Przeskocz do zawartości głównej

Publikowanie aplikacji do hubów w chmurze ze znacznikami

Możesz publikować aplikacje do hubów w chmurze ze znacznikami, do których masz prawo do zapisu. Należy to robić jednocześnie razem z publikowaniem do strumienia. Aplikacje, które znajdują się już w strumieniu, mogą być również publikowane do hubów w chmurze ze znacznikami.

Gdy aplikacja jest opublikowana do strumienia w Qlik Sense Enterprise, zasady dystrybucji utworzone przez administratora programu Qlik Sense określają docelowe huby w chmurze, które będą otrzymywać aplikację ze znacznikami, dzięki niestandardowym właściwościom aplikacji. Gdy aplikacja jest publikowana do strumienia, można ustawić właściwości aplikacji, które kontrolują docelowy hub w chmurze i znaczniki, a także kontrolują dostęp do aplikacji. Dodatkowo można zastosować właściwości aplikacji do opublikowanej aplikacji, która znajduje się już w strumieniu. Po ustawieniu tych właściwości program Qlik Sense kopiuje aplikację w strumieniu do wybranych hubów w chmurze z wybranymi znacznikami.

Jeśli wdrożenie obejmuje wiele hubów w chmurze, należy wybrać jeden z nich.

Ostrzeżenie:

Aby uniknąć ujawnienia zastrzeżonych danych, należy przed opublikowaniem aplikacji usunąć wszystkie dołączone pliki, względem których obowiązują ustawienia dostępu do sekcji.

W przypadku publikacji aplikacji dołączone pliki są dodawane do publikacji. Jeśli publikowana aplikacja zostanie skopiowana, dołączone pliki zostaną dodane do kopii. Jeśli jednak względem dołączonych plików danych zastosowano ograniczenia dostępu do sekcji, wówczas ustawienia dostępu do sekcji nie zostaną zachowane w przypadku skopiowania plików, dzięki czemu użytkownicy skopiowanej aplikacji będą widzieć wszystkie dane w dołączonych plikach.

Opublikowaną aplikację można usunąć z huba w chmurze, usuwając właściwości aplikacji zastosowane względem tego miejsca. Usunięcie aplikacji powoduje także usunięcie jej z huba w chmurze.

Publikowanie aplikacji do hubów w chmurze ze znacznikami

Uwaga:

Znaczniki, docelowy hub w chmurze oraz właściwości niestandardowe dostępu dla grupy użytkowników są określane przez administratora programu Qlik Sense. Nazwy mogą się różnić od nazw używanych w niniejszej procedurze.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W obszarze Moje aplikacje w hubie Qlik Sense Enterprise kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację, a następnie wybierz opcję Opublikuj.

 2. Wybierz strumień na liście rozwijanej Nazwa strumienia.

  Uwaga: Jeśli masz dostęp tylko do jednego strumienia, wówczas nie będzie listy rozwijanej.
 3. Uwaga: Do strumienia można opublikować wiele aplikacji o takich samych nazwach. Qlik Sense wyświetla informację o tym, gdy w strumieniu znajdują się opublikowane aplikacje o takiej samej nazwie.
 4. Opcjonalnie możesz zmienić nazwę aplikacji w polu Nazwa aplikacji. W polu zostanie wyświetlona nazwa aplikacji wybranej w hubie.

 5. Kliknij polecenie Zarządzaj.
 6. Z właściwości aplikacji wybierz collections, a następnie wybierz znaczniki.
 7. Jeśli używane wdrożenie produktu obejmuje wiele hubów w chmurze, wybierz distribution, a następnie wybierz huby w chmurze.
 8. Jeśli we wdrożeniu stosowana jest kontrola dostępu, wybierz groupswithaccess, a następnie wybierz grupy użytkowników.
 9. Kliknij przycisk Zastosuj.
 10. Kliknij polecenie Opublikuj.

