Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Właściwości wykresu pudełkowego

Aby otworzyć panel właściwości dla wizualizacji, kliknij opcję Edit Edytuj na pasku narzędzi, a następnie kliknij wizualizację, którą chcesz edytować.

Jeśli panel właściwości jest ukryty, kliknij ikonę open right panel Pokaż właściwości w prawym dolnym rogu.

InformacjaJeśli w prawym górnym rogu wizualizacji widoczna jest ikona Linked Object , oznacza to, że wizualizacja jest połączona z elementem głównym. Połączonej wizualizacji nie można edytować, ale można edytować element główny. Aby edytować wizualizację, należy ją odłączyć.
InformacjaNiektóre ustawienia w panelu właściwości są dostępne tylko w pewnych okolicznościach, na przykład w razie użycia więcej niż jednego wymiaru lub więcej niż jednej miary, albo po wybraniu opcji, która sprawia, że inne opcje są dostępne.

Dane

Kliknij polecenie Dodaj, aby dodać wymiar lub miarę.

Wymiary

Na karcie Dane w obszarze Wymiary kliknij polecenie Dodaj, aby otworzyć listę dostępnych wartości Wymiar i Pole. Wybierz wymiar lub pole do zastosowania.

Można również kliknąć Expression , aby utworzyć wymiar w edytorze wyrażeń. W celu edycji wymiaru powiązanego z elementem głównym, najpierw należy odłączyć ten wymiar. Innym sposobem utworzenia wymiaru jest wpisanie wyrażenia bezpośrednio do pola tekstowego. Dodawane w ten sposób wyrażenia mogą się zaczynać od znaku równości (=). Przykład wymiaru wyliczanego:

=If (Week < 14, Week, 'Sales')

Jeśli polecenie Dodaj jest wyszarzone, wówczas nie można dodawać dalszych wymiarów.

Nie jest możliwe nałożenie ograniczeń na wymiar wewnętrzny wykresu pudełkowego.

 • <Nazwa wymiaru>: Kliknij nazwę wymiaru, aby otworzyć jego ustawienia.

  Aby usunąć wymiar, należy kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać Delete w oknie dialogowym. Można również kliknąć wymiar i kliknąć polecenie Delete.

  • Wymiar: Wyświetlane tylko dla elementów głównych. W celu edycji wymiaru powiązanego z elementem głównym, najpierw należy odłączyć ten wymiar.
  • Pole: Jeśli dodano pole z obszaru Pola w panelu zasobów, wówczas nazwa tego pola jest automatycznie wyświetlana. Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń.
  • Etykieta: Podaj etykietę wymiaru. Jeśli dodano pole z obszaru Pola w panelu zasobów, wówczas nazwa tego pola jest automatycznie wyświetlana.
  • Uwzględnij null wartości: Po wybraniu wartości miary wszystkich wymiarów null są sumowane i prezentowane jako element jednowymiarowy w wizualizacji. Wszystkie wartości null są wyświetlane jako przerwy lub kreski (-).
  • Element główny: Możesz utworzyć wymiar główny na podstawie wyrażenia wymiaru, klikając opcję Utwórz nowy.

  • Możesz również kliknąć Expression , aby utworzyć wymiar w edytorze wyrażeń. W celu edycji wymiaru powiązanego z elementem głównym, najpierw należy odłączyć ten wymiar. Innym sposobem utworzenia wymiaru jest wpisanie wyrażenia bezpośrednio do pola tekstowego. Dodawane w ten sposób wyrażenia mogą się zaczynać od znaku równości (=). Przykład wymiaru wyliczanego:

 • Dodaj alternatywę: Alternatywne wymiary i miary to wymiary i miary dodane do wizualizacji, które są wyświetlane dopiero wtedy, gdy użytkownik wybierze przełączenie wyświetlanych wymiarów i miar podczas eksploracji wizualnej.

InformacjaNa wykresie pudełkowym nie można używać wymiarów wyliczanych.

Aby określić kolejność wyświetlania wymiarów w wizualizacji, można je przeciągać. W celu zmiany kolejności należy użyć uchwytów (o).

