Przeskocz do zawartości głównej

Instalowanie programu Qlik Sense Desktop

W tej sekcji opisano sposób instalacji na komputerze programu Qlik Sense Desktop.

Wymagania systemowe

Aby zainstalować i uruchomić program Qlik Sense Desktop, należy spełnić wymagania podane w tej sekcji.

System operacyjny

Microsoft Windows 10 (tylko wersja 64-bitowa)

Procesory

Intel Core 2 Duo lub nowszy (zalecany).

Pamięć

Co najmniej 4 GB (w zależności od ilości analizowanych danych może być wymagana większa ilość pamięci).

Uwaga: Program Qlik Sense korzysta z technologii analizy w pamięci (ang. in-memory analysis). Wymagania dotyczące pamięci są bezpośrednio związane ilością danych poddawanych analizie.
Miejsce na dysku Do zainstalowania programu wymagane jest łącznie 5.0 GB miejsca na dysku
Środowisko .NET 4.5.2 lub wersja wyższa
Minimalna rozdzielczość ekranu
 • Desktopy, laptopy i tablety: 1024 x 768
 • Małe ekrany: 320 x 568
Obsługa przeglądarek
 • Microsoft Internet Explorer 11 lub nowsza
 • Microsoft Edge
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
Porada:

Domyślnie program Qlik Sense Desktop uruchamia się we własnym oknie. Można go jednak otworzyć także w oknie przeglądarki.

Więcej informacji w artykule Uruchamianie Qlik Sense Desktop.

Ostrzeżenie: Przeglądarka Mozilla Firefox wymaga przyspieszenia sprzętowego, które nie jest obsługiwane w środowiskach wirtualnych.

Zawartość programu Qlik Sense Desktop

Elementy pulpitu i menu start

Po zainstalowaniu programu Qlik Sense Desktop zarówno na pulpicie, jak i w menu Start (Start > Wszystkie programy) dostępny będzie stosowny skrót:

 • Skrót do programu Qlik Sense Desktop

  Punktem początkowym uruchamiania programu Qlik Sense jest hub. Tam będą znajdować się wszystkie utworzone aplikacje programu Qlik Sense.

Lokalizacja instalacji programu Qlik Sense Desktop

Po zainstalowaniu programu Qlik Sense Desktop, program Qlik Sense Desktop zostanie zapisany w folderze Users\{user}\AppData\Local\Programs\Qlik.

Możesz też określić lokalizację instalacji, używając opcji Custom Installation (Instalacja niestandardowa).

Przykłady, aplikacje i dzienniki

Instalacja programu Qlik Sense Desktop obejmuje kilka plików przykładowych. Pliki te są instalowane w folderze Users\{user}\Documents\Qlik\Examples. Na przykład pliki zawierające przykłady kodów rozszerzeń są instalowane w podfolderze Extensions.

Instalacja programu Qlik Sense Desktop obejmuje również przykładowe aplikacje. Pliki te są instalowane w folderze Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps.

Po zainstalowaniu programu Qlik Sense Desktop pliki dziennika są zapisywane w folderze Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Log.

Pobieranie pliku konfiguracyjnego

Plik Qlik_Sense_Desktop_setup.exe można pobrać z witryny Qlik. Plik taki należy zapisać w wybranym folderze komputera.

Aby pobrać Qlik Sense Desktop, zapoznaj się z tematem Qlik® Strona pobierania.

Instalowanie programu Qlik Sense Desktop

Możesz przeprowadzić instalację standardową, gdzie użyte zostaną domyślne lokalizacje instalacji i magazynu lub instalację niestandardową, w której możesz samodzielnie określić te lokalizacje.

Instalacja standardowa programu Qlik Sense Desktop

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij dwukrotnie plik Qlik_Sense_Desktop_setup.exe, aby rozpocząć instalację.

  Wyświetlone zostanie powitalne okno dialogowe.

 2. Aby przeprowadzić instalację standardową, kliknij przycisk Install (Zainstaluj).

  Wyświetlone zostanie okno dialogowe License agreement.

 3. Zapoznaj się z umową licencyjną, wybierz opcję I accept the license agreement (Akceptuję umowę licencyjną), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

  Porada: Możesz także wydrukować umowę licencyjną na lokalnie zainstalowanej drukarce.
 4. Na ekranie Gotowe do instalacji opcjonalnie możesz wybrać polecenie utworzenia skrótu na pulpicie. Kliknij opcję Instaluj.
 5. W sekcji Pakiety rozszerzeń opcjonalnie możesz wybrać polecenie instalacji pakietów rozszerzeń. Następnie z listy rozszerzeń dostępnych dla Twojej instalacji programu Qlik Sense wybierz pakiety rozszerzeń, które chcesz zainstalować.
 6. Później zawsze można dodawać pakiety rozszerzeń i usuwać je z instalacji programu Qlik Sense. Zob.: Modyfikowanie instalacji pakietów rozszerzeń.

