Przeskocz do zawartości głównej

Właściwości histogramu

NA TEJ STRONIE

Właściwości histogramu

Aby otworzyć panel właściwości dla wizualizacji, kliknij opcję EditEdytuj na pasku narzędzi, a następnie kliknij wizualizację, którą chcesz edytować.

Jeśli panel właściwości jest ukryty, kliknij polecenie Pokaż właściwości. open right panel w prawym dolnym rogu, aby go otworzyć.

Uwaga: Jeśli w prawym górnym rogu wizualizacji widoczna jest ikona Linked Object , oznacza to, że wizualizacja jest połączona z elementem głównym. Połączonej wizualizacji nie można edytować, ale można edytować element główny. Aby edytować wizualizację, należy ją odłączyć.
Uwaga: Niektóre ustawienia w panelu właściwości są dostępne tylko w pewnych okolicznościach, na przykład w razie użycia więcej niż jednego wymiaru lub więcej niż jednej miary, albo po wybraniu opcji, która sprawia, że inne opcje są dostępne.

Dane

Kliknij polecenie Dodaj, aby dodać pole.

Pola

Na karcie Dane w obszarze Pola kliknij polecenie Dodaj, aby otworzyć listę dostępnych Pól. Wybierz pole, którego chcesz użyć.

Możesz również kliknąć Expression , aby utworzyć pole w edytorze wyrażeń. Innym sposobem utworzenia pola jest wpisanie wyrażenia bezpośrednio do pola tekstowego. Dodawane w ten sposób wyrażenia mogą się zaczynać od znaku równości (=). Oto przykład pola wyliczanego:

=If (Week < 14, Week, 'Sales')

Jeśli polecenie Dodaj jest wyszarzone, nie można już dodać więcej pól.

 • <Nazwa pola>

  Pole: Kliknij nazwę pola, aby otworzyć ustawienia pola.

  Aby usunąć pole, długo dotknij / kliknij pole prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Delete w oknie dialogowym. Można również kliknąć pole i kliknąć polecenie Delete.

  • Pole: Jeśli dodano pole z obszaru Pola w panelu zasobów, wówczas nazwa tego pola jest automatycznie wyświetlana. Kliknij 3, aby otworzyć edytor wyrażeń.

  • Etykieta: Wprowadź etykietę dla pola.
  • Uwzględnij wartości null: Po wybraniu wartości miary wszystkich wymiarów null są sumowane i prezentowane jako element jednowymiarowy w wizualizacji. Wszystkie wartości null są wyświetlane jako przerwy lub kreski (-).
 • Element główny: Możesz utworzyć wymiar główny na podstawie wyrażenia pola, klikając opcję Utwórz nowy.

 • Dodaj alternatywę: Alternatywne pola to pola dodane do wizualizacji, które są wyświetlane dopiero wtedy, gdy użytkownik wybierze przełączenie wyświetlanych pól podczas eksploracji wizualnej.

Ustawienia histogramu

 • Słupki: Dla opcji Słupki można ustawić wartość Autom. Lub Niestandardowe:

  Autom. powoduje podział danych na optymalną liczbę słupków na podstawie aktualnie wybrane dane. Nie trzeba definiować żadnych innych ustawień. Obliczenie jest oparte na wzorze Sturgesa.

  Niestandardowe umożliwia zdefiniowanie sposobu rozdziału danych do słupków.

 • Liczba słupków: W opcji Maksymalna liczba ustaw liczbę słupków, do których dane zostaną rozdzielone.
 • Szerokość słupka (oś x): Ustaw Szerokość, aby zdefiniować szerokości poszczególnych słupków. Jest to zależne od wartości na osi x.

  Słupki można przesunąć, zmieniając ustawienie Przesunięcie.

  Example:  

  Jeśli ustawisz Szerokość 2 i zachowasz domyślne ustawienie Przesunięcie równe 0, słupki zostaną zdefiniowane jako od 0 do 2, od 2 do 4, od 4 do 6 itd. Jeśli zmienisz Przesunięcie na 1, słupki będą zdefiniowane od –1 do 1, od 1 do 3, od 3 do 5 itd.

 • Zliczaj tylko wartości odrębne: Wybierz tę opcję, aby wykluczyć wartości zduplikowane.

Dodatki

 • Sposób obsługi danych: Uwzględnij wartości zerowe: Gdy ta opcja nie jest wybrana, wówczas miary o wartości „0” nie są uwzględnione w prezentacji. Jeśli istnieje więcej niż jedna wartość miary, wszystkie wartości miary muszą mieć wartość „0”, aby były wykluczone z prezentacji.

