Przeskocz do zawartości głównej

Publikowanie aplikacji do hubów w chmurze ze znacznikami

Możesz publikować aplikacje do hubów w chmurze ze znacznikami, do których masz prawo do zapisu. Należy to robić jednocześnie razem z publikowaniem do strumienia. Aplikacje, które znajdują się już w strumieniu, mogą być również publikowane do hubów w chmurze ze znacznikami.

Gdy aplikacja jest opublikowana do strumienia w Qlik Sense Enterprise, zasady dystrybucji utworzone przez administratora programu Qlik Sense określają docelowe huby w chmurze, które będą otrzymywać aplikację ze znacznikami, dzięki niestandardowym właściwościom aplikacji.Podczas publikowania aplikacji w strumieniu można ustawić właściwości aplikacji, które kontrolują docelowy hub w chmurze i znaczniki. Można także zastosować właściwości aplikacji do opublikowanej aplikacji znajdującej się już w strumieniu. Po ustawieniu tych właściwości program Qlik Sense kopiuje aplikację w strumieniu do wybranych hubów w chmurze z wybranymi znacznikami.

Po opublikowaniu aplikacji w hubie w chmurze administratorzy dzierżawcy mogą udostępnić aplikację tymczasową w przestrzeni w hubie w chmurze.

Jeśli wdrożenie obejmuje wiele hubów w chmurze, należy wybrać jeden z nich.

Ostrzeżenie:

Aby uniknąć ujawnienia zastrzeżonych danych, należy przed opublikowaniem aplikacji usunąć wszystkie dołączone pliki, względem których obowiązują ustawienia dostępu do sekcji.

W przypadku publikacji aplikacji dołączone pliki są dodawane do publikacji. Jeśli publikowana aplikacja zostanie skopiowana, dołączone pliki zostaną dodane do kopii. Jeśli jednak względem dołączonych plików danych zastosowano ograniczenia dostępu do sekcji, wówczas ustawienia dostępu do sekcji nie zostaną zachowane w przypadku skopiowania plików, dzięki czemu użytkownicy skopiowanej aplikacji będą widzieć wszystkie dane w dołączonych plikach.

Opublikowaną aplikację można usunąć z huba w chmurze, usuwając właściwości aplikacji zastosowane względem tego miejsca. Usunięcie aplikacji powoduje także usunięcie jej z huba w chmurze. Jeśli aplikacja nie jest już dystrybuowana do huba w chmurze, aplikacja w hubie w chmurze zostanie usunięta.

Publikowanie aplikacji do hubów w chmurze ze znacznikami

Uwaga:

Znaczniki i właściwości niestandardowe docelowego huba w chmurze określa administrator Qlik Sense. Nazwy mogą się różnić od nazw używanych w niniejszej procedurze.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W obszarze Moje aplikacje w hubie Qlik Sense Enterprise kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację, a następnie wybierz opcję Opublikuj.

 2. Wybierz strumień na liście rozwijanej Nazwa strumienia.

  Uwaga: Jeśli masz dostęp tylko do jednego strumienia, wówczas nie będzie listy rozwijanej.
 3. Uwaga: Do strumienia można opublikować wiele aplikacji o takich samych nazwach. Qlik Sense wyświetla informację o tym, gdy w strumieniu znajdują się opublikowane aplikacje o takiej samej nazwie.
 4. Opcjonalnie możesz zmienić nazwę aplikacji w polu Nazwa aplikacji. W polu zostanie wyświetlona nazwa aplikacji wybranej w hubie.

 5. Kliknij polecenie Zarządzaj.
 6. Z właściwości aplikacji wybierz collections, a następnie wybierz znaczniki.
 7. Jeśli używane wdrożenie produktu obejmuje wiele hubów w chmurze, wybierz distribution, a następnie wybierz huby w chmurze.
 8. Kliknij przycisk Zastosuj.
 9. Kliknij polecenie Opublikuj.

