Co nowego w Qlik Sense April 2019?

Inteligencja rozszerzona

Wnioski asocjacyjne (Associative Insights)

Nowe wnioski uzyskiwane dzięki inteligencji rozszerzonej (AI) ujawniają, co kryje się w danych. Ta funkcja jest dostępna dzięki współpracy silników Qlik cognitive engine i Qlik associative engine.

Wnioski asocjacyjne (Associative insights) ułatwiają dokonywanie odkryć i zrozumienie znaczenia tych wartości danych, które nie zostały wybrane. Poszukaj funkcji Associative Insights w narzędziach wyboru.

Discovering your data with associative insights

Wizualizacje i mapowanie

Do pakietu Visualization Bundle wprowadziliśmy wykres słupkowy i warstwowy (Bar & Area Chart) oraz wykres pociskowy (Bullet Chart), a także nową możliwość ustawiania domyślnych teł map, która pozwala na sprawniejsze wprowadzanie ustawień niestandardowych.

Udoskonalenia map

Obecnie możliwe jest ustawienie domyślnego tła mapy dla wszystkich nowych wykresów map. To pozwala na dalsze dostosowywanie teł i umożliwia wybieranie własnych predefiniowanych teł zamiast standardowych oferowanych przez firmę Qlik. Takie rozwiązanie zapewnia lepszą obsługę danych geograficznych dotyczących regionów spornych z granicami wrażliwymi na kwestie polityczne.

Dodatkowo mapowanie zostało wzbogacone o następujące funkcje:

 • Możliwość dołączania nowych linii do etykiet oraz poprawiony wygląd etykiet na tłach map (takie rozwiązanie dodano również do Qlik GeoAnalytics).
 • Nowe legendy rozmiarów dla warstw punktów na mapach.
 • Możliwość umieszczania grafik na warstwach tła map. To rozwiązanie dotyczy prostych grafik, takich jak rysunki, plany pięter itp.

Mapy

Właściwości mapy

Visualization bundle

Dwa nowe wykresy w pakiecie Visualization bundle

 • Wykres słupkowy i warstwowy: wykres słupkowy z efektami przejść, łącznikami oraz etykietami na słupkach skumulowanych.

  Rozszerzenie Bar & area chart

 • Wykres pociskowy: wykres słupkowy przeznaczony przede wszystkim do śledzenia postępów w osiąganiu celu, pokazywania wartości docelowych, rzeczywistych osiągnięć oraz zakresów dla wyników dobrych/złych/przeciętnych.

  Rozszerzenie Bullet chart

Multi-Cloud

W wersji Qlik Sense April 2019 udostępniliśmy opcję niezależnego wdrożenia Qlik Sense Enterprise (QSE) w modelu SaaS, co zapewnia możliwość tworzenia, ładowania i korzystania z aplikacji Qlik Sense całkowicie w chmurze hostowanej przez Qlik. W tej wersji rozwiązania Qlik Sense Enterprise on Windows i Qlik Sense Enterprise on Kubernetes zostały zrównane pod względem dodawania, aktualizowania oraz usuwania kompozycji i rozszerzeń. W wersji Qlik Sense April 2019 wszystkie opcje wdrożenia dla Qlik Sense Enterprise, które obejmują Qlik Cloud Services (SaaS), środowisko Kubernetes oraz system Windows , są dostępne niezależnie i działają razem w ramach wdrożenia Multi-Cloud.

Obecnie dla rozwiązania Qlik Sense Enterprise wdrażanego w Qlik Cloud Services (SaaS) oraz w środowisku Kubernetes dostępne są następujące możliwości:

Qlik Connectors

 • Obsługa korporacyjnych źródeł danych w środowisku SaaS dzięki sterownikom ODBC w usługach Qlik Cloud Services oraz środowiskach Multi-Cloud.
 • Ładowanie z wykorzystaniem rozszerzonych funkcji połączeń i podstawowymi zaplanowanymi ładowaniami w korporacyjnym modelu SaaS.