Mapy

Mapy umożliwiają wyświetlanie danych w układzie geograficznym. Wizualizacja mapy w Qlik Sense składa się z mapy podstawowej oraz warstw. Mapa podstawowa jest tłem dla warstw reprezentacji danych — wymiarów i miar. W Qlik Sense dostępnych jest wiele map podstawowych. Warstwy rzutują wymiary i miary w postaci pojedynczych punktów lub obszarów, dzięki czemu widoczne staje się uporządkowanie geograficzne danych. Jeśli na przykład wymagane jest wyświetlenie łącznej sprzedaży z podziałem według miast, wówczas można dodać warstwę punktów miast do mapy i pozwolić, aby kolor i rozmiary punktów zostały określone przez łączną sprzedaż do sklepów w tych miastach.

Mapy dysponują wieloma sposobami prezentacji danych. Do mapy można dodawać wiele warstw, które będą wyświetlać różne typy informacji na tej samej mapie. Można określić niestandardowy zasięg dla lokalizacji, dzięki czemu gdy dwie lokalizacje będą miały tę samą nazwę, ich lokalizacje i dane będą wyświetlane poprawnie. Za pomocą wymiarów hierarchicznych można tworzyć hierarchie obszarów geograficznych do wyboru. Istnieje również możliwość ograniczenia przesuwania mapy do konkretnego widoku i zasięgu mapy, takiego jak obszar zainteresowania, którego użytkownicy nie będą mogli przesunąć ani zmniejszyć. Ponadto do mapy można dodawać niestandardowe mapy podstawowe, a w samej mapie używać współrzędnych innych niż WGS-84.

Warstwy

Warstwy zawierają dane wizualizowanych wymiarów i miar, które są wyświetlane na mapie. Warstwy mogą być układane jedna na drugiej. Dodatkowo można kontrolować poziom powiększenia, z jakim poszczególne warstwy będą się pojawiać, a także posługiwać się warstwami, które będą się pojawiać w zależności od tego, czy zostały wybrane inne wartości w wymiarze hierarchicznym. Dzięki temu możliwe jest tworzenie różnych poziomów szczegółów podczas dokonywania wyborów, a także powiększanie i zmniejszanie obszarów zainteresowania na mapie. Warstwy mogą być punktów, obszaru, linii, gęstości, wykresu albo warstwami tła.

Warstwy punktów

Warstwa punktów służy do nakładania pojedynczych lokalizacji na mapę i reprezentuje je za pomocą kształtów. Domyślnie na warstwach punktów używane są okrągłe bąbelki, ale można również używać kilku innych kształtów. Rozmiar punktów w warstwie można ustawić jako niezmienny albo zastosować miarę lub wyrażenie w celu ustawiania rozmiarów różnych punktów. Różnice wartości można dodatkowo podkreślić, stosując kolorowanie według miary.

Mapa z warstwą punktów przedstawiającą miasta w Kanadzie Atlantyckiej, które mają kolory i rozmiary odpowiednie do populacji.
Map with point layer.

Warstwa obszaru

Warstwa obszaru przedstawia na mapie obszary, takich jak kraje, stany, Używając geometrii wielokątnej załadowanej do pola, taka warstwa może przedstawiać dowolny obszar niestandardowy.

Dzięki warstwie obszaru poszczególne wartości wymiarów odpowiadają prezentowanemu obszarowi. Używanie kolorów z warstwą obszaru pozwala na przedstawianie różnych wartości miar dla obszarów. W panelu właściwości w ścieżce Wygląd > Kolory i legenda należy w polu Kolory ustawić wartość Niestandardowe w miejscach, w których dostępne są opcje Wg miar i Wg wyrażenia.

Mapa z warstwą obszaru przedstawiającą australijskie stany i terytoria pokolorowane według populacji.
Map with area layer.