Opublikowana aplikacja znajdzie się w wybranym strumieniu, tak samo jak huby w chmurze ze znacznikami wybrane w oknie dialogowym Zarządzaj właściwościami. W obszarze Opublikowane pojawi się pozycja dotycząca opublikowanej aplikacji, która będzie stanowić łącze do opublikowanej aplikacji w jej nowym strumieniu.

Jeśli zasady dystrybucji zdefiniowane przez administratora programu Qlik Sense określają, że dystrybucja jest wymagana, wówczas aplikacja zostanie poddana dystrybucji do huba w chmurze. Aplikacja będzie dostępna ze znacznikami, które są określone przez właściwość niestandardową aplikacji o nazwie collections.

Uwaga:

W zależności od rozmiaru aplikacji do czasu jej pojawienia się w hubie w chmurze może upłynąć kilka minut.

Publikowanie do kolekcji aplikacji opublikowanej w strumieniu

Uwaga:

Znaczniki, docelowy hub w chmurze oraz właściwości niestandardowe dostępu dla grupy użytkowników są określane przez administratora programu Qlik Sense. Nazwy mogą się różnić od nazw używanych w niniejszej procedurze.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W strumieniu kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację i wybierz opcję Zarządzaj właściwościami.

 2. Z właściwości aplikacji wybierz collections z listy właściwości, a następnie wybierz znaczniki.
 3. Jeśli używane wdrożenie produktu obejmuje wiele hubów w chmurze, wybierz distribution z listy właściwości, a następnie wybierz huby w chmurze.
 4. Jeśli we wdrożeniu stosowana jest kontrola dostępu, wybierz groupswithaccess z listy właściwości, a następnie wybierz grupy użytkowników.
 5. Kliknij przycisk Zastosuj.

Opublikowana aplikacja znajdzie się w wybranym strumieniu, tak samo jak huby w chmurze ze znacznikami wybrane w oknie dialogowym Zarządzaj właściwościami.

Jeśli zasady dystrybucji zdefiniowane przez administratora programu Qlik Sense określają, że dystrybucja jest wymagana, wówczas aplikacja zostanie poddana dystrybucji do huba w chmurze. Aplikacja będzie dostępna ze znacznikami, które są określone przez właściwość niestandardową aplikacji o nazwie collections.

Uwaga:

W zależności od rozmiaru aplikacji do czasu jej pojawienia się w hubie w chmurze może upłynąć kilka minut.

Zmiana znaczników, hubów w chmurze lub ustawień dostępu do użytkownika dla opublikowanej aplikacji

Wykonaj następujące czynności:

 1. W strumieniu kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację i wybierz opcję Zarządzaj właściwościami.
 2. Aby dodać aplikację do nowych znaczników lub hubów w chmurze, albo dodać prawa dostępu grupie użytkowników, wybierz właściwość aplikacji, a następnie wybierz nowe wartości.
 3. Aby usunąć aplikację ze znacznika lub huba w chmurze, albo usunąć prawa dostępu grupy, kliknij opcję E w nazwie właściwości.
 4. Kliknij przycisk Zastosuj.

Opublikowana aplikacja znajdzie się w wybranych hubach w chmurze z wybranymi znacznikami.

Jeśli zasady dystrybucji zdefiniowane przez administratora programu Qlik Sense określają, że dystrybucja jest wymagana, wówczas aplikacja zostanie poddana dystrybucji do huba w chmurze. Aplikacja będzie dostępna ze znacznikami, które są określone przez właściwość niestandardową aplikacji o nazwie collections.

Uwaga:

W zależności od rozmiaru aplikacji do czasu jej pojawienia się w hubie w chmurze może upłynąć kilka minut.

Usuwanie znacznika z aplikacji

Wykonaj następujące czynności:

 • W hubie Qlik Sense Enterprise kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację i wybierz opcję Zarządzaj właściwościami. Kliknij przycisk E w znacznikach, a następnie przycisk Zastosuj.

Aplikacja zostanie usunięta z wybranych znaczników.