Rozszerzenie kontenera wyświetlania / ukrywania

Kontener wyświetlania / ukrywania to rozszerzenie wizualizacji, które umożliwia wyświetlanie lub ukrywanie wizualizacji głównych w zależności od warunków. Jest zawarty w pakiecie Dashboard bundle.

Kiedy używać

Kontener wyświetlania / ukrywania jest użyteczny, gdy wymagane jest wyświetlanie różnych wizualizacji na przykład w zależności od:

  • Użytkownika, który uzyskuje dostęp do wykresu.
  • Wartości zmiennej.
  • Możliwej liczby wartości w polu, którą można określić za pomocą funkcji GetPossibleCount() w wyrażeniu warunku.

Tworzenie kontenera wyświetlania / ukrywania

Kontener wyświetlania / ukrywania można utworzyć w edytowanym arkuszu. Potrzebne będą co najmniej dwie wizualizacje główne, które zostały przez Ciebie utworzone.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Z panelu zasobów w obszarze Obiekty niestandardowe > Dashboard bundle (Pakiet Dashboard bundle) przeciągnij do arkusza obiekt Show/hide container (Kontener wyświetlania / ukrywania).
  2. Kliknij opcję Add Visualization (Dodaj wizualizację) w obszarze Visualizations (Wizualizacje) w panelu właściwości.
  3. Wybierz wizualizację główną w obszarze Master Object (Obiekt główny).

  4. W obszarze Show Condition for Chart (Pokaż warunek dla wykresu) dodaj warunek wyświetlania dla wykresu. Zwykle można użyć funkcji If().

    if — funkcja skryptu i funkcja wykresu

  5. Dodaj inną wizualizację z innym warunkiem wyświetlania.

W obszarze Visualizations (Wizualizacje) będą teraz dwie wizualizacje. Jeśli warunek wykresu zwróci 1, wówczas zostanie on wyświetlony, a jeśli 0, zostanie on ukryty. Kontener może wyświetlać tylko jeden wykres, dlatego jeśli oba warunki mają wartość 1, wyświetlany jest pierwszy wykres. Jeśli wszystkie warunki wykresu mają wartość 0, wszystkie wykresy są ukryte.

Ograniczenia

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat Ograniczenia dotyczące pakietów rozszerzeń wizualizacji zapewnianych przez Qlik.

Wizualizacji głównej, która zawiera kontener wyświetlania / ukrywania, nie można używać wewnątrz innego kontenera wyświetlania / ukrywania.