Pole można przeciągnąć z obszaru Miary do Wymiary, aby zmienić sposób jego użycia. Przeniesienie miary do obszaru Wymiary powoduje usunięcie jej agregacji. Do obszaru Wymiary nie można przeciągnąć miary głównej. Miarę można przeciągnąć do obszaru Wymiary tylko wtedy, gdy jej wyrażenie jest proste. Więcej informacji o wyrażeniach zawiera temat Używanie wyrażeń w wizualizacjach.

Miary

Na karcie Dane w obszarze Miary kliknij polecenie Dodaj, aby otworzyć listę dostępnych miar. Wybierz miarę, którą chcesz dodać do wizualizacji. Po wybraniu pola automatycznie pojawią się pewne funkcje agregacji, które można wybierać dla miary.

Jeśli nie jest dostępna żadna miara, należy ją utworzyć. Wyrażenie można podać bezpośrednio w polu tekstowym albo można kliknąć Expression , aby utworzyć miarę w edytorze wyrażeń.

W celu edycji miary powiązanej z elementem głównym, najpierw należy odłączyć tę miarę.

Jeśli polecenie Dodaj jest wyszarzone, nie można już dodać więcej miar.

 • <Nazwa miary> Kliknij miarę, aby otworzyć ustawienia tej miary.

  Aby usunąć miarę, długo dotknij/kliknij prawym przyciskiem myszy miarę i wybierz opcję Delete w oknie dialogowym. Można również kliknąć miarę i kliknąć polecenie Delete.

  • Wyrażenie: Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń. Domyślnie jest wyświetlane istniejące wyrażenie.

  • Etykieta: Podaj etykietę miary. Miary niezapisane w sekcji Elementy główne są domyślnie wyświetlane z wyrażeniem jako etykietą.
  • Miara: Wyświetlane tylko dla elementów głównych. W celu edycji miary powiązanej z elementem głównym, najpierw należy odłączyć tę miarę.
  • Formatowanie liczb: Różne opcje formatowania wartości miar. Aby zmienić format liczb na poziomie aplikacji, a nie tylko dla pojedynczej miary, lepiej to zrobić za pomocą ustawień regionalnych, czyli w ramach instrukcji SET na początku skryptu w edytorze ładowania danych.
  • Dostępne są następujące formaty liczb:

   • Autom.: Qlik Sense automatycznie ustawia formatowanie liczb na podstawie danych źródłowych.

    W celu reprezentowania skrótów liczbowych stosowane są międzynarodowe jednostki SI, takie jak k (tysiąc), M (milion) i G (miliard).

   • Liczba: Domyślnie formatowanie jest ustawione na opcję Proste, a użytkownik może wybrać formatowanie z opcji na liście rozwijanej. Kliknij ten przycisk, aby zmienić formatowanie na Niestandardowe, a w celu zmiany wzorca formatu użyj pola Wzorzec formatu.

    Examples:  

    • # ##0 przedstawia liczbę jako liczbę całkowitą z separatorem tysięcy. W tym przykładzie znak „ ” jest używany jako separator tysięcy.
    • ###0 przedstawia liczbę jako liczbę całkowitą bez separatora tysięcy.
    • 0000 przedstawia liczbę jako liczbę całkowitą z co najmniej czterema cyframi. Na przykład liczba 123 będzie wyświetlana jako 0123.
    • 0.000 przedstawia liczbę z trzema cyframi po przecinku. W tym przykładzie znak „.” jest używany jako separator dziesiętny.

    Po dodaniu do wzorca formatu znaku procentu (%) wartości miary zostają automatycznie pomnożone przez 100.

   • Waluta: domyślnie wzorzec formatu użyty dla waluty jest taki sam jak ustawiony w systemie operacyjnym. Aby zmienić wzorzec formatu, należy skorzystać z pola Wzorzec formatu.
   • Data: Domyślnie formatowanie jest ustawione na opcję Proste, a użytkownik może wybrać formatowanie z opcji na liście rozwijanej. Kliknij ten przycisk, aby zmienić formatowanie na Niestandardowe, a w celu zmiany wzorca formatu użyj pola Wzorzec formatu.
   • Czas trwania: domyślnie wzorzec formatu użyty dla czasu trwania jest taki sam jak ustawiony w systemie operacyjnym. Czas trwania może być formatowany jako dni lub jako kombinacja dni, godzin, minut, sekund i ułamków sekund. Aby zmienić wzorzec formatu, należy skorzystać z pola Wzorzec formatu.
   • Niestandardowe: domyślnie wzorzec formatu użyty dla elementu niestandardowego jest taki sam jak ustawiony w systemie operacyjnym. Aby zmienić wzorzec formatu, należy skorzystać z pól Wzorzec formatu.