Warstwa linii

Warstwa linii pozwala wyświetlać linie między punktami na mapie. Można na przykład używać warstwy linii w celu przedstawienia lotów linii lotniczych między miastami. Z warstwą linii można używać dwóch pól zawierających dane punktów, aby zdefiniować punkty początkowe i końcowe dla linii w warstwie. Alternatywnie można użyć pola zawierającego geometrię liniową w formacie GeoJSON LineString lub MultiLineString. W przypadku linii w warstwie linii można dostosowywać szerokość i krzywiznę, a także dodawać do linii strzałki kierunków.

Mapa z warstwą linii przedstawiającą loty wylatujące między lotniskami w Europie.

Map with line layer.

Warstwa gęstości

Warstwa gęstości umożliwia wizualizację gęstości punktów w obszarze przy użyciu palety kolorów. Każdy punkt wpływa na okrągły obszar, przy czym największy wpływ występuje na środku tego obszaru i zmniejsza się w stronę zewnętrznego obwodu. Możliwe jest określenie promienia wpływu punktów, zmiana jego koloru i skalowanie go odpowiednio do wizualizacji. Warstwy gęstości mogą być używane w celu wyświetlania najistotniejszych obszarów aktywności, gęstości populacji i innych czynników.

Mapa z warstwą gęstości przedstawiającą liczbę erupcji wulkanów w skali świata.

Map with density layer.

Warstwa wykresu

Warstwa wykresu umożliwia wyświetlanie niewielkich wykresów kołowych lub słupkowych nad lokalizacjami na mapie. Wykorzystuje jeden wymiar w celu identyfikowania lokalizacji i drugi wymiar w celu tworzenia wykresów kołowych lub słupkowych. Wykresy można oznaczać etykietami, a za pomocą wyrażenia kontrolować ich wielkość. W bąbelku informacyjnym wyświetlane są użyteczne informacje dotyczące zawartości wybranego wykresu.

Mapa z warstwą wykresu przedstawiającą źródła finansowania w krajach Unii Europejskiej jako wykresy kołowe. Rozmiar każdego wykresu kołowego przedstawia średnie wykorzystanie środków.

Map with density layer.

Warstwa tła

Warstwy tła umożliwiają wyświetlanie niestandardowej mapy podstawowej na potrzeby wizualizacji mapy. Warstwa tła może być na przykład mapą lotniska z nałożoną warstwą punktów z zaznaczonymi hotspotami Wi-Fi. Jeśli format mapy podstawowej obsługuje przezroczystość, wówczas nałożyć ją na inną mapę. Aplikacja Qlik Sense obsługuje następujące formaty map niestandardowych jako warstwy tła:

 • Usługi map przesunięć lub map w układzie sąsiadującym (TMS)
 • Usługa Web Map Service (WMS)
 • URL grafiki (Grafika)

Usługi map muszą znajdować się na dedykowanym dla nich serwerze. Warstwa tła — w odróżnieniu od innych warstw — nie używa wymiarów ani miar i wyświetla tylko zewnętrzną mapę podstawową.

Jeśli używana usługa WMS zawiera obszary bez danych, wówczas takie obszary bez danych można ustawić jako przezroczyste. Dzięki temu warstwę tła usługi WMS można nałożyć na inną mapę podstawową albo inną warstwę tła. Można także wybrać warstwy usługi WMS, które zostaną dołączone do warstwy tła.

Możesz wstawić obraz jako warstwę tła. Można to wykorzystać jako niestandardową mapę podstawową. Możesz dodać obraz planu piętra i użyć go jako niestandardowej mapy podstawowej. Warstwę tła obrazu można również nałożyć na inną warstwę tła. Na przykład można wstawić obraz szczegółowej mapy lokalnej jako warstwę tła na wierzchu innej mapy. Warstwy tła obsługują następujące typy grafik:

 • .png
 • .jpg
 • .jpeg
 • .gif
Mapa z warstwą tła, która przedstawia mapę TMS OpenStreetMap.
Map with background layer.

