw linii, 50 000 dla warstw gęstości i 50 000 dla warstw wykresu. Domyślnie warstwy mapy wyświetlają maksymalnie 4000 wartości dla warstw punktów i 1000 dla innych warstw.
 • Pokaż etykietę: (dotyczy tylko warstwy punktów, warstwy obszaru, warstwy wykresu i warstwy linii) umożliwia określenie, czy etykieta tekstowa będzie dołączana do lokalizacji z warstwy na mapie.
  • Etykiety: umożliwia określenie etykiety dla lokalizacji w danej warstwie.
  • Pozycja etykiety:umożliwia ustawienie położenia etykiety względem lokalizacji.
  • Pokaż w poziomach powiększenia: umożliwia ustawienie etykiety w taki sposób, aby była widoczna na wszystkich poziomach powiększenia, albo w wybranym zakresie poziomów powiększenia.

Wyświetlacz warstw

 • Pokaż warstwę: umożliwia pokazanie lub ukrycie warstwy.
 • Wyklucz z powiększenia automatycznego: umożliwia wykluczenie tej warstwy, gdy wizualizacja mapy określa automatyczny poziom powiększenia na podstawie danych w mapie.
 • Pokaż w poziomach powiększenia: umożliwia ustawienie warstwy w taki sposób, aby była widoczna na wszystkich poziomach powiększenia, albo w wybranym zakresie poziomów powiększenia.
 • Widoczne poziomy drążenia: umożliwia wskazanie tych wymiarów z hierarchii, które będą wyświetlane w danej warstwie.
 • Warunek obliczenia:należy określić wyrażenie w tym polu tekstowym, aby ustawić warunek, który musi zostać spełniony (prawda) w celu wyświetlenia obiektu. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Na przykład: count(distinct Team)<3. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, wówczas zostanie wyświetlony komunikat (lub wyrażenie) wprowadzony do pola Wyświetlany komunikat.

  Warunek obliczenia jest użyteczny, gdy wykresy lub tabele są bardzo duże i spowalniają działanie wizualizacji. Warunek obliczenia może w takie sytuacji pomóc w taki sposób, że obiekt będzie wyświetlany dopiero wówczas, gdy użytkownik odfiltruje za pomocą selekcji dane do łatwiejszego w obsłudze poziomu.

Etykietka (warstwa punktów, warstwa obszaru, warstwa linii, warstwa wykresu i warstwa gęstości)

 • Tooltip (Etykietka): wybierz ustawienie Niestandardowa, aby móc dodawać miary jako etykietki. Wszelkie dodane miary będą wyświetlane jako dodatkowe etykietki. Wybierz ustawienie Wyłącz, aby ukryć etykietki w warstwie.
 • Dodaj miarę: powoduje dodanie miary wyświetlanej jako etykietka. Miarę można dodać z pola za pomocą opcji Z pola. W celu dodania miary można też użyć wyrażenia. Kliknij 3, aby otworzyć edytor wyrażeń. Domyślnie jest wyświetlane istniejące wyrażenie. Etykietę etykietki można zmienić za pomocą ustawienia Etykieta, a jej formatowanie za pomocą ustawienia Formatowanie liczb.