Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Korzystanie z aplikacji w przestrzeniach udostępnionych

Aplikacje mogą być tworzone, opracowywane i udostępniane innym członkom huba w chmurze w przestrzeni udostępnionej.

Aplikacje mogą być tworzone i opracowywane w sposób podobny do tworzenia i udostępniania w przestrzeni prywatnej. Użytkownik może tworzyć i opracowywać aplikacje w przestrzeni w zależności od posiadanych uprawnień do przestrzeni oraz od licencji. Jeśli posiada uprawnienie Może wyświetlać, wówczas w przestrzeni może tylko wyświetlać aplikacje.

Szczegółowy widok tego, co można robić z aplikacjami w zależności od uprawnień i licencji zawiera temat Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach udostępnionych.

Tworzenie aplikacji w przestrzeni udostępnionej

Użytkownicy mogą tworzyć i ładować aplikacje w przestrzeni udostępnionej, klikając opcję Utwórz, a następnie wybierając opcję Utwórz aplikację lub Załaduj aplikację. Do przestrzeni nie można duplikować aplikacji, ale można je do przestrzeni przenosić.

Znaczniki, które użytkownik dodaje do aplikacji, są udostępniane innym członkom huba w chmurze, ale tylko wtedy, jeśli użytkownik ma dostęp do swojej aplikacji.

Tworzyć, modyfikować i usuwać połączenia danych oraz pliki danych mogą użytkownicy z uprawnieniem Może edytować w przestrzeni udostępnionej.

Użytkownicy posiadający uprawnienie Może edytować mogą czytać, zapisywać i ładować powiązania między danymi, a także ładować skrypty w Menedżerze danych lub Edytorze ładowania danych. Mogą również tworzyć powiązania między danymi do źródeł zewnętrznych oraz ładować dane z tych powiązań.

Powiązanie DataFiles dla przestrzeni udostępnionej jest tworzone automatycznie i nie można go usuwać, dopóki przestrzeń jest dostępna dla użytkownika.

Możesz tworzyć aplikacje selekcji On-demand w przestrzeni udostępnionej. Aplikacje selekcji i aplikacje szablonów muszą znajdować się w tej samej przestrzeni. Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie aplikacji selekcji On-demand.

Więcej informacji o tworzeniu aplikacji zawiera temat Tworzenie aplikacji w hubie w chmurze.

Dodawanie źródeł danych w przestrzeniach współdzielonych

Użytkownicy z uprawnieniami Może edytować lub Jest administratorem mogą dodawać źródła danych do przestrzeni współdzielonych. Źródła danych mogą być wykorzystywane przez innych członków przestrzeni.

Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie źródłami danych w przestrzeniach.

Dodawanie zawartości do aplikacji w przestrzeniach udostępnionych

Użytkownicy posiadający uprawnienie Może edytować lub Jest administratorem mogą do aplikacji w przestrzeni udostępnionej dodawać arkusze, narracje i zakładki. Arkusze, narracje i zakładki dodawane do aplikacji są prywatne. W aplikacji te elementy są widoczne tylko dla twórcy zawartości prywatnej. Gdy są gotowe do udostępnienia, twórca ustawia je jako publiczne.

Więcej informacji zawiera temat Udzielanie dostępu do arkuszy, zakładek i narracji.

Dane w aplikacji może edytować tylko właściciel przestrzeni, ale inni członkowie przestrzeni udostępnionej mogą tworzyć, edytować oraz usuwać:

 • elementy główne;
 • zmienne
 • zawartość biblioteki multimediów.
Informacja

Migawki zarejestrowane dla narracji nie są udostępniane innym użytkownikom.

Członkowie przestrzeni udostępnionej posiadający uprawnienia Właściciel, Może edytować lub Jest administratorem mogą modyfikować następujące właściwości aplikacji:

 • Wybrana kompozycja
 • Aktywacja kolejności czytania od prawej do lewej
 • ustawienie zakładki jako domyślnej dla aplikacji;
 • Styl nazwy arkusza

Zmiana właścicieli aplikacji

Członkowie z uprawnieniami Właściciel i Może administrować mogą zmieniać właścicieli aplikacji w przestrzeni.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij w aplikacji i wybierz polecenie Zmień właściciela.
 2. Wybierz nowego właściciela i kliknij przycisk Zapisz.

Ładowanie aplikacji w przestrzeni udostępnionej

Użytkownicy posiadający uprawnienia Właściciel, Jest administratorem oraz Może edytować mogą ręcznie ładować aplikacje i tworzyć harmonogramy ładowania w przestrzeni.

Przenoszenie aplikacji między przestrzeniami

Aplikacje można przenosić między przestrzeniami udostępnionymi, a także między przestrzenią udostępnioną a przestrzenią prywatną.

Jeśli utworzysz aplikację w przestrzeni udostępnionej, wówczas skojarzone z nią powiązania między danymi pozostaną w tej przestrzeni, nawet jeśli aplikacja zostanie przeniesiona. Przykład: tworzysz aplikację QuarterlyAnalysis w udostępnionej przestrzeni Data Team. Jeśli przeniesiesz aplikację QuarterlyAnalysis do innej przestrzeni udostępnionej, powiązania między danymi pozostaną w przestrzeni udostępnionej Data Team. Jeśli konieczna jest edycja lub wymagane jest ładowanie danych, taką operację musi wykonać użytkownik posiadający uprawnienie Może edytować w przestrzeni udostępnionej Data Team. To samo obowiązuje w przypadku utworzenia aplikacji w przestrzeni prywatnej i przeniesienia jej do przestrzeni udostępnionej.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij w aplikacji i wybierz polecenie Przenieś.
 2. Wybierz nową przestrzeń w obszarze Przestrzeń.
 3. Aby otworzyć nową przestrzeń, wybierz polecenie Przejdź do przestrzeni.
 4. Kliknij przycisk Przenieś.

Duplikowanie aplikacji w przestrzeni udostępnionej

W przestrzeni udostępnionej można duplikować aplikacje.

Informacja

Jeśli aplikacja wykorzystuje dostęp do sekcji na potrzeby danych, wówczas takiej aplikacji nie można duplikować.

Wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij w aplikacji i wybierz opcję Powiel.

Eksportowanie aplikacji z przestrzeni udostępnionych

Aplikację można wyeksportować z przestrzeni udostępnionej w postaci pliku .qvf. Wyeksportowana aplikacja nie zawiera żadnych arkuszy prywatnych.

Informacja

Jeśli aplikacja wykorzystuje dostęp do sekcji na potrzeby danych, wówczas takiej aplikacji nie można wyeksportować.

Wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij w aplikacji i wybierz opcję Eksportuj z danymi lub Eksportuj bez danych.

Udostępnianie aplikacji z przestrzeni udostępnionych

Do przestrzeni można dodawać członków i nadawać im uprawnienie Może wyświetlać, aby umożliwić im wyświetlanie aplikacji w przestrzeni. Nie można udostępniać pojedynczych aplikacji z przestrzeni. Jeśli udostępnianie przestrzeni osobom przeglądającym jest niepożądane, wówczas można przenieść aplikację do przestrzeni utworzonej dla osób przeglądających aplikację.

Więcej informacji o dodawaniu członków do przestrzeni udostępnionych zawiera tema Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach udostępnionych.