Dane lokalizacji

Mapy obsługują kilka sposobów określania lokalizacji w warstwie. Lokalizacje mogą być geometriami lub nazwami lokalizacji, takich jak nazwy krajów, regionów, miast, kodów pocztowych itp. Geometrie mogą być dodawane w czasie ładowania przez usługę przygotowania danych albo mogą być ładowane ze źródeł geograficznych, takich jak KML. Warstwy punktów obsługują również szerokości i długości geograficzne dla osobnych pól. W przypadku warstw obszarów obszary mogą być definiowane przy użyciu geometrii z geograficznego źródła danych, takiego jak pliki KML. Więcej informacji zawiera temat Ładowanie danych Twojej mapy.Warstwy linii obsługują dane tych samych punktów, co warstwy punktów. Warstwy linii obsługują również ciągi znaków z geometriami liniowymi w formatach GeoJSON LineString i MultiLineString.

Lokalizacje warstw można definiować za pomocą pól, które zawierają nazwy i kody. Qlik Sense może rozpoznawać następujące typy lokalizacji: 

 • nazwy kontynentów;
 • nazwy krajów;
 • kody ISO alfa 2 krajów;
 • kody ISO alfa 3 krajów;
 • nazwy pierwszorzędowych obszarów administracyjnych, takich jak stany lub prowincje;
 • nazwy drugorzędowych obszarów administracyjnych;
 • nazwy trzeciorzędowych obszarów administracyjnych;
 • nazwy czwartorzędowych obszarów administracyjnych;
 • kody pocztowe;
 • nazwa miasta, miejscowości lub innego popularnego miejsca;
 • kody lotnisk IATA;
 • kody lotnisk ICAO.
Uwaga:

Dostępność lokalizacji może się różnić w zależności od kraju. Jeśli nazwana lokalizacja jest niedostępna, dla lokalizacji należy użyć współrzędnych lub danych obszaru.

Qlik Sense wykorzystuje dane map i lokalizacji uzyskane od uznanych liderów w dziedzinie map, którzy wykorzystują akceptowane metody i najlepsze rozwiązania do zaznaczania granic i nazywania krajów na swoich mapach. Qlik Sense zapewnia elastyczność, dzięki której użytkownicy mogą integrować swoje własne, osobne mapy w tle. Jeśli mapy standardowe nie pasują, program Qlik Sense udostępnia opcję ładowania w tle map, granic i obszarów zapewnionych przez klienta.

Jeśli w warstwie tła używana jest mapa niestandardowa, która używa współrzędnych innych niż WGS-84, wówczas można użyć pola z lokalizacjami zdefiniowanymi w układzie współrzędnych używanym przez mapę (w stopniach lub metrach). Więcej informacji zawiera temat Korzystanie z układów współrzędnych innych niż WGS-84.

Gdy pole jest dodawane jako wymiar do warstwy mapy, wówczas można użyć pola zawierającego dane lokalizacji albo użyć pola zawierającego informacje identyfikacyjne dla lokalizacji. Jeśli na przykład posiadasz pole zawierające obszary o geometriach niestandardowych oraz pole zawierające nazwy obszarów niestandardowych, wówczas pole nazwy można ustawić jako wymiar, a następnie pole geometrii obszaru jako pole lokalizacji w obszarze Lokalizacja we właściwościach mapy.

Kiedy używać

Mapy można użyć, aby przedstawić geograficzne rozmieszczenie biur, sklepów lub innych miejsc interesujących z punktu widzenia użytkowników biznesowych. Na mapie można wizualizować nie tylko lokalizacje, ale również wartości sprzedaży i inne miary, a rozmiary lub kolory bąbelków mogą reprezentować różnice wartości.

Zalety

Mapa jest wszechstronną wizualizacją, która wydajnie przedstawia geograficzny rozkład kluczowych wartości w odniesieniu do lokalizacji lub obszaru.

Wady

W przypadku dużej liczby wartości uzyskanie prawidłowego ich przeglądu może być trudne. Wartości mogą być umieszczane jedna na drugiej i pozostaną niewidoczne do czasu powiększenia widoku.

Tworzenie mapy

Mapę można dodać do edytowanego arkusza.

Porada: Można utworzyć kilka wizualizacji mapy, które będą korzystać z tych samych danych wymiarów i różnych danych punktów lub danych obszarów.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Z panelu zasobów przeciągnij pustą mapę na arkusz.

