Porządkowanie aplikacji za pomocą arkuszy

Arkusza pozwalają na uporządkowanie pomysłów i celów w ramach tworzonej aplikacji. Po utworzeniu pustej aplikacji warto najpierw przygotować strukturę pustych arkuszy, w której każdy arkusz reprezentuje określony pomysł lub cel. W efekcie autor i użytkownicy aplikacji uzyskają dobry jej przegląd.

Powiedzmy na przykład, że potrzebny jest przegląd kluczowych wskaźników biznesowych, w tym sprzedaży i marży według kraju, regionu i produktu oraz sprzedaży według miejscowości i sprzedawcy. Zamiast wyświetlenia wszystkich tych informacji w jednym miejscu, można przeznaczyć po jednym arkuszu na każdy z tych celów.

Każdy arkusz ma swój cel i stojący za nim pomysł.

Three different sheets.

Arkusz to miejsce, w którym umieszczane są wykresy i tabele na potrzeby wizualizacji danych. Aplikacja może zawierać co najmniej jeden taki arkusz.

Selekcje wpływają na wizualizacje bez względu na to, w których arkuszach zostały dokonane.

Przykład arkusza z polami po lewej stronie służącymi do wybierania i filtrowani danych, które mają zostać przedstawione na wizualizacjach po prawej stronie.

Sheet with visualizations.

Tworzenie nowego arkusza

Nowy arkusz dla aplikacji można utworzyć z poziomu przeglądu aplikacji albo z nawigatora arkusza.

Porada: W celu uzyskania dostępu do nawigatora arkusza z widoku arkusza, kliknij 4 na pasku narzędzi.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W przeglądzie aplikacji kliknij 4, aby wyświetlić arkusze.
 2. Kliknij P lub polecenie Utwórz nowy arkusz.
 3. Nadaj arkuszowi tytuł i dodaj opis.
 4. Aby zapisać tytuł i opis, kliknij miejsce poza obszarem tekstu.

Został utworzony nowy arkusz.

Rozszerzanie obszaru arkusza

Obszar arkusza można rozszerzyć w pionie, jeśli konieczne jest użycie większej ilości wizualizacji niż ilość, która mieści się na ekranie.

Przed rozpoczęciem

Należy pamiętać, że:

 • W tym celu należy aktywować opcję Rozszerz arkusz we właściwościach arkusza.
 • Każde rozszerzenie powoduje dodanie 50% pierwotnej wysokości arkusza.
 • Jeśli korzystasz z wizualizacji, które można przewijać, może to zakłócić przewijanie rozszerzonego arkusza. W takim przypadku pomocne może być pozostawienie pustej przestrzeni, która pozwoli na przewijanie podczas projektowania arkusza.

Arkusz można rozszerzać na dwa sposoby:

Wykonaj następujące czynności:

 • Przeciągnij obiekt na dół arkusza i upuść go na strefie upuszczania, która się pojawi.
 • Kliknij przycisk Rozszerz arkusz.

Arkusz zostanie rozszerzony o 50% pierwotnej wysokości arkusza i możliwe będzie przewijanie go w pionie celem uzyskania dostępu do całej zawartości.

Dostosowywanie rozmiaru arkusza

Domyślnie w programie Qlik Sense dostępny jest responsywny układ dla arkuszy, który powoduje, że arkusz jest dostosowywany do ekranu użytkownika. Jeśli użytkownik chcesz używać dla arkuszy układu nieresponsywnego, wówczas może ustawić niestandardową wysokość i szerokość dla arkusza. Dzięki temu pulpit nawigacyjny będzie wyświetlany dokładnie w taki sposób, w jaki zostanie utworzony, bez dostosowywania. Wysokość i szerokość arkusza można ustawić na dowolną wartość z zakresu od 300 do 4000 pikseli.

Gdy arkusz używa rozmiaru niestandardowego, można zmienić odstępy siatki, ale nie można użyć opcji Rozszerz arkusz w celu zmiany rozmiaru.

Uwaga:

Gdy arkusz niestandardowy zostanie wyeksportowany, wówczas taki arkusz jest eksportowany z oznaczeniem Reaguje.

W celu zapewnienia optymalnych miniatur arkusza należy utrzymywać dla arkusza proporcje 8:5 (szerokość:wysokość).

Wykonaj następujące czynności:

 1. Zmień ustawienie Rozmiar arkusza z wartości Reaguje na Niestandardowe.
 2. Wprowadź szerokość arkusza w pikselach.

  Arkusz zostanie wyświetlony z nową szerokością.

 3. Wprowadź wysokość arkusza w pikselach.

  Arkusz zostanie wyświetlony z nową wysokością.

Zmiana rozmiaru siatki arkusza

Rozmiar siatki arkusza można zmienić, aby umieścić na arkuszu więcej wizualizacji lub uzyskać większą kontrolę nad rozmieszczeniem wizualizacji.

Wykonaj następujące czynności:

 • Zmień ustawienie Odstępy siatki we właściwościach arkusza z wartości Szerokie (opcja domyślna) na opcję Średnie lub Wąskie.

Po wykonaniu tej zmiany siatka arkusza będzie bardziej gęsta, a kwadraty siatki będą mniejsze.

