Przeskocz do zawartości głównej

Date range picker

Selektor zakresu dat (Date picker) umożliwia wybór pojedynczej daty albo zakresu dat z kalendarza. Jest zawarte w pakiecie Dashboard bundle.

 • W trybie pojedynczej daty wybór daty następuje z kalendarza prostego.
 • W trybie przedziałów daty można wybrać zakres z kalendarza albo dowolne predefiniowane zakresy, które są dostępne.

Kiedy używać

Selektor zakresu dat jest użyteczny, gdy istnieje co najmniej jedno pole daty, które musi być używane w celu filtrowania wyborów. Selektor zakresu dat, w przeciwieństwie do panelu filtrowania, wyświetla tylko pola dat.

Tworzenie selektora zakresu dat

Selektor zakresu dat można utworzyć na edytowanym arkuszu.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Z panelu zasobów w obszarze Obiekty niestandardowe > Dashboard bundle (Pakiet Dashboard bundle) przeciągnij do arkusza pozycję Date picker (Selektor dat).
 2. W sekcji Date field (Pole daty) wybierz pole daty, które będzie używane jako filtr.

  Lista zawiera tylko pola, które są rozpoznawane przez program Qlik Sense jako pola dat.

  Porada: Jeśli chcesz użyć pola znacznika czasu, musisz przekształcić go na datę. Użyj wyrażenia =date(floor(myTimeStamp_Field)) zamiast wyrażenia myTimeStamp_Field.
 3. W polu Single date / interval (Pojedyncza data / przedział) wybierz, czy chcesz wybrać pojedynczą datę, czy przedział dat.

  Opcja Date interval (Przedział dat) umożliwia wybranie zakresu dat.

  Opcja Single date (Pojedyncza data) umożliwia wybranie tylko pojedynczej daty.

Po utworzeniu selektora zakresu dat możesz dostosować jego wygląd i inne ustawienia.

Ustawianie dostępnego zakresu dat

Zakres dat dostępny do wyboru w selektorze można ustawić, ustawiając opcję Advanced setup (Konfiguracja zaawansowana) na wartość On (Wł.). Można używać wyrażeń lub jawnych wartości dat. Wyrażenia użyte poniżej odnoszą się do pola o nazwie DateField.

 • Ustaw pierwszą datę kalendarza za pomocą opcji Min date (Data min.).

  Wartością domyślną jest =Min( {1} [DateField]). To wyrażenie zwraca pierwszą datę w polu DateField z pełnego zestawu danych.

 • Ustaw ostatnią datę kalendarza za pomocą opcji Max date (Data maks.).

  Wartością domyślną jest =Max( {1} [DateField]). To wyrażenie zwraca ostatnią datę w polu DateField z pełnego zestawu danych.

 • Ustaw datę Start date (Data początkowa), aby wskazać datę, od której będzie zaczynał się selektor dat.

  Wartością domyślną jest =Min([DateField]). To wyrażenie zwraca pierwszą datę w polu DateField z bieżącego wyboru.

Definiowanie ustawień regionalnych kalendarza

Można skonfigurować ustawienia regionalne kalendarza, aby uzyskiwać lokalne nazwy dni i miesięcy. Zmień ustawienie Locale (Ustawienia regionalne) dostępne po wybraniu opcji Calendar Settings (Ustawienia kalendarza) > Language and labels (Języki i etykiety) na dwuliterowy kod ustawień regionalnych, których chcesz używać. Możesz na przykład zmienić wartość domyślną en (język angielski) na de (język niemiecki).

Dostosowywanie etykiet tekstowych

Etykiety tekstowe wyświetlane podczas korzystania z selektora dat mogą być dostosowywane.

Monit tekstowy wyświetlany po zminimalizowaniu selektora dat można zmienić za pomocą ustawienia Default Text (Tekst domyślny), które jest dostępne po wybraniu opcji Calendar Settings (Ustawienia kalendarza) > Language and labels (Język i etykiety). Ustawieniem domyślnym jest Select date range (Wybierz zakres dat).

W trybie przedziału dat istnieje szereg predefiniowanych zakresu dostępnych do wybrania, pod warunkiem że opcja Show predefined ranges (Pokaż predefiniowane zakresy) jest ustawiona na wartość On (Wł.). Etykiety tekstowe dla wyborów predefiniowanych zakresów można dostosowywać, korzystając z ustawień dostępnych po wybraniu opcji Calendar Settings (Ustawienia kalendarza) > Predefined ranges (Predefiniowane zakresy):

 • Custom Range (Zakres niestandardowy) reprezentuje opcję, w której przedział dat można wybrać dowolnie z kalendarza. Wartość domyślna to Range (Zakres).
 • Today (Dzisiaj) reprezentuje dzisiejszą datę. Wartość domyślna to Today (Dzisiaj).
 • Yesterday (Wczoraj) reprezentuje datę dnia wczorajszego. Wartość domyślna to Yesterday (Wczoraj).
 • Last $ days (Ostatnie $ dni) reprezentuje dwie opcje przeznaczone do pokazywania ostatnich 7 lub 30 dni. W ciągu $ jest zastępowane liczbą 7 lub 30. Wartość domyślna to Last $ days (Ostatnie $ dni).
 • This Month (Miniony miesiąc) reprezentuje bieżący miesiąc. Wartość domyślna to This Month (Ten miesiąc).
 • Last Month (Miniony miesiąc) reprezentuje bieżący miesiąc. Wartość domyślna to Last Month (Miniony miesiąc).

Ograniczenia

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat Ograniczenia.