 2. Z obszaru Ustawienia mapy wybierz opcję Mapa podstawowa.

 3. Z obszaru Warstwy w panelu właściwości dodaj warstwy do mapy.

  Warstwy są umieszczane nad warstwami tego samego typu. Kolejność warstw można określać, przeciągając warstwy w górę i w dół na liście. Warstwa znajdująca się u góry listy jest również nakładana na wierzch innych warstw na mapie.

Wygląd oraz inne ustawienia utworzonej mapy oraz jej warstw można dostosowywać w panelu właściwości. Więcej informacji na temat ustawień zawiera temat Właściwości mapy.

Uwaga: W przypadku problemu z dodaną warstwą w lewym górnym rogu mapy pojawi się ikona . Kliknij ikonę, aby wyświetlić komunikat o błędzie.

Dodawanie warstwy punktów

Wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Przeciągnij i upuść pole na mapę, wybierz opcję Dodaj jako nową warstwę, a następnie wybierz opcję Dodaj jako warstwę punktów.
  • W obszarze Warstwy w panelu właściwości kliknij opcję Dodaj warstwę, a następnie wybierz opcję Warstwa punktów. W obszarze Wymiary kliknij opcję Dodaj i wybierz pole zawierające dane punktów, które zostanie użyte jako wymiar.
 2. Jeśli pojawią się problemy z lokalizacjami punktów, dostosuj ustawienia lokalizacji w obszarze Lokalizacje w panelu właściwości.

Gdy warstwa zostanie dodana, możesz dostosować jej ustawienia w panelu właściwości. Więcej informacji na temat ustawień zawiera temat Właściwości mapy.

Dodawanie warstwy obszaru

Wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Przeciągnij i upuść pole na mapę, wybierz opcję Dodaj jako nową warstwę, a następnie wybierz opcję Dodaj jako warstwę obszaru.
  • W obszarze Warstwy w panelu właściwości kliknij opcję Dodaj warstwę, a następnie wybierz opcję Warstwa obszaru. W obszarze Wymiary kliknij opcję Dodaj i wybierz pole zawierające dane obszaru, które zostanie użyte jako wymiar.
 2. Jeśli pojawią się problemy z lokalizacjami punktów, dostosuj ustawienia lokalizacji w obszarze Lokalizacje w panelu właściwości.

Gdy warstwa zostanie dodana, możesz dostosować jej ustawienia w panelu właściwości. Więcej informacji na temat ustawień zawiera temat Właściwości mapy.

Dodawanie warstwy linii

Warstwy linii wyświetlają linie oparte na punktach początkowych i końcowych, przy czym dwa pola są używane w celu określenia miejsca rozpoczęcia i zakończenia linii, albo w tym celu używane są geometrie liniowe w formacie GeoJSONLineString lub MultiLineString.

Jeśli używana jest warstwa linii z punktem początkowym i końcowym, wówczas wymiar wybrany dla warstwy linii powinien reprezentować pola wybrane jako początkowe i końcowe w ustawieniach Lokalizacja. Jeśli na przykład chcesz zwizualizować miejsca, do których wysyłane są transporty, możesz ustawić Transporty jako wymiar, a następnie użyć punktów Lokalizacja centrum dystrybucyjnego oraz Miejsce docelowe transportu jako punktu początkowego i końcowego w obszarze Lokalizacja.

Innym sposobem jest dodanie dwóch wymiarów do warstwy linii i użycie ich jako punktu początkowego i końcowego. Jest to użyteczne, gdy wymagane jest wyświetlenie linii między wszystkimi lokalizacjami w pierwszym wymiarze do wszystkich lokalizacji w drugim wymiarze, który ma asocjację do pierwszego wymiaru.