Opublikowana aplikacja jest teraz tymczasowa w hubie w chmurze ze znacznikami wybranymi w oknie dialogowym Zarządzaj właściwościami. W obszarze Opublikowane pojawi się pozycja dotycząca opublikowanej aplikacji, która będzie stanowić łącze do opublikowanej aplikacji w jej nowym strumieniu. Administrator dzierżawcy może teraz dodać aplikację tymczasową do zarządzanej przestrzeni.

Jeśli zasady dystrybucji zdefiniowane przez administratora programu Qlik Sense określają, że dystrybucja jest wymagana, wówczas aplikacja zostanie poddana dystrybucji do huba w chmurze. Aplikacja będzie dostępna ze znacznikami, które są określone przez właściwość niestandardową aplikacji o nazwie collections

Uwaga:

W zależności od rozmiaru aplikacji do czasu jej pojawienia się w hubie w chmurze może upłynąć kilka minut.

Publikowanie opublikowanej aplikacji w strumieniu do hubów w chmurze ze znacznikami

Uwaga:

Znaczniki i właściwości niestandardowe docelowego huba w chmurze określa administrator Qlik Sense. Nazwy mogą się różnić od nazw używanych w niniejszej procedurze.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W strumieniu kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację i wybierz opcję Zarządzaj właściwościami.

 2. Z właściwości aplikacji wybierz collections z listy właściwości, a następnie wybierz znaczniki.
 3. Jeśli używane wdrożenie produktu obejmuje wiele hubów w chmurze, wybierz distribution z listy właściwości, a następnie wybierz huby w chmurze.
 4. Kliknij przycisk Zastosuj.

Opublikowana aplikacja jest teraz tymczasowa w hubie w chmurze ze znacznikami wybranymi w oknie dialogowym Zarządzaj właściwościami. W obszarze Opublikowane pojawi się pozycja dotycząca opublikowanej aplikacji, która będzie stanowić łącze do opublikowanej aplikacji w jej nowym strumieniu. Administrator dzierżawcy może teraz dodać aplikację tymczasową do zarządzanej przestrzeni.

Jeśli zasady dystrybucji zdefiniowane przez administratora programu Qlik Sense określają, że dystrybucja jest wymagana, wówczas aplikacja zostanie poddana dystrybucji do huba w chmurze. Aplikacja będzie dostępna ze znacznikami, które są określone przez właściwość niestandardową aplikacji o nazwie collections

Uwaga:

W zależności od rozmiaru aplikacji do czasu jej pojawienia się w hubie w chmurze może upłynąć kilka minut.

Zmiana znaczników, hubów w chmurze lub ustawień dostępu do użytkownika dla opublikowanej aplikacji

Wykonaj następujące czynności:

 1. W strumieniu kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację i wybierz opcję Zarządzaj właściwościami.
 2. Aby dodać aplikację do nowych znaczników lub hubów w chmurze, należy wybrać właściwość aplikacji, a następnie nowe wartości.
 3. Aby usunąć aplikację ze znacznika lub huba w chmurze, należy kliknąć opcję E w nazwie właściwości.
 4. Kliknij przycisk Zastosuj.

Opublikowana aplikacja znajdzie się w wybranych hubach w chmurze z wybranymi znacznikami.

Jeśli zasady dystrybucji zdefiniowane przez administratora programu Qlik Sense określają, że dystrybucja jest wymagana, wówczas aplikacja zostanie poddana dystrybucji do huba w chmurze. Aplikacja będzie dostępna ze znacznikami, które są określone przez właściwość niestandardową aplikacji o nazwie collections

Uwaga:

W zależności od rozmiaru aplikacji do czasu jej pojawienia się w hubie w chmurze może upłynąć kilka minut.

Usuwanie znacznika z aplikacji

Wykonaj następujące czynności:

 • W hubie Qlik Sense Enterprise kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację i wybierz opcję Zarządzaj właściwościami. Kliknij przycisk E w znacznikach, a następnie przycisk Zastosuj.

Aplikacja zostanie usunięta z wybranych znaczników.