    • Separator dziesiętny: Ustawia separator dziesiętny.
    • Separator tysięcy: Ustawia separator tysięcy.
    • Wzorzec formatu: Ustawia wzorzec formatu liczb.
    • Resetuj wzorzec: Służy do resetowania domyślnego wzorca.
   • Zastosuj miarę do wyrażenia: Wzorzec formatu jest określony przez wyrażenie miary. Ta opcja umożliwia wyświetlenie niestandardowego formatowania liczb dla miary w wizualizacji.

    Ograniczenia:

    Działa tylko z wizualizacjami, które akceptują miary.

    Nie może być używana z wykresem skrzynkowym.

    Nie wpływa na formatowanie liczb osi.

  • Słupki/Linia/Znacznik: Miarę można dodać w postaci słupków, jako linię lub w postaci znaczników.

   Dla linii i znaczników można użyć Osi głównej po lewej stronie albo Osi pomocniczej po prawej stronie.

   Dla znaczników dostępnych jest kilka różnych kształtów do wyboru.

  • Wypełnij znacznik: Wybranie tej opcji spowoduje, że znaczniki będą wyświetlane z wypełnieniami.
 • Element główny: Możesz utworzyć miarę główną na podstawie wyrażenia miary, klikając opcję Utwórz nową.

 • Dodaj alternatywę: Alternatywne wymiary i miary to wymiary i miary dodane do wizualizacji, które są wyświetlane dopiero wtedy, gdy użytkownik wybierze przełączenie wyświetlanych wymiarów i miar podczas eksploracji wizualnej.

Aby określić kolejność wyświetlania miar w wizualizacji, można je przeciągać. W celu zmiany kolejności należy użyć uchwytów (o).

Pole można przeciągnąć z obszaru Wymiary do Miary, aby zmienić sposób jego użycia. Przeniesienie wymiaru do obszaru Miary powoduje przypisanie agregacji do tego wymiaru. Do obszaru Miary nie można przeciągnąć wymiaru głównego.

Elementy wykresu pudełkowego

 • <Użyj ustawień wstępnych>: Jeśli dla tej opcji zostanie ustawiona wartość Wł., wówczas można wybrać jedno z dostępnych ustawień wstępnych, które definiują elementy wykresu pudełkowego: Standardowe (Tukey'a), Na podstawie percentyli lub Odchylenie standardowe.

  Jeśli dla tej opcji zostanie ustawiona wartość Wył., wówczas należy zdefiniować wszystkie elementy, korzystając z wyrażeń niestandardowych.

 • Standardowe (Tukey'a): To ustawienie wstępne jest oparte na oryginalnej definicji wykresu pudełkowego autorstwa J. Tukey'a. Linia środkowa definiuje medianę (drugi kwartyl), a początek i koniec wykresu pudełkowego reprezentują pierwszy i trzeci kwartyl.

  Długość wąsa można ustawić za pomocą opcji Długość wąsa: 1 rozstęp ćwiartkowy , 1,5 rozstępu ćwiartkowego lub 2 rozstępy ćwiartkowe.

  1 rozstęp ćwiartkowy reprezentuje długość wykresu pudełkowego, czyli różnicę między pierwszym a trzecim kwartylem.

 • Na podstawie percentyli: To ustawienie wstępne również definiowane jest za pomocą punktów końcowych i początkowych wykresu pudełkowego, które reprezentują pierwszy i trzeci kwartyl, a także linii środkowej, która reprezentuje medianę, ale długość wąsa jest dostosowywana poprzez ustawienie pozycji wąsa (opcja Pozycja wąsa) na podstawie percentyli: Min./maks.

  Wybór tego ustawienia ustawia punkty początkowe i końcowe wąsa na wartości minimalnej i maksymalnej.: Percentyl rzędu 1/99, Percentyl rzędu 5/95 lub Percentyl rzędu 10/90.