Dodawanie warstwy linii z punktami początkowymi i końcowymi

Wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Przeciągnij i upuść na mapę pole zawierające dane punktu początkowego, wybierz opcję Dodaj jako nową warstwę, a następnie wybierz opcję Dodaj jako warstwę linii.
  • W obszarze Warstwy w panelu właściwości kliknij opcję Dodaj warstwę, a następnie wybierz opcję Warstwa linii. W obszarze Wymiary kliknij opcję Dodaj i wybierz pole, które zostanie użyte jako wymiar.
 2. Jeśli Twój wymiar zawiera dane punktu początkowego, dodaj pole zawierające dane punktu końcowego. Wykonaj jedną z poniższych czynności: 

  • Przeciągnij i upuść na mapę pole zawierające dane punktu końcowego, wybierz opcję Użyj w <nazwa warstwy>, a następnie wybierz polecenie Dodaj <nazwa pola> jako drugi wymiar.
  • W obszarze Dane kliknij opcję Dodaj i wybierz pole zawierające dane punktu końcowego.
 3. Jeśli Twój wymiar nie zawiera danych punktu początkowego ani końcowego, w obszarze Lokalizacje dodaj pola zawierające dane punktu początkowego i dane punktu końcowego jako pola lokalizacji.
 4. Jeśli pojawią się problemy z lokalizacjami punktu początkowego i końcowego, dostosuj ustawienia lokalizacji w obszarze Lokalizacja w panelu właściwości.

  Dla każdej warstwy linii, która używa pola punktu początkowego i pola punktu końcowego, istnieją osobne ustawienia lokalizacji w obszarze Lokalizacja.

Gdy warstwa zostanie dodana, możesz dostosować jej ustawienia w panelu właściwości. Więcej informacji na temat ustawień zawiera temat Właściwości mapy.

Dodawanie warstwy linii z geometriami liniowymi

Wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Przeciągnij i upuść na mapę pole zawierające geometrie liniowe, wybierz opcję Dodaj jako nową warstwę, a następnie wybierz opcję Dodaj jako warstwę linii.
  • W obszarze Warstwy w panelu właściwości kliknij opcję Dodaj warstwę, a następnie wybierz opcję Warstwa linii. W obszarze Wymiary kliknij opcję Dodaj i wybierz pole, które zostanie użyte jako wymiar.
 2. W obszarze Lokalizacja wybierz opcję Geometria liniowa, a następnie wybierz pole w obszarze Pole geometrii liniowej.

  Domyślnie Twój wymiar zostanie wybrany jako Pole geometrii liniowej.

Gdy warstwa zostanie dodana, możesz dostosować jej ustawienia w panelu właściwości. Więcej informacji na temat ustawień zawiera temat Właściwości mapy.

Dodawanie warstwy gęstości

Wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Przeciągnij i upuść na mapę pole zawierające dane punktu, wybierz opcję Dodaj jako nową warstwę, a następnie wybierz opcję Dodaj jako warstwę gęstości.
  • W obszarze Warstwy w panelu właściwości kliknij opcję Dodaj warstwę, a następnie wybierz opcję Warstwa gęstości. W obszarze Wymiary kliknij opcję Dodaj i wybierz pole zawierające dane punktów, które zostanie użyte jako wymiar.
 2. Jeśli pojawią się problemy z lokalizacjami punktów, dostosuj ustawienia lokalizacji w obszarze Lokalizacje w panelu właściwości.

Gdy warstwa zostanie dodana, możesz dostosować jej ustawienia w panelu właściwości. Więcej informacji na temat ustawień zawiera temat Właściwości mapy.

Dodawanie warstwy wykresu

Wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Przeciągnij i upuść na mapę pole zawierające dane punktu, wybierz opcję Dodaj jako nową warstwę, a następnie wybierz opcję Dodaj jako warstwę wykresu.
  • W obszarze Warstwy w panelu właściwości kliknij opcję Dodaj warstwę, a następnie wybierz opcję Warstwa wykresu.

 2. W obszarze Wymiary, w sekcji Lokalizacja, kliknij opcję Dodaj i wybierz pole zawierające dane punktów, które zostaną użyte jako lokalizacje na mapie. Kliknij opcję Dodaj i wybierz pole zawierające dane, które zostaną użyte jako wymiar na wykresach.
 3. W obszarze Miary kliknij opcję Dodaj i wybierz pole zawierające dane, które zostaną użyte jako miara dla wykresów.
 4. Jeśli pojawią się problemy z lokalizacjami punktów, dostosuj ustawienia lokalizacji w obszarze Lokalizacje w panelu właściwości.

