Changing the title and description of an app

You can change the title and description of your apps. When creating a new app, the name of the app is used as its title. When you change the title, the name of the app is not changed.

Wykonaj następujące czynności:

  1. In the app overview, click @ in the app details area.
  2. Edytuj wartości w polach Tytuł i Opis.
  3. Kliknij m, aby zakończyć edycję.

Wprowadzone zmiany zostaną zapisane.

Uwaga: You can only change the title and description of an unpublished app.