QlikWorld 2020 Global Conference. Weź udział i dowiedz się, jak w pełni wykorzystać dane. Nie zwlekaj. Zarejestruj się już teraz, by zaoszczędzić.

Publikowanie aplikacji do kolekcji w hubie w chmurze

Aplikacje możesz publikować do kolekcji, do których masz prawo zapisu. Należy to robić jednocześnie razem z publikowaniem do strumienia. Aplikacje, które znajdują się już w strumieniu, mogą być również publikowane do kolekcji.

Gdy aplikacja jest opublikowana do strumienia w Qlik Sense Enterprise, zasady dystrybucji utworzone przez administratora programu Qlik Sense określają docelowe huby w chmurze, które będą otrzymywać aplikację w należących do nich kolekcjach, dzięki niestandardowym właściwościom aplikacji. Gdy aplikacja jest publikowana do strumienia, można ustawić właściwości aplikacji, które kontrolują docelowy hub w chmurze i kolekcje docelowe, a także kontrolują dostęp do aplikacji. Dodatkowo można zastosować właściwości aplikacji do opublikowanej aplikacji, która znajduje się już w strumieniu. Po ustawieniu tych właściwości program Qlik Sense kopiuje aplikację w strumieniu do wybranych kolekcji.

Jeśli wdrożenie obejmuje wiele hubów w chmurze z kolekcjami, należy wybrać jeden z nich.

Ostrzeżenie:

Aby uniknąć ujawnienia zastrzeżonych danych, należy przed opublikowaniem aplikacji usunąć wszystkie dołączone pliki, względem których obowiązują ustawienia dostępu do sekcji.

W przypadku publikacji aplikacji dołączone pliki są dodawane do publikacji. Jeśli publikowana aplikacja zostanie skopiowana, dołączone pliki zostaną dodane do kopii. Jeśli jednak względem dołączonych plików danych zastosowano ograniczenia dostępu do sekcji, wówczas ustawienia dostępu do sekcji nie zostaną zachowane w przypadku skopiowania plików, dzięki czemu użytkownicy skopiowanej aplikacji będą widzieć wszystkie dane w dołączonych plikach.

Opublikowaną aplikację można usunąć z kolekcji, usuwając właściwości aplikacji zastosowane względem kolekcji. Usunięcie aplikacji powoduje także usunięcie jej z kolekcji.

Publikowanie aplikacji do kolekcji

Uwaga:

Nazwy kolekcji, docelowego huba w chmurze oraz właściwości niestandardowe dostępu dla grupy użytkowników są określane przez administratora programu Qlik Sense. Nazwy mogą się różnić od nazw używanych w niniejszej procedurze.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W obszarze Moje aplikacje w hubie Qlik Sense Enterprise kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację, a następnie wybierz opcję Opublikuj.

 2. Wybierz strumień na liście rozwijanej Nazwa strumienia.

  Uwaga: Jeśli masz dostęp tylko do jednego strumienia, wówczas nie będzie listy rozwijanej.
 3. Uwaga: Do strumienia można opublikować wiele aplikacji o takich samych nazwach. Qlik Sense wyświetla informację o tym, gdy w strumieniu znajdują się opublikowane aplikacje o takiej samej nazwie.
 4. Opcjonalnie możesz zmienić nazwę aplikacji w polu Nazwa aplikacji. W polu zostanie wyświetlona nazwa aplikacji wybranej w hubie.

 5. Kliknij polecenie Zarządzaj.
 6. Z właściwości aplikacji wybierz collections, a następnie wybierz kolekcje.
 7. Jeśli używane wdrożenie produktu obejmuje wiele hubów w chmurze, wybierz distribution, a następnie wybierz huby w chmurze.
 8. Jeśli we wdrożeniu stosowana jest kontrola dostępu, wybierz groupswithaccess, a następnie wybierz grupy użytkowników.
 9. Kliknij przycisk Zastosuj.
 10. Kliknij polecenie Opublikuj.