 • Odchylenie standardowe: To ustawienie wstępne jest oparte na odchyleniach standardowych, w których linia środkowa reprezentuje wartość średnią, a punkty początkowe i końcowe wykresu pudełkowego reprezentują wariancję jednego odchylenia standardowego. Długość wąsa można ustawić na wielokrotność odchyleń standardowych: Jedno odch. standardowe, Dwa odch. standardowe lub Trzy odch. standardowe.

 • Uwzględnij wartości odstające: Można wybrać tę opcję, aby wyświetlać wartości odstające, czyli wartości po obu stronach wąsów.
 • Ustawienia niestandardowe wykresu pudełkowego: Jeśli dla opcji Użyj ustawień wstępnych zostanie wybrana wartość Wył., wówczas wszystkie elementy można zdefiniować, używając niestandardowego wyrażenia i niestandardowej etykiety. Wyrażenia są wstępnie wypełniane wyrażeniami używanymi w celu zdefiniowania elementów z ustawienia wstępnego, które było używane jako ostatnie.

  Linia środkowa: Nazwa i Wyrażenie

  Krawędzie wykresu pudełkowego: Nazwa początkowa wykresu pudełkowego, Wyrażenie początkowe wykresu pudełkowego, Nazwa końcowa wykresu pudełkowego lub Wyrażenie końcowe wykresu pudełkowego

  Wąsy:Nazwa pierwszego wąsa, Wyrażenie pierwszego wąsa, Nazwa ostatniego wąsa lub Wyrażenie ostatniego wąsa

Sortowanie

Jeśli dla opcji Sortowanie zostanie ustawiona wartość Niestandardowe, wówczas wykres pudełkowy można sortować według wyrażenia niestandardowego albo według drugiego wymiaru wykresu — w porządku liczbowym albo alfabetycznym. Dostępne opcje sortowania to Rosnąco i Malejąco.

 • Sortuj wg wyrażenia: Wybierz element, według którego będzie się odbywać sortowanie (Pierwszy wąs, Początek wykresu pudełkowego, Linia środkowa, Koniec wykresu pudełkowego lub Ostatni wąs).
 • Sortuj w kolejności liczbowej: Włącz tę opcję, aby posortować w kolejności liczbowej według drugiego wymiaru wykresu. Jeśli zmienisz drugi wymiar, wykres zostanie posortowany według nowego wymiaru.
 • Sortuj alfabetycznie: Włącz tę opcję, aby posortować w kolejności alfabetycznej według drugiego wymiaru wykresu. Jeśli zmienisz drugi wymiar, wykres zostanie posortowany według nowego wymiaru.

Wyrażenie sortowania można dostosować. Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Linked Object , aby odłączyć wyrażenie sortowania.
 2. Edytuj wyrażenie sortowania.

Można sortować według kolejności ładowania, przełączając na tryb Niestandardowe i pozostawiając wszystkie opcje sortowania niezaznaczone.

Jeśli dla pola zostanie ustawiona kolejność niestandardowa, ta kolejność zastąpi jakąkolwiek wewnętrzną kolejność sortowania wybraną w obszarze Sortowanie. Zob. Dostosowywanie kolejności wartości wymiaru.

Dodatki

 • Sposób obsługi danych:

  Warunek obliczenia:należy określić wyrażenie w tym polu tekstowym, aby ustawić warunek, który musi zostać spełniony (prawda) w celu wyświetlenia obiektu. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Na przykład: count(distinct Team)<3. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, wówczas zostanie wyświetlony komunikat (lub wyrażenie) wprowadzony do pola Wyświetlany komunikat.

  Warunek obliczenia jest użyteczny, gdy wykresy lub tabele są bardzo duże i spowalniają działanie wizualizacji. Warunek obliczenia może w takie sytuacji pomóc w taki sposób, że obiekt będzie wyświetlany dopiero wówczas, gdy użytkownik odfiltruje za pomocą selekcji dane do łatwiejszego w obsłudze poziomu.

 • Linie odniesienia:

  • Dodaj linię odniesienia: kliknij, aby dodać nową linię odniesienia.
  • Pokaż: wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie linii odniesienia.
  • Etykieta: podaj etykietę dla linii odniesienia.
  • Kolor: w selektorze kolorów wybierz kolor linii odniesienia i etykiety.
  • Wyrażenie linii odniesienia: podaj wartość lub wyrażenie dla linii odniesienia. Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń.
  • Delete: kliknij, aby usunąć linię odniesienia.

