Exists — funkcja skryptu

Funkcja Exists() określa, czy podana wartość pola została już załadowana w polu w skrypcie ładowania danych. Funkcja zwraca wartość TRUE lub FALSE, dzięki czemu może zostać użyta w klauzuli where instrukcji LOAD lub instrukcji IF.

Syntax:  

Exists(field_name [, expr])

Return data type: wartość logiczna

Arguments:  

Argument Opis
field_name Nazwa wyrażenia skryptu dającego w wyniku szukaną nazwę pola. Pole musi istnieć w danych dotychczas załadowanych przez skrypt.
expr Wyrażenie dające w wyniku szukaną wartość pola określonego w field-name. Pominięcie tego argumentu odpowiada przyjęciu wartości wskazanego pola w bieżącym rekordzie.