Przeskocz do zawartości głównej

Widok Narracje

Narrację można otworzyć z poziomu przeglądu aplikacji lub widoku arkusza. W tym celu należy tam kliknąć Story Mode , a następnie kliknąć wybraną narrację.

W widoku Narracje można wykonywać następujące czynności:

  • tworzyć narracje w celu prezentowania wniosków i pomysłów opartych na przeprowadzonej analizie danych;
  • odtwarzać narrację w sposób, w jaki byłaby prezentowana odbiorcom;
  • publikować narrację.
Uwaga: Publikowanie narracji nie jest obsługiwane w Qlik Sense Desktop.

Tworzenie (edycja)

Narracje tworzy się za pomocą migawek z dostępnych wizualizacji. Aby narracja wyglądała atrakcyjnie, warto stosować różne style i efekty wizualne, takie jak tekst, kształty, grafiki i inne efekty.

Widok budowania narracji z migawką wykresu liniowego Quarterly Trend.

Storytelling building view.

A: Pasek narzędzi

Pasek narzędzi zawiera menu globalne i przydatne polecenia.

Opcje na pasku narzędzi
Element interfejsu użytkownika Opis

Menu globalne z opcjami nawigacji i akcjami, które można wykonywać w aplikacji.

Więcej informacji o przeglądaniu na kartach i o menu globalnym zawiera temat Nawigacja za pomocą kart.

Dane

Kliknij odpowiednią zakładkę, aby wykonać zadania dotyczące danych. Możesz na przykład załadować dane w Menedżerze danych lub edytorze ładowania danych albo wyświetlić model danych w przeglądarce modelu danych.

Zakładka Dane jest niedostępna w opublikowanej aplikacji (chyba że jesteś właścicielem tej aplikacji). W takim przypadku możesz tylko otworzyć przeglądarkę modelu danych.

Analiza

Kliknij odpowiednią zakładkę, aby wykonać zadania analizy. Możesz na przykład utworzyć tabele i wykresy albo wykonać interakcje względem tabel lub wykresów.

Narracja

Kliknij kartę, aby utworzyć narracje w swojej aplikacji.

Zapisz Służy do zapisywania aplikacji. Ten przycisk jest dostępny tylko w programie Qlik Sense Desktop.
More Wyświetlanie lub ukrywanie informacji o aplikacji w obszarze, w którym można edytować te informacje lub otworzyć opcje aplikacji i określić styl aplikacji.
Story Mode

Dostęp do wszystkich narracji w aplikacji i tworzenie nowych narracji.

App objects Dostęp do wszystkich arkuszy w aplikacji i tworzenie nowych arkuszy.
Uwaga: Po opublikowaniu aplikacji nie można przejść do menedżera danych, edytora skryptu ładowania danych ani do przeglądarki modelu danych.
Uwaga: Po opublikowaniu aplikacji nie można dodawać danych.
Uwaga: Aplikacja, która zawiera daną narrację, musi zostać opublikowana, aby umożliwić publikację tej narracji.
Uwaga: Po opublikowaniu aplikacji nie można edytować informacji o aplikacji ani otwierać opcji aplikacji.

B: Narzędzia i biblioteki

Zestaw narzędzi i bibliotek, który ułatwia przygotowanie atrakcyjnej narracji.

Więcej informacji zawiera temat Narzędzia narracyjne.

C: Oś czasu narracji

Oś narracji zapewnia przegląd części składowych narracji i kontrolę nad nimi. W ramach narracji można nawigować za pomocą miniatur slajdów.

Więcej informacji zawiera temat Oś czasu narracji.

D: Nowe slajdy

Służy do tworzenia nowych slajdów dodawanych do osi narracji.

Więcej informacji o dodawaniu slajdów zawiera temat Tworzenie slajdu.

E: Odtwarzanie

Służy do odtwarzania narracji przed jej udostępnieniem innym osobom.

Więcej informacji zawiera temat Prezentowanie narracji.

F: Slajd bieżący

Służy do edytowania bieżącego slajdu przez wstawianie migawek, tekstu, kształtów i efektów wizualnych za pomocą narzędzi narracyjnych.

Więcej informacji zawiera temat Slajd narracji.

G: Migawki

Wybrany odblokowany element slajdu z uchwytami do zmiany rozmiaru.

Opcje migawki
Element interfejsu użytkownika Opis
Unlocked Zablokuj migawkę.
Edit

Edytuj migawkę.

Więcej informacji zawierają tematy Edytowanie slajdów oraz Zmiana wyglądu migawki.

Snapshot

Zastąp migawkę.

Więcej informacji zawiera temat Zastępowanie migawki na slajdzie.

H: Elementy przeznaczone do edycji

Wycinanie, kopiowanie, wklejanie i usuwanie elementów slajdu.

Więcej informacji zawierają tematy Kopiowanie i przenoszenie elementów na slajdach narracji oraz Usuwanie elementów ze slajdu.

Odtwarzanie

Podczas odtwarzania narracji można za pośrednictwem migawek uzyskać dostęp do wizualizacji będących źródłem tych migawek. Jeśli w narracji istnieją aktywne arkusze danych, możesz w nich dokonywać wyborów tak samo, jak w arkuszu podczas analizowania.

W efekcie narracje stają się atrakcyjniejsze, a także można łatwiej odpowiedzieć na pojawiające się podczas prezentacji pytania oraz poprowadzić narrację w nowym kierunku. Więcej informacji można znaleźć w temacie Prezentowanie narracji.

Gesty dotknięcia w widoku Narracje

W tabeli opisano gesty dotknięcia używane do nawigacji w widoku Narracje.

Gesty dotknięcia do nawigacji w widoku Narracje
Gest dotknięcia Opis
Naciśnięcie Wyróżnienie punktu danych w migawce przez zastosowanie określonego efektu.
Dwukrotne naciśnięcie Edytowanie obiektu tekstowego lub grafiki.
Długie dotknięcie i zwolnienie Otwarcie menu skrótów.
Długie dotknięcie i przeciągnięcie

Przeniesienie slajdu do nowego miejsca na osi czasu.

Przeniesienie elementu w ramach slajdu.

Przesunięcie

Przewinięcie listy w bibliotece migawek.

Przejście do następnego albo poprzedniego slajdu podczas odtwarzania narracji.

See also