Przeskocz do zawartości głównej

Właściwości kontenera

NA TEJ STRONIE

Właściwości kontenera

Aby otworzyć panel właściwości dla kontenera, kliknij opcję EditEdytuj na pasku narzędzi, a następnie kliknij kontener, który chcesz edytować.

Jeśli panel właściwości jest ukryty, kliknij polecenie Pokaż właściwości.open right panel w prawym dolnym rogu, aby go otworzyć.

Uwaga: Jeśli w prawym górnym rogu kontenera widoczna jest ikona Linked Object , oznacza to, że kontener jest połączony z elementem głównym. Połączonego kontenera nie można edytować, ale można edytować element główny. Można też odłączyć kontener, aby umożliwić jego edycję.
Uwaga: Niektóre ustawienia w panelu właściwości są dostępne tylko w pewnych okolicznościach, na przykład w razie użycia więcej niż jednego wymiaru lub więcej niż jednej miary, albo po wybraniu opcji, która sprawia, że inne opcje są dostępne.

Zawartość

Aby dodać wykres do kontenera, kliknij opcję Dodaj. Jeśli kontener zawiera więcej niż jeden wykres, można przeciągać wykresy w celu określenia kolejności kart.

Każdy wykres można edytować w obszarze Content (Zawartość):

 • Label (Etykieta): zmiana sposobu wyświetlania etykiety wykresu na karcie.
 • Show condition (Pokaż warunek): dodanie warunku wyświetlania dla wykresu. Zwykle w takich sytuacjach używa się funkcji If():
 • Zob. if — funkcja skryptu i funkcja wykresu.

 • Edit properties (Edytuj właściwości): umożliwia edycję właściwości wykresu wewnątrz kontenera.
 • Delete (Usuń): usuwa wykres z kontenera.

Wygląd

Ogólne

 • Pokaż tytuły: umożliwia włączenie lub wyłączenie tytułów, podtytułów i stopek w kontenerze.

  Podaj wartości pól Tytuł, Podtytuł i Przypis. Domyślnie ciąg jest interpretowany jako tekstowy. Pola tekstowego można jednak użyć w celu podania wyrażenia albo kombinacji tekstu i wyrażenia. Znak równości (=) na początku ciągu oznacza, że ciąg ten zawiera wyrażenie.

  Kliknij Expression , aby utworzyć wyrażenie w edytorze wyrażeń.

  Example:  

  Przyjmijmy założenie, że używany jest następujący ciąg znaków (razem ze znakami cudzysłowów): 'Sales: ' & Sum(Sales).

  Domyślnie ciąg ten jest interpretowany jako tekstowy i wyświetlany w sposób przedstawiony na przykładzie. Jeśli jednak ciąg ten zaczyna się znakiem równości: (='Sales: ' & Sum(Sales)), wówczas będzie interpretowany jako wyrażenie. W takim przypadku dane wyjściowe to Sales: <wartość wyrażenia>, gdzie <wartość wyrażenia> jest wartością obliczaną.

 • Pokaż szczegóły: ustawienie wartości Pokaż umożliwi użytkownikom wyświetlanie szczegółów, takich jak opisy, miary i wymiary.

Stany alternatywne

 • State: Set the state to apply to the visualization. You can select:

  • Any alternate state defined in Master items.
  • <inherited>, in which case the state defined for the sheet is used.
  • <default state>, which represents the state where no alternate state is applied.

  For more information about alternate states, see Korzystanie ze stanów alternatywnych na potrzeby analizy porównawczej.

Kontener

 • Karty: umożliwia określenie, czy każdy wykres w kontenerze ma być widoczny na karcie. W przypadku wybrania ustawienia Wył. wyświetlany będzie tylko pierwszy wykres. Wartością domyślną tej opcji jest Wł.

 • Menu: umożliwia określenie, czy w przypadku zbyt małej ilości miejsca na wszystkie karty wyświetlany będzie przycisk menu. Wartością domyślną tej opcji jest Autom.

 • Strzałki nawigacyjne: umożliwia określenie, czy w przypadku zbyt małej ilości miejsca na wszystkie karty wyświetlane będą strzałki nawigacyjne. Wartością domyślną tej opcji jest Autom.

 • Pokaż ikony: domyślnie Wył. Po wybraniu ustawienia Wł. ikony wykresów są wyświetlane na każdej karcie.