Dodawanie danych z załadowanych plików danych

Aby dane z plików udostępnić w wizualizacjach utworzonych w aplikacji, należy:

 • Przesłać pliki danych do chmury. Każdy plik danych może mieć rozmiar maksymalnie 500 MB.
 • Dodać dane do aplikacji. To jest etap wstępny, który umożliwia wybranie i przygotowanie danych przeznaczonych do załadowania.
 • Załadować dane do aplikacji. Gdy wybieranie i przygotowanie danych zostanie zakończone, można załadować dane do aplikacji. Po załadowaniu danych można z nich korzystać w celu tworzenia wizualizacji w aplikacji.
Uwaga: Ta funkcjonalność jest niedostępna w środowisku Windows.

Przesyłanie plików danych

Pliki danych można przesłać do chmury z okna MyDataFiles. Istnieją różne sposoby otwierania tego okna:

 • Gdy tworzysz nową aplikację, możesz dodać do niej dane. Kliknij polecenie Dodaj dane z plików i innych źródeł. Następnie możesz kliknąć opcję Pliki danych w lewym menu. Kliknij MyDataFiles, a następnie prześlij plik danych.
 • Jeśli pracujesz w istniejącej aplikacji, kliknij kartę Dane, a następnie opcję Dodaj dane. Następnie możesz kliknąć opcję Pliki danych w lewym menu. Kliknij MyDataFiles, a następnie prześlij plik danych.
 • Jeśli masz dostęp do edytora ładowania danych, kliknij opcję Wybierz dane w prawym menu pod pozycją MyDataFiles, a następnie prześlij plik.

Po przesłaniu pliku do chmury możesz dodać dane do aplikacji, a następnie załadować dane do aplikacji.

Ładowanie danych do Twojej aplikacji

Ostrzeżenie:

W Menedżerze danych nie dodawaj tabeli, która została już dodana w edytorze ładowania danych jako tabela skryptowa z taką samą nazwą i takimi samymi kolumnami.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację.
 2. Otwórz Menedżera danych i kliknij ikonę ú. Możesz również kliknąć opcję Dodaj dane w menu ¨. Dodawanie danych umożliwia wybranie i przygotowanie danych przed ich załadowaniem do aplikacji.
 3. Kliknij opcję Pliki danych.
 4. Wybierz plik, który zawiera Twoje dane. Qlik Sense udostępni przegląd Twoich danych.
 5. Wybierz tabele i pola do załadowania.

 6. Kliknij polecenie Dodaj dane, aby otworzyć dane w widoku Asocjacje w menedżerze danych. Umożliwi to dodawanie źródeł danych, przekształcanie danych i tworzenie asocjacji tabel w Menedżerze danych.

  Kliknięcie polecenia Dodaj dane powoduje domyślnie włączenie profilowania danych. Funkcja profilowania danych:

  • Rekomenduje asocjacje danych.
  • Automatycznie kwalifikuje pola wspólne między tabelami. To powoduje dodanie unikalnego prefiksu opartego na nazwie tabeli.
  • Mapuje pola daty i godziny do autoCalendar.

  Asocjacje między tabelami na podstawie nazw pól wspólnych nie są tworzone automatycznie. Asocjacje tabel można tworzyć w widoku Asocjacje.

  Porada: Aby ładować dane bezpośrednio do aplikacji, kliknij ikonę ¥ i wyłącz profilowanie danych. To spowoduje również przeładowanie wszystkich istniejących danych ze źródeł danych w momencie dodania danych. Asocjacje między tabelami zostaną utworzone automatycznie na podstawie nazw pól wspólnych. Pola daty i czasu nie zostaną utworzone.
 7. Po zakończeniu przygotowywania danych kliknij polecenie Ładuj dane. W razie wykrycia poważnych problemów należy je rozwiązać w Menedżerze danych przed załadowaniem danych do aplikacji.

Przesyłanie zaktualizowanego pliku danych

Aby zaktualizować dane w aplikacji, można przesłać zaktualizowany plik danych o tej samej nazwie, co plik, który został wcześniej przesłany. Gdy pojawi się monit, wybierz zastąpienie poprzedniego pliku. Po przesłaniu pliku danych możesz załadować dane w swojej aplikacji.