  • Warunek obliczenia:należy określić wyrażenie w tym polu tekstowym, aby ustawić warunek, który musi zostać spełniony (prawda) w celu wyświetlenia obiektu. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Na przykład: count(distinct Team)<3. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, wówczas zostanie wyświetlony komunikat (lub wyrażenie) wprowadzony do pola Wyświetlany komunikat.

  Warunek obliczenia jest użyteczny, gdy wykresy lub tabele są bardzo duże i spowalniają działanie wizualizacji. Warunek obliczenia może w takie sytuacji pomóc w taki sposób, że obiekt będzie wyświetlany dopiero wówczas, gdy użytkownik odfiltruje za pomocą selekcji dane do łatwiejszego w obsłudze poziomu.

 • Linie odniesienia: Dodaj linię odniesienia: kliknij, aby dodać nową linię odniesienia.

  • Pokaż: wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie linii odniesienia.
  • Etykieta: podaj etykietę dla linii odniesienia.
  • Kolor: w selektorze kolorów wybierz kolor linii odniesienia i etykiety.
  • Wyrażenie linii odniesienia: podaj wartość lub wyrażenie dla linii odniesienia. Kliknij 3, aby otworzyć edytor wyrażeń.
 • Delete: kliknij, aby usunąć linię odniesienia.

Wygląd

Ogólne

 • Pokaż tytuły:ta opcja jest domyślnie włączona (Wł.) we wszystkich wizualizacjach z wyjątkiem paneli filtrowania, wskaźników KPI oraz wizualizacji typu tekst i grafika.

  Podaj wartości pól Tytuł, Podtytuł i Przypis. Domyślnie ciąg jest interpretowany jako tekstowy. Pola tekstowego można jednak użyć w celu podania wyrażenia albo kombinacji tekstu i wyrażenia. Znak równości (=) na początku ciągu oznacza, że ciąg ten zawiera wyrażenie.

  Kliknij Expression , aby utworzyć wyrażenie w edytorze wyrażeń.

  Example:  

  Przyjmijmy założenie, że używany jest następujący ciąg znaków (razem ze znakami cudzysłowów): 'Sales: ' & Sum(Sales).

  Domyślnie ciąg ten jest interpretowany jako tekstowy i wyświetlany w sposób przedstawiony na przykładzie. Jeśli jednak ciąg ten zaczyna się znakiem równości: (='Sales: ' & Sum(Sales)), wówczas będzie interpretowany jako wyrażenie. W takim przypadku dane wyjściowe to Sales: <wartość wyrażenia>, gdzie <wartość wyrażenia> jest wartością obliczaną.

 • Pokaż szczegóły: ustawienie wartości Pokaż umożliwi użytkownikom wyświetlanie szczegółów, takich jak opisy, miary i wymiary.

Stany alternatywne

 • State: Set the state to apply to the visualization. You can select:

  • Any alternate state defined in Master items.
  • <inherited>, in which case the state defined for the sheet is used.
  • <default state>, which represents the state where no alternate state is applied.

  For more information about alternate states, see Korzystanie ze stanów alternatywnych na potrzeby analizy porównawczej.

Prezentacja

Rozmieszczenie linii siatki: jeśli wymagane jest dostosowanie poziomych linii siatki, opcję tę należy ustawić na wartość Niestandardowe. Do wyboru dostępne są następujące opcje: Bez linii, Średnie i Wąskie.

Etykiety wartości: domyślnie Wył. Ustawienie Autom. umożliwia wyświetlenie etykiet wartości, gdy ilość miejsca jest wystarczająca.

 • Kolory: Możesz ustawić tylko pasek słupka histogramu.
 • Oś Y: Częstotliwość — gdy ustawiona jest opcja Autom., wówczas etykieta jest pokazywana, jeśli dostępna jest wystarczająca ilość miejsca.
  • Etykiety i tytuł: wybierz wyświetlane etykiety i tytuł.
  • Pozycja: wybierz miejsce wyświetlania osi częstotliwości.

  • Skaluj: określ rozmieszczenie podziałki skali osi częstotliwości.

  • Zakres: wybierz tę opcję, aby ustawić wartość minimalną lub maksymalną. Wartość minimalna nie może być większa niż maksymalna. Wartości te mogą być określone wyrażeniami.

  • Etykieta: ustaw etykietę dla osi częstotliwości.

 • Oś X: <Pole>:
  • Etykiety i tytuł: wybierz wyświetlane etykiety i tytuł.
  • Pozycja: wybierz miejsce wyświetlania osi pola.