Gdy warstwa zostanie dodana, możesz dostosować jej ustawienia w panelu właściwości. Więcej informacji na temat ustawień zawiera temat Właściwości mapy.

Dodawanie warstwy tła

Konfiguracja warstwy tła jest zależna od typu mapy w tle.

Dodawanie warstwy tła TMS

Wykonaj następujące czynności:

 1. W obszarze Warstwy w panelu właściwości kliknij opcję Dodaj warstwę.
 2. Wybierz opcję Warstwa tła.
 3. Po wybraniu formatu (opcja Format) wybierz opcję TMS.
 4. Wybierz polecenie URL i wprowadź adres URL serwera mapy w układzie sąsiadującym lub mapy przesunięć.

  Na przykład http://a.tile.opencyclemap.org/cycle/${z}/${x}/${y}.png.

 5. Wybierz polecenie Przypisanie i wprowadź ciąg przypisania dla mapy.

  Na przykład © <a href='http://www.opencyclemap.org/' target='_blank'>OpenCycleMap</a>. Map data © <a href='http://www.openstreetmap.org/copyright' target='_blank'>OpenStreetMap</a> contributors.

Gdy warstwa zostanie dodana, możesz dostosować jej ustawienia w panelu właściwości. Więcej informacji na temat ustawień zawiera temat Właściwości mapy.

Dodawanie warstwy tła WMS

Wykonaj następujące czynności:

 1. W obszarze Warstwy w panelu właściwości kliknij opcję Dodaj warstwę.
 2. Wybierz opcję Warstwa tła.
 3. W obszarze Format wybierz opcję WMS.
 4. Kliknij opcję Konfiguracja WMS.
 5. W obszarze Adres URL serwera WMS wprowadź adres URL.
 6. W obszarze Wersja wybierz wersję WMS.
 7. Kliknij opcję Załaduj z WMS.

  Porada:

  Jeśli ładowanie nie powiedzie się, wybierz opcję Za pośrednictwem serwera (CORS), aby podjąć próbę załadowania za pomocą serwera Qlik GeoAnalytics, a następnie kliknij opcję Załaduj z WMS.

 8. Wybierz polecenie System odniesienia oparty na współrzędnych, a następnie wprowadź system odniesienia oparty na współrzędnych, którego używa mapa WMS.

 9. Wybierz opcję Przezroczyste, aby wygenerować obrazy mapy, które są przezroczyste w miejscach bez danych.

  Uwaga:

  To nie jest obsługiwane przez wszystkie usługi WMS.

 10. W obszarze Format obrazu wybierz format WMS.
 11. W obszarze Warstwy wybierz warstwy, które obsługuje używany serwer WMS.
 12. Kliknij przycisk Zapisz.
 13. Wybierz polecenie Przypisanie i wprowadź ciąg przypisania dla mapy.

  Na przykład © <a href='http://www.opencyclemap.org/' target='_blank'>OpenCycleMap</a>. Map data © <a href='http://www.openstreetmap.org/copyright' target='_blank'>OpenStreetMap</a> contributors.

Gdy warstwa zostanie dodana, możesz dostosować jej ustawienia w panelu właściwości. Więcej informacji na temat ustawień zawiera temat Właściwości mapy.

Dodawanie warstwy tła grafiki

Grafiki mogą być używane jako niestandardowa mapa podstawowa, na przykład dla planów pięter. Gdy używasz warstwy tła grafiki jako niestandardowej mapy podstawowej, ustaw dla opcji Mapa podstawowa w obszarze Ustawienia mapy wartość Żadna. Jako rzutowanie wybierz opcję Metry niezdefiniowane lub Stopnie niezdefiniowane. Dane lokalizacji dla innych warstw muszą używać tego samego układu współrzędnych, co ta warstwa tła.

Porada:

Gdy dodajesz warstwę tła grafiki dla mniejszego obszaru geograficznego jako niestandardową mapę podstawową, dodaj warstwę zawierającą dane, na przykład warstwa punktów, w tym samym czasie. Dzięki temu mapa automatycznie powiększy się do położenia warstwy tła grafiki.