 7. Jeśli nie zamierzasz instalować pakietów rozszerzeń, wybierz opcję Instaluj. W przeciwnym wypadku wybierz przycisk Dalej.
 8. Jeśli instalujesz jakiekolwiek pakiety rozszerzeń, zaakceptuj warunki umowy licencyjnej na pakiet rozszerzeń. Następnie kliknij opcję Instaluj.
 9. Po zakończeniu instalacji wyświetlone zostanie okno Installation summary.

  Kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby zamknąć okno Installation summary (Podsumowanie instalacji).

 10. Program Qlik Sense Desktop został zainstalowany na komputerze.

Instalacja niestandardowa programu Qlik Sense Desktop

Wykonaj następujące czynności:

 1. Dwukrotnie kliknij plik Qlik_Sense_Desktop_setup.exe, aby rozpocząć instalację.

  Wyświetlone zostanie powitalne okno dialogowe.

 2. Kliknij ikonę Custom Installation.

  Wyświetlone zostanie okno dialogowe License agreement.

 3. Zapoznaj się z umową licencyjną, zaznacz pole wyboru I accept the license agreement (Akceptuję umowę licencyjną), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

  Porada: Możesz także wydrukować umowę licencyjną na lokalnie zainstalowanej drukarce.
 4. Podaj lub wybierz lokalizację, w której chcesz zainstalować program Qlik Sense Desktop, a następnie kliknij przycisk Next.

  Uwaga: Programu Qlik Sense Desktop nie można instalować w lokalizacjach, względem których wymagane są prawa administratora, na przykład C:\Program Files.
 5. Podaj lub wybierz lokalizację, w której program Qlik Sense Desktop ma przechowywać dane aplikacji, a następnie kliknij przycisk Next.
 6. Na ekranie Gotowe do instalacji opcjonalnie możesz wybrać polecenie utworzenia skrótu na pulpicie. Kliknij opcję Instaluj.
 7. W sekcji Pakiety rozszerzeń ekranu Gotowe do instalacji opcjonalnie możesz wybrać polecenie utworzenia skrótu na pulpicie. Następnie z listy rozszerzeń dostępnych dla Twojej instalacji programu Qlik Sense wybierz pakiety rozszerzeń, które chcesz zainstalować.
 8. Później zawsze można dodawać pakiety rozszerzeń i usuwać je z instalacji programu Qlik Sense. Zob.: Modyfikowanie instalacji pakietów rozszerzeń.

 9. Jeśli nie zamierzasz instalować pakietów rozszerzeń, wybierz opcję Instaluj. W przeciwnym wypadku wybierz przycisk Dalej.
 10. Jeśli instalujesz jakiekolwiek pakiety rozszerzeń, zaakceptuj warunki umowy licencyjnej na pakiet rozszerzeń. Następnie kliknij opcję Instaluj.
 11. Po zakończeniu instalacji wyświetlone zostanie okno Installation summary.

  Kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby zamknąć okno Installation summary (Podsumowanie instalacji).

 12. Program Qlik Sense Desktop został pomyślnie zainstalowany na Twoim komputerze przy użyciu niestandardowych lokalizacji instalacji i magazynu.

Aktualizowane programu Qlik Sense Desktop

Jeśli dostępna jest nowa wersja pliku konfiguracyjnego Qlik_Sense_Desktop_setup.exe, można zaktualizować zainstalowaną wersję programu Qlik Sense.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Dwukrotnie kliknij plik Qlik_Sense_Desktop_setup.exe, aby rozpocząć instalację.

  Wyświetlone zostanie powitalne okno dialogowe.

 2. Kliknij ikonę UPGRADE.

  Wyświetlone zostanie okno dialogowe License agreement.

 3. Zapoznaj się z umową licencyjną, a następnie zaznacz pole wyboru I accept the license agreement (jeśli wyrażasz taką wolę) i kliknij przycisk Next.

  Porada: Możesz także wydrukować umowę licencyjną na lokalnie zainstalowanej drukarce.

  Wyświetlone zostanie okno dialogowe Ready to install.

 4. Kliknij przycisk Upgrade, aby rozpocząć instalację.

  Po zakończeniu instalacji wyświetlone zostanie okno Installation summary.

 5. Kliknij przycisk Finish, aby zamknąć okno Installation summary.
 6. Program Qlik Sense Desktop został zaktualizowany do nowej wersji.

Migracja aplikacji

Po aktualizacji Qlik Sense Desktop aplikacje muszą zostać przeniesione w celu zapewnienia zgodności. Przed migracją aplikacji w hubie nie są wyświetlane miniatury aplikacji.

