Przeskocz do zawartości głównej

Redukcja danych

W Qlik Sense dostępnych jest kilka metod redukcji ilości danych ładowanych do aplikacji. Przykładowo: można filtrować dane z plików lub powiązań danych.

Można również zredukować ilość danych bezpośrednio w skrypcie ładowania.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz Edytor ładowania danych w aplikacji Scripting Tutorial.
 2. Kliknij polecenie Ładuj dane.
 3. Na podstawie utworzonego do tej pory skryptu ładowania Qlik Sense wczytuje 65 534 wierszy z pliku danych Sales.xlsx do tabeli 1. Sales data (Dane sprzedaży) to nazwa karty, która zawiera daną tabelę w oryginalnym pliku Sales.xlsx.

  Okno postępu ładowania danych
  Data load progress window.

 4. W Edytorze ładowania danych kliknij kartę Sales.
 5. Usuń średnik na końcu tego wiersza:
 6. (ooxml, embedded labels, table is [Sales data]);

 7. Dodaj następujący wiersz na końcu skryptu ładowania:
 8. Where Sales > 100.00 and Date("Invoice Date") >= '01/01/2013';

  Ta instrukcja w Qlik Sense powoduje ładowanie danych tylko wtedy, gdy sprzedaż przekracza 100,00 dolarów. Używana jest również funkcja Data w celu załadowania danych, gdy data przypada 1 stycznia 2013 roku lub później.

  Skrypt powinien wyglądać następująco:

  Okno skryptu ładowania ze skryptem redukującym ilość wczytanych danych
  Load script window with script to reduce amount of data loaded.

 9. Kliknij polecenie Ładuj dane.
 10. W oparciu o zaktualizowany skrypt ładowania teraz w rozwiązaniu Qlik Sense ładowanych jest mniej wierszy z pliku danych Sales.xlsx.

  Okno postępu ładowania danych ze zmniejszoną ilością ładowanych danych
  Data load progress window with reduced data load.

 11. Jeśli do tabeli w aplikacji zostaną dodane dane, wczytane zostaną tylko dane odpowiadające warunkom określonym przez użytkownika.
 12. Tabela zawierająca pola Bill Date i Sales
  Table containing Bill Date and Sales fields.

  Pamiętajmy, że pole Sales dodaliśmy jako wymiar. Wartości Sales są wyświetlane indywidualnie. Gdybyśmy dodali Sales jako miarę, wartości zostałyby zagregowane według daty.

  Zazwyczaj, Sales dodaje się jako miarę. W przypadku miar istnieje możliwość wyświetlania wartości jako kwot walutowych (np. dolarów) poprzez zastosowanie formatowania liczb w kolumnie.

  Formatowanie liczb stosowane w przypadku miary Sales
  Number formatting applied to Sales measure.

  Jednak, ponieważ używamy Sales w charakterze wymiary, wymagane jest inne podejście. W tym przypadku użyjemy wyrażenia wykresu. W tym kursie nie omawiamy szczegółowo funkcji wykresów, jednak jest to dobra okazja na wprowadzenie prostego przykładu.

  Kiedy używamy Sales jako wymiaru, wartości są wyświetlane w postaci liczbowej, tak jak pokazano w powyższej tabeli.

  Aby to naprawić, można otworzyć edytor wyrażeń wykresu Sales, klikając pozycję fx, a następnie używając funkcji Money.

  Otwieranie edytora wyrażeń
  Opening the expression editor.

  W edytorze wyrażeń wprowadź następujące dane.

  =Money( Sales )

  Edytor wyrażeń
  Expression editor.

  Wartości w polu będą teraz wyświetlane jako jednostki walutowe. Jednostki te (w tym przypadku dolary) są określone w sekcji Głównej skryptu ładowania.

  Tabela zawierająca pola Bill Date i Sales. Sales – wyświetlanie w dolarach
  Table containing Bill Date and Sales fields. Sales now shown in dollars.

 13. Po zakończeniu tego przykładu instrukcję Where należy ująć w komentarzu. Nie zapomnij dodać średnika na końcu swojej pierwszej instrukcji LOAD.
 14. Skrypt powinien wyglądać następująco:

  Okno skryptu ładowania z instrukcją Where w komentarzu
  Load script window with Where statement commented out.