Porada:

Najniższa jednostka na pasku skali wynosi 10 metrów. Jeśli ten pomiar jest zbyt duży dla twojej grafiki, możesz wyłączyć pasek skali w obszarze Prezentacja. Następnie proporcjonalnie dostosuj swój obraz w warstwie tła do odpowiedniej skali. Skalę należy określić również dla danych lokalizacji, których chcesz używać również w innych warstwach.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W obszarze Warstwy w panelu właściwości kliknij opcję Dodaj warstwę.
 2. Wybierz opcję Warstwa tła.
 3. W obszarze Format wybierz Grafika.
 4. Wybierz polecenie URL i wprowadź adres URL grafiki.
 5. Ustaw grafikę, wprowadzając współrzędne górnego lewego i prawego dolnego rogu grafiki.

  Współrzędne muszą być tego samego typu, który został wybrany w obszarze Rzutowanie.

  Porada:

  Jeśli nie wiesz, jakie są współrzędne w warstwie tła grafiki, włącz opcję Pokaż informacje debugowania. Spowoduje to wyświetlenie współrzędnych bieżącego środka mapy.

 6. Wybierz polecenie Przypisanie i wprowadź ciąg przypisania dla grafiki.

  Na przykład © <a href='http://www.opencyclemap.org/' target='_blank'>OpenCycleMap</a>. Map data © <a href='http://www.openstreetmap.org/copyright' target='_blank'>OpenStreetMap</a> contributors.

Gdy warstwa zostanie dodana, możesz dostosować jej ustawienia w panelu właściwości. W przypadku warstw tła grafiki używanych jako niestandardowe mapy, zaleca się zmianę ustawień Ogranicz poziomy powiększenia oraz Ogranicz nawigację z przesuwaniem, aby ustawić ostrość na mapie niestandardowej. Więcej informacji na temat ustawień zawiera temat Właściwości mapy.

Określanie zasięgu lokalizacji dla warstwy mapy

Gdy używane są nazwy, domyślnie Qlik Sense prowadzi dla pola lokalizacji wyszukiwanie w szerokim zasięgu lokalizacji. W sytuacjach, gdy istnieje wiele możliwych dopasowań, konieczne może być ograniczenie zasięgu wyszukiwanych lokalizacji, aby umożliwić programowi Qlik Sense wyświetlenie żądanej lokalizacji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Z obszaru Warstwy w panelu właściwości kliknij opcję Lokalizacja.
 2. Dla opcji Zasięg lokalizacji ustaw wartość Niestandardowe.
 3. Dla polecenia Typ lokalizacji wybierz typ danych zawartych w polu lub wyrażeniu wybranym jako Pole lokalizacji.
 4. Opcjonalnie dla polecenia Kraj wprowadź pole, wyrażenie lub tekst wskazujący kraj, w którym znajdują się lokalizacje z obszaru Pole lokalizacji.
 5. Opcjonalnie dla polecenia Obszar administracyjny (poziom 1) wprowadź pole, wyrażenie lub tekst wskazujący pierwszorzędowy obszar administracyjny, w którym znajdują się lokalizacje z Pola lokalizacji.
 6. Opcjonalnie dla polecenia Obszar administracyjny (poziom 2) wprowadź pole, wyrażenie lub tekst wskazujący drugorzędowy obszar administracyjny, w którym znajdują się lokalizacje z Pola lokalizacji.

Tworzenie warstw hierarchicznych

W przypadku tworzenia mapy, która zawiera wiele punktów danych rozmieszczonych na znacznym obszarze geograficznym, można korzystać z wymiarów hierarchicznych, aby wyświetlać warstwy w hierarchii wyboru. Dzięki temu w mapie można używać różnych warstw na różnych poziomach i w ten sposób zadbać o wyświetlanie tylko najważniejszych informacji.