Migracja jest dokonywana automatycznie po pierwszym uruchomieniu aplikacji po wykonaniu aktualizacji. Przed migracją aplikacji w folderze Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\AppsBackup tworzona jest kopia zapasowa. Kopia zapasowa służy do otwarcia aplikacji w poprzedniej wersji programu Qlik Sense Desktop.

Porty programu Qlik Sense Desktop

Domyślnie program Qlik Sense Desktop korzysta z portu 4848.

Pamięć masowa programu Qlik Sense Desktop

W tej sekcji wskazano miejsca, w których przechowywane są aplikacje Qlik Sense po uruchomieniu programu Qlik Sense Desktop.

Domyślne miejsce przechowywania danych

Domyślnie program Qlik Sense przechowuje aplikacje w lokalnym systemie plików w folderze C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense.

Format przenośny

Aplikacja Qlik Sense może być przechowywana w lokalnym systemie plików w zastrzeżonym formacie .qvf, który jest formatem przenośnym (może być używany na różnych platformach).

Konkretna aplikacja jest zapisywana pod nazwą <NazwaAplikacji>.qvf, gdzie <NazwaAplikacji> to nazwa aplikacji.

Modyfikowanie instalacji pakietów rozszerzeń

Pakiety rozszerzeń można w dowolnym momencie dodawać do instalacji programu Qlik Sense Desktop, a także usuwać z tej instalacji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W obszarze Panel sterowania otwórz obszar Programy i funkcje.
 2. Na liście programów kliknij dwukrotnie pakiet rozszerzeń, który chcesz zmodyfikować.
 3. Zostanie otwarty kreator instalacji pakietów rozszerzeń. Kliknij przycisk Dalej.
 4. Wybierz opcję Zmień.
 5. Na ekranie Instalacja niestandardowa kliknij ikonę pakietu, aby wybrać sposób modyfikacji instalacji pakietu:
  • Jeśli pakiet jest zainstalowany i chcesz go odinstalować, wybierz opcję Cała funkcja będzie niedostępna.
  • Jeśli pakiet nie jest zainstalowany, a chcesz go zainstalować, wybierz opcję Cała funkcja zostanie zainstalowana na lokalnym dysku twardym.

  Następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Kliknij opcję Zmień.
 7. Kliknij opcję Zakończ, aby zamknąć kreatora instalacji pakietów rozszerzeń.

Naprawa programu Qlik Sense Desktop

Opcja Repair służy do przywracania wszystkich brakujących plików, skrótów i wartości w rejestrze.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Aby naprawić instalację, otwórz Panel sterowania i wybierz polecenie Odinstaluj program. Następnie z listy programów wybierz program Qlik Sense Desktop i kliknij polecenie Zmień.

  Wyświetlone zostanie okno dialogowe Qlik Sense Desktop Setup maintenance.

  Porada: Aby wykonać to działanie, można również dwukrotnie kliknąć plik Qlik_Sense_Desktop_setup.exe.
 2. Kliknij ikonę REPAIR.

  Wyświetlone zostanie okno dialogowe Ready to repair.

 3. Kliknij ikonę Repair.

  Rozpoczyna się proces naprawy i wyświetlony zostaje pasek postępu.

 4. Po zakończeniu procesu naprawy wyświetlone zostanie okno dialogowe Repair summary w celu potwierdzenia, że program Qlik Sense Desktop został naprawiony.

 5. Kliknij ikonę Finish.

Instalacja programu Qlik Sense Desktop została naprawiona.

Odinstalowywanie programu Qlik Sense Desktop

Wykonaj następujące czynności:

 1. Aby rozpocząć odinstalowywanie programu Qlik Sense Desktop, otwórz Panel sterowania i wybierz polecenie Odinstaluj program. Następnie z listy programów wybierz program Qlik Sense Desktop i kliknij polecenie Odinstaluj.

  Wyświetlone zostanie okno dialogowe z pytaniem, czy na pewno odinstalować program Qlik Sense Desktop z komputera.

  Porada: Aby odinstalować program Qlik Sense Desktop, można również dwukrotnie kliknąć plik Qlik_Sense_Desktop_setup.exe, a następnie wybrać z okna dialogowego polecenie Uninstall. W przypadku modyfikacji programu Qlik Sense Desktop trzeba użyć poprawnej wersji pliku konfiguracyjnego będącego tą samą wersją, która została użyta podczas instalacji programu Qlik Sense Desktop.
 2. Kliknij ikonę Uninstall.

  Rozpocznie się proces dezinstalacji i zostanie wyświetlony pasek postępu.

 3. Po zakończeniu procesu dezinstalacji wyświetlone zostanie okno dialogowe Uninstall summary w celu potwierdzenia, że program Qlik Sense Desktop został odinstalowany.

 4. Kliknij ikonę Finish.

Program Qlik Sense Desktop został odinstalowany.