Opublikowana aplikacja znajdzie się w wybranym strumieniu, tak samo jak kolekcje wybrane w oknie dialogowym Zarządzaj właściwościami. W obszarze Opublikowane pojawi się pozycja dotycząca opublikowanej aplikacji, która będzie stanowić łącze do opublikowanej aplikacji w jej nowym strumieniu.

Jeśli zasady dystrybucji zdefiniowane przez administratora programu Qlik Sense określają, że dystrybucja jest wymagana, wówczas aplikacja zostanie poddana dystrybucji do huba w chmurze. Aplikacja będzie dostępna w kolekcjach docelowych, które są określone przez niestandardową właściwość aplikacji o nazwie collections.

Uwaga:

W zależności od rozmiaru aplikacji do czasu jej pojawienia się w kolekcji może upłynąć kilka minut.

Publikowanie do kolekcji aplikacji opublikowanej w strumieniu

Uwaga:

Nazwy kolekcji, docelowego huba w chmurze oraz właściwości niestandardowe dostępu dla grupy użytkowników są określane przez administratora programu Qlik Sense. Nazwy mogą się różnić od nazw używanych w niniejszej procedurze.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W strumieniu kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację i wybierz opcję Zarządzaj właściwościami.

 2. Z właściwości aplikacji wybierz collections z listy właściwości, a następnie wybierz nazwy kolekcji.
 3. Jeśli używane wdrożenie produktu obejmuje wiele hubów w chmurze, wybierz distribution z listy właściwości, a następnie wybierz huby w chmurze.
 4. Jeśli we wdrożeniu stosowana jest kontrola dostępu, wybierz groupswithaccess z listy właściwości, a następnie wybierz grupy użytkowników.
 5. Kliknij przycisk Zastosuj.

Opublikowana aplikacja znajdzie się w wybranym strumieniu, tak samo jak kolekcje wybrane w oknie dialogowym Zarządzaj właściwościami.

Jeśli zasady dystrybucji zdefiniowane przez administratora programu Qlik Sense określają, że dystrybucja jest wymagana, wówczas aplikacja zostanie poddana dystrybucji do huba w chmurze. Aplikacja będzie dostępna w kolekcjach docelowych, które są określone przez niestandardową właściwość aplikacji o nazwie collections.

Uwaga:

W zależności od rozmiaru aplikacji do czasu jej pojawienia się w kolekcji może upłynąć kilka minut.

Zmiana kolekcji, hubów w chmurze lub ustawień dostępu do użytkownika dla opublikowanej aplikacji

Wykonaj następujące czynności:

 1. W strumieniu kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację i wybierz opcję Zarządzaj właściwościami.
 2. Aby dodać aplikację do nowych kolekcji lub hubów w chmurze, albo dodać prawa dostępu grupie użytkowników, wybierz właściwość aplikacji, a następnie wybierz nowe wartości.
 3. Aby usunąć aplikację z kolekcji lub huba w chmurze, albo usunąć prawa dostępu grupy, kliknij opcjęE w nazwie właściwości
 4. Kliknij przycisk Zastosuj.

Opublikowana aplikacja znajdzie się w wybranych kolekcjach.

Jeśli zasady dystrybucji zdefiniowane przez administratora programu Qlik Sense określają, że dystrybucja jest wymagana, wówczas aplikacja zostanie poddana dystrybucji do huba w chmurze. Aplikacja będzie dostępna w kolekcjach docelowych, które są określone przez niestandardową właściwość aplikacji o nazwie collections.

Uwaga:

W zależności od rozmiaru aplikacji do czasu jej pojawienia się w kolekcji może upłynąć kilka minut.

Usuwanie aplikacji z kolekcji

Wykonaj następujące czynności:

 • W hubie Qlik Sense Enterprise kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację i wybierz opcję Zarządzaj właściwościami. Kliknij przycisk E w nazwach kolekcji, a następnie przycisk Zastosuj.

Aplikacja zostanie usunięta z wybranych kolekcji.