Podczas dokonywania wyborów w warstwie hierarchicznej wymiar używany dla lokalizacji ulega zmianie na następny wymiar z wymiaru hierarchicznego. Drążenie w hierarchii odbywa się we wszystkich warstwach, w których używany jest ten sam wymiar hierarchiczny. Jeśli istnieje warstwa obszarów oraz warstwa punktów, na których używany jest ten sam wymiar hierarchiczny, wówczas można określić warstwy, w których będą wyświetlane poszczególne wymiary z wymiaru hierarchicznego.

Wymiary hierarchiczne używane dla warstw hierarchicznych powinny zawierać pola w kolejności od największego obszaru geograficznego do najmniejszego obszaru geograficznego.

Informacje o tworzeniu wymiarów hierarchicznych zawiera temat Tworzenie wymiaru hierarchicznego.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W obszarze Warstwy w panelu właściwości kliknij opcję Dodaj warstwę.
 2. Wybierz opcję Warstwa punktów, Warstwa obszaru, Warstwa linii, Warstwa gęstości lub Warstwa wykresu.
 3. Kliknij opcję Wymiary, opcję Dodaj, a następnie wybierz wymiar hierarchiczny.
 4. W warstwie kliknij pozycję Opcje.
 5. Kliknij pozycję Wyświetlacz warstw.
 6. Dla polecenia Widoczne poziomy drążenia wybierz wymiary, które zostaną wyświetlone w warstwie.

Ograniczanie przesuwania na mapie

Zakres przesuwania na mapie można ograniczyć, aby utrzymać widok na mapie ograniczony do ustawionego obszaru, takiego jak konkretny region zainteresowania. Ograniczenie przesuwania na mapie powoduje zablokowanie mapy do bieżącego widoku. Mapy nie można zmniejszyć bardziej niż do bieżącego widoku. Przesuwanie mapy poza bieżący widok jest niemożliwe. W przypadku powiększenia możliwe jest przesuwanie, ale nie można przesunąć poza granice przesuwania.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Z panelu właściwości kliknij pozycję Wygląd.
 2. W obszarze Prezentacja ustaw opcję Ogranicz nawigację z przesuwaniem na wartość Niestandardowe.
 3. Ustaw mapę na żądany widok, do którego chcesz ograniczyć przesuwanie.
 4. Kliknij polecenie Ustaw limit przesuwania.

Limit przesuwania można naprzemiennie włączać i wyłączać za pomocą opcji Ogranicz nawigację z przesuwaniem. Aby skasować zapisany limit przesuwania, kliknij opcję Wyczyść limit przesuwania.

Korzystanie z układów współrzędnych innych niż WGS-84

Jeśli posługujesz się danymi oraz mapą w tle w rzutowaniu innym niż WGS-84, wówczas mapę podstawową należy ustawić na Brak, dodać mapę w tle jako warstwę tła, a następnie skonfigurować rzutowanie w taki sposób, aby używało niezdefiniowanych stopni lub metrów w zależności od jednostki długości używanej w mapie podstawowej.

Gdy używane są współrzędne inne niż WGS-84, należy używać geometrii załadowanych do pola. Nazwy lokalizacji nie mogą być używane.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Z panelu właściwości kliknij pozycję Ustawienia mapy.
 2. W obszarze Mapa podstawowa wybierz pozycję Puste (stopnie niezdefiniowane) lub Puste (metry niezdefiniowane).
 3. Wybierz opcję Warstwa tła.

 4. Wybierz polecenie URL i wprowadź adres URL serwera mapy przesunięć.

  Na przykład http://a.tile.opencyclemap.org/cycle/${z}/${x}/${y}.png.

 5. Wybierz polecenie Przypisanie i wprowadź ciąg przypisania dla mapy.

  Na przykład © <a href='http://www.opencyclemap.org/' target='_blank'>OpenCycleMap</a>. Map data © <a href='http://www.openstreetmap.org/copyright' target='_blank'>OpenStreetMap</a> contributors.

 6. Z obszaru Warstwy kliknij pozycję Dodaj warstwę.
 7. Wybierz typ warstwy.
 8. W obszarze Wymiary kliknij pozycję Dodaj, a następnie wybierz pole zawierające dane zapisane w układzie współrzędnych konkretnej mapy.