Zmiana tytułu i opisu arkusza

Tytuły i opisy własnych arkuszy można zmieniać. Dla arkusza można użyć tytułu stałego albo dynamicznego opartego na wyrażeniu.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W przeglądzie aplikacji kliknij 4, aby wyświetlić arkusze.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeśli znajdujesz się w widoku siatki, ì, kliknij tytuł arkusza, a następnie kliknij @.
  • Jeśli aktywny jest widok listy, î, kliknij @.
 3. Edytuj wartości w polach Tytuł i Opis.
 4. Kliknij poza obszarem tekstu.
Wprowadzone zmiany zostaną zapisane.
Porada: Tytuł i opis arkusza można również zmienić w panelu właściwości.

Korzystanie z dynamicznego tytułu arkusza

Dynamiczny tytuł arkusza można ustawić na podstawie wyrażenia we właściwości Wyrażenie tytułu w panelu właściwości arkusza. Można użyć dowolnego poprawnego wyrażenia wykresu.

Więcej informacji zawiera temat Używanie wyrażeń w wizualizacjach.

Jeśli zostanie ustawiony dynamiczny tytuł arkusza, wówczas tytuł stały (Tytuł) nie będzie używany.

Zmiana miniatury arkusza

Domyślną miniaturę arkusza można zastąpić inną miniaturą, aby łatwiej było rozróżniać arkusze dostępne w przeglądzie aplikacji i w nawigatorze arkuszy. Można użyć jednej z grafik domyślnych lub wybrać własną grafikę.

Przed rozpoczęciem

Należy pamiętać, że:

 • Obsługiwane są następujące formaty: .png, .jpg, .jpeg oraz .gif.
 • Optymalne proporcje miniatury wynoszą 8:5 (szerokość:wysokość).
 • Miniaturę można dodać lub zmienić tylko w przypadku arkuszy nieopublikowanych.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W przeglądzie aplikacji kliknij 4, aby wyświetlić arkusze.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeśli znajdujesz się w widoku siatki, ì, kliknij tytuł arkusza, a następnie kliknij @.
  • Jeśli aktywny jest widok listy, î, kliknij @.
 3. Kliknij 0 na miniaturze domyślnej.

  Zostanie otwarta Biblioteka multimediów.

 4. Kliknij jeden z folderów z bibliotece multimediów, na przykład In app lub Default.

 5. Wybierz grafikę, która będzie używana jako miniatura arkusza, a następnie kliknij polecenie Wstaw.
 6. Kliknij m, aby zakończyć edycję.

Wybrana grafika zostanie teraz użyta jako miniatura arkusza i będzie widoczna w przeglądzie aplikacji i w nawigatorze arkuszy.

Porada: Miniaturę arkusza można również zmienić w nawigatorze arkuszy w prawym górnym rogu albo w panelu właściwości.

Obsługiwane są następujące formaty: .png, .jpg, .jpeg oraz .gif.

Qlik Sense: grafiki można ładować do folderu W aplikacji w bibliotece multimediów. W celu załadowania grafiki do folderu domyślnego należy użyć konsoli Qlik Management Console.

Qlik Sense Desktop: grafiki można umieszczać w następującym folderze w komputerze: C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default. Grafiki będą dostępne w folderze domyślne w bibliotece multimediów. W przypadku przenoszenia aplikacji między instalacjami grafika używana w aplikacji jest zapisywana w pliku qvf razem z pozostałą zawartością aplikacji. Gdy aplikacja zostanie otwarta w nowej lokalizacji, na przykład w Qlik Sense Cloud, wówczas grafiki znajdą się w folderze W aplikacji w bibliotece multimediów dla tej aplikacji.

Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie lokacją Qlik Sense: przesyłanie obiektów do bibliotek zawartości (tylko w języku angielskim).

Kopiowanie, zastępowanie i przenoszenie elementów w arkuszu

Elementy można kopiować, zastępować i przenosić w arkuszu i między arkuszami. Operacje te można wykonać w następujący sposób:

 • za pomocą paska edycji w arkuszu (µ, i );
 • za pomocą opcji z menu skrótów Wytnij, Kopiuj i Wklej (lub Wklej i zastąp).
 • za pomocą skrótów klawiaturowych Ctrl+C, Ctrl+X i Ctrl+V.

Powielanie arkusza

Powielić można dowolny arkusz bez względu na to, czy jest to arkusz wchodzący w skład aplikacji, czy arkusz utworzony samodzielnie przez użytkownika. Celem powielania arkuszy jest szybsza praca dzięki możliwości ponownego użycia zawartości. Ponadto takie powielone arkusze można dostosowywać do własnych potrzeb.

Powielony arkusz zawiera takie same wizualizacje co oryginalny arkusz oraz jest powiązany z tymi samymi elementami głównymi. Powielony arkusz jest autonomiczny i nie jest powiązany z arkuszem oryginalnym. Powielone arkusze są wyświetlane w sekcji Moje arkusze w przeglądzie aplikacji oraz w nawigatorze arkuszy.

Arkusz można powielać następującymi metodami:

 • Kliknij opcję Powiel w menu skrótów arkusza w przeglądzie aplikacji lub w nawigatorze arkuszy.
 • Kliknij opcję Powiel arkusz w menu globalnym w przeglądzie aplikacji lub w widoku arkusza.