Wygląd

Ogólne

 • Pokaż tytuły: umożliwia włączenie lub wyłączenie tytułów, podtytułów i stopek na wykresie.

  Podaj wartości pól Tytuł, Podtytuł i Przypis. Domyślnie ciąg jest interpretowany jako tekstowy. Pola tekstowego można jednak użyć w celu podania wyrażenia albo kombinacji tekstu i wyrażenia. Znak równości (=) na początku ciągu oznacza, że ciąg ten zawiera wyrażenie.

  Kliknij Expression , aby utworzyć wyrażenie w edytorze wyrażeń.

  InformacjaTytuły są wyświetlane w jednym wierszu. W przypadku wstawienia podziałów wierszy będą one ignorowane.

  Example:  

  Przyjmijmy założenie, że używany jest następujący ciąg znaków (razem ze znakami cudzysłowów): 'Sales: ' & Sum(Sales).

  Domyślnie ciąg ten jest interpretowany jako tekstowy i wyświetlany w sposób przedstawiony na przykładzie. Jeśli jednak ciąg ten zaczyna się znakiem równości: (='Sales: ' & Sum(Sales)), wówczas będzie interpretowany jako wyrażenie. W takim przypadku dane wyjściowe to Sales: <wartość wyrażenia>, gdzie <wartość wyrażenia> jest wartością obliczaną.

 • Pokaż szczegóły: ustawienie wartości Pokaż umożliwi użytkownikom wyświetlanie szczegółów, takich jak opisy, miary i wymiary.

Stany alternatywne

State: Set the state to apply to the visualization. You can select:

 • Any alternate state defined in Master items.
 • <inherited>, in which case the state defined for the sheet is used.
 • <default state>, which represents the state where no alternate state is applied.

For more information about alternate states, see Korzystanie ze stanów alternatywnych na potrzeby analizy porównawczej.

Prezentacja

Można ustawić orientację Pionowo lub Poziomo.

 • Pokaż znaczniki wąsów: opcję tę należy włączyć, aby wyświetlać linie pionowe na końcu każdego wąsa.
 • Rozmieszczenie linii siatki: jeśli wymagane jest dostosowanie poziomych linii siatki, opcję tę należy ustawić na wartość Niestandardowe. Do wyboru dostępne są następujące opcje: Bez linii, Średnie i Wąskie.

Kolory

 • Kolory: Aby zmienić to ustawienie, wybierz opcję Niestandardowe. Ustawienia Autom. zależą od użytej wizualizacji oraz liczby miar i wymiarów. Oznacza to, że ustawienia nie są stałe, ale zależą od danych wejściowych.

  • Pojedynczy kolor: Pojedynczy kolor (domyślnie niebieski) jest używany w przypadku wszystkich elementów na wykresie. W wizualizacjach, które nie korzystają z wielu kolorów (wykresy słupkowe z jednym wymiarem i wykresy punktowe), opcja pojedynczego koloru jest ustawieniem domyślnym. Do zmiany koloru wymiaru służy selektor kolorów.
  • Wg wyrażenia: W celu podkreślenia niektórych wartości można stosować kolorowanie według wyrażenia. Obsługiwane formaty: RGB, ARGB i HSL.
  • Wyrażenie: należy wprowadzić wyrażenie, które będzie używane. Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń.

Oś X

 • <Miara>
  • Etykiety i tytuł: wybierz wyświetlane etykiety i tytuł.
  • Orientacja etykiety: wybierz sposób wyświetlania etykiet.
  • Pozycja: wybierz miejsce wyświetlania osi miary.

Oś Y

 • <Wymiar>

  • Etykiety i tytuł: wybierz wyświetlane etykiety i tytuł.
  • Pozycja: wybierz miejsce wyświetlania osi wymiaru.
  • Skaluj: określ rozmieszczenie podziałki skali osi wymiaru.
  • Zakres: wybierz tę opcję, aby ustawić wartość minimalną lub maksymalną. Wartość minimalna nie może być większa niż maksymalna. Wartości te mogą być określone wyrażeniami.

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!