Ustawianie zakładek domyślnych

Zakładkę domyślną można ustawić dla aplikacji. Definiując zakładkę domyślną, można wybrać domyślne selekcje, jakie będą widoczne dla odbiorcy aplikacji, który otworzy arkusze w opublikowanej aplikacji.

W przypadku korzystania z zakładek domyślnych:

  • Zakładkę domyślną można ustawić i usunąć tylko w aplikacji niepublikowanej.
  • Dla aplikacji można ustawić tylko jedną zakładkę domyślną.
  • Podczas wyświetlania arkusza zakładkę domyślną można wyczyścić. Jednak po przeładowaniu lub ponownym otwarciu tego arkusza ta zakładka zostanie zastosowana.
  • W aplikacji opublikowanej odbiorca aplikacji może wyczyścić zakładkę domyślną i wykonać inne selekcje. Jednak zakładka domyślna zostanie zastosowana ponownie, gdy odbiorca aplikacji przeładuje lub ponownie otworzy arkusz.
  • Zduplikowanie aplikacji powoduje zduplikowanie zakładki domyślnej z aplikacją.

Więcej informacji o zakładkach zawiera temat Oznaczanie selekcji zakładkami.

Z zakładki domyślnej można korzystać w połączeniu z opcją Zawsze jedna wartość wybrana dla pola, aby wyróżnić konkretne selekcje dla odbiorcy aplikacji. Więcej informacji o opcji Zawsze jedna wartość wybrana zawiera temat Zawsze jedna wartość wybrana.

Ustawianie zakładki domyślnej

Wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij ikonę > na pasku narzędzi arkusza. Zostanie otwarte okno Zakładki.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy istniejącą zakładkę, a następnie opcję Ustaw selekcje jako domyślne dla aplikacji. Obok tej zakładki zostanie dodana ikona wskazująca, że jest to zakładka domyślna dla aplikacji.
  3. Kliknij tę zakładkę. Okno Zakładki zostanie zamknięte. Ta zakładka pojawi się na górnym pasku narzędzi, a selekcje pojawią się w aplikacji.
  4. Aby sprawdzić, czy zakładka domyślna działa poprawnie, zamknij, a następnie ponownie otwórz aplikację. Zakładka domyślna i selekcje powinny się pojawić po otwarciu arkusza.

Aby usunąć zakładkę domyślną, otwórz okno Zakładki w aplikacji niepublikowanej, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę domyślną. Kliknij opcję Usuń selekcje domyślne dla aplikacji.

Więcej informacji na temat tworzenia zakładek zawiera temat Tworzenie zakładek.