Przeskocz do zawartości głównej

Widok arkusza

Arkusz można otworzyć z przeglądu aplikacji. W widoku arkusza można wykonywać następujące czynności:

  • Prowadzić analizy danych w aplikacji. W wizualizacjach można dokonywać selekcji, a następnie przechodzić do danych szczegółowych, aby formułować wnioski.
  • Rejestrować migawki wizualizacji. Migawek można używać do tworzenia narracji dotyczących danych.
  • Rozwijać i edytować aplikację. Można tworzyć arkusze i wizualizacje dla potrzeb analiz danych. Można też załadować do aplikacji inny plik danych.

Analiza

Pierwszym etapem analizy danych w arkuszu jest dokonywanie selekcji w wizualizacjach. Nawigator arkuszy umożliwia szybkie orientowanie się w arkuszach i przełączanie między nimi.

Praca z wnioskami dotyczącymi danych w widoku analizy.

Sheet view with visualizations.

A: Pasek narzędzi

Na pasku narzędzi znajduje się menu nawigacji, menu globalne i inne użyteczne polecenia.  

Opcje na pasku narzędzi
Element interfejsu użytkownika Opis

Menu globalne z opcjami nawigacji i akcjami, które można wykonywać w aplikacji.

Więcej informacji o przeglądaniu na kartach i o menu globalnym zawiera temat Nawigacja za pomocą kart.

More

Wyświetlanie lub ukrywanie informacji o aplikacji w obszarze, w którym można edytować te informacje lub otworzyć opcje aplikacji i określić styl aplikacji.
Przygotuj

Przygotuj dane. Możesz wybrać opcje Menedżer danych, Przeglądarka modelu danych lub Edytor ładowania danych.

Analizowanie

Przeanalizuj dane. Możesz wybrać pozycję Arkusz lub Wnioski.

Dodaj narrację

Przedstaw narrację przy użyciu danych. Możesz wybrać Narracje.

Bookmark Dostęp do wszystkich zakładek w aplikacji i tworzenie nowych zakładek.
Edit Edytuj arkusz.
App objects Dostęp do wszystkich arkuszy w aplikacji i tworzenie nowych arkuszy w nawigatorze arkuszy.
Previous Poprzedni arkusz.
Next

Następny arkusz.

Zob. także:

B: Pasek selekcji

Pasek selekcji z narzędziami do korzystania z selekcji.

Opcje paska selekcji
Element interfejsu użytkownika Działanie
Selections - History Krok wstecz w dokonywaniu selekcji.
Selections - step forward Krok naprzód w dokonywaniu selekcji.
Selections - Clear all Wyczyść wszystkie selekcje.
Selection search

Otwórz inteligentne wyszukiwanie w celu przeszukiwania całego zestawu danych.

Więcej informacji zawiera temat: Korzystanie z wyszukiwania inteligentnego

Selections - Current Otwórz narzędzie selekcji, stanowiące rozszerzenie paska selekcji.

Więcej informacji zawierają tematy Eksploracja za pomocą selekcji oraz Korzystanie z narzędzia wyboru.

C: Arkusz

Arkusz z wizualizacjami.

Więcej informacji o arkuszach zawiera temat Porządkowanie aplikacji za pomocą arkuszy.

D: Narzędzie selekcji

Umożliwia dostęp do narzędzia do selekcji.

Więcej informacji zawiera temat Korzystanie z narzędzia wyboru.

E: Opcje menu

Menu zawierające opcje wyświetlane po aktywacji elementu.

Zarejestruj migawki

Służy do rejestrowania migawek wizualizacji.

Więcej informacji zawiera temat Łączenie wniosków w narrację z użyciem migawek.

Menu Eksploracja

Służy do modyfikowania właściwości wizualizacji bez dokonywania selekcji ani edytowania arkusza.

Więcej informacji zawiera temat Eksploracja wizualna.

Pełny ekran

W celu eksploracji danych na poziomie szczegółowym, można rozwinąć wizualizację w arkuszu (jednocześnie można korzystać tylko z jednej wizualizacji).

Rozwijanie (edytowanie)

Aby włączyć możliwość edytowania arkusza i jego wizualizacji, kliknij przycisk EditEdytuj na pasku narzędzi. Z prawej strony zostanie wyświetlony panel właściwości.

WskazówkaTryb edytowania można też włączyć z przeglądu aplikacji lub nawigatora arkuszy przez długie dotknięcie arkusza lub kliknięcie go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybranie polecenia Edytuj z menu skrótów.

W aplikacji nieopublikowanej lewy panel zawiera różnego rodzaju zasoby, takie jak miary, wymiary, pola i wykresy. Za pomocą panelu zasobów można tworzyć miary i wymiary na potrzeby przygotowania wizualizacji.

WskazówkaJeśli panel po lewej stronie jest zwinięty, kliknij jeden z zasobów w panelu. Jeśli panel właściwości jest ukryty, kliknij polecenie Pokaż właściwości. open right panel w prawym dolnym rogu.
Widok edycji arkusza aplikacji. Z lewej strony widoczny jest panel zasobów, a z prawej panel właściwości.

Sheet view with visualizations.

A: Panel zasobów

Na panelu zasobów nieopublikowanej aplikacji znajdują się pola służące do tworzenia wymiarów i miar oraz wykresy służące do tworzenia wizualizacji. W celu tworzenia wizualizacji można również używać obiektów niestandardowych. W celu tworzenia wizualizacji można również używać obiektów niestandardowych. Wymiary, miary i wizualizacje można zapisywać jako elementy główne do wielokrotnego użytku.

Więcej informacji zawiera temat Panel zasobów.

B: Wyszukiwanie

W celu wyszukiwania we wszystkich elementach użyj opcji Wyszukaj w panelu zasobów.

Więcej informacji zawiera temat Wyszukiwanie w zasobach.

C: Wybrane

Wybrana wizualizacja wraz z uchwytami do zmiany rozmiaru.

Więcej informacji zawiera temat Wyszukiwanie w zasobach.

D: Właściwości

Właściwości wybranej wizualizacji lub arkusza. Jeśli nie wybrano wizualizacji, wyświetlane są właściwości arkusza.

Więcej informacji zawiera temat Tworzenie i edytowanie wizualizacji.

E: Elementy przeznaczone do edycji

Wycinanie, kopiowanie, wklejanie i usuwanie.

F: Cofanie i ponownie wykonywanie

Cofanie i ponowne wykonywanie akcji.

Więcej informacji zawiera temat Cofanie i ponowne wykonywanie akcji.

G: Przegląd

Otwarcie przeglądu zmiennych.

Więcej informacji zawiera temat Korzystanie ze zmiennych w wyrażeniach.

Menu opcji

Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu opcji.

W zależności od tego, czy edytujesz, czy analizujesz (przeglądasz) wykresy w aplikacji, a także w zależności od uprawnień nadanych Ci przez administratora niektóre opcje mogą być niedostępne.

Menu opcji

Options menu

Menu wygląda inaczej, jeśli na obsługiwanym urządzeniu włączony jest tryb ekranu dotykowego. Tryb ekranu dotykowego można wyłączyć w menu globalnym.

Gesty dotknięcia w widoku arkusza

W tabeli opisano gesty dotknięcia używane w widoku arkusza.

Gesty dotknięcia
Gest dotknięcia Działanie
Długie dotknięcie i zwolnienie Otwarcie menu skrótów
Długie dotknięcie wizualizacji Otwarcie menu opcji
Przesunięcie Przewijanie list i wizualizacji
Uszczypnięcie Powiększanie lub pomniejszanie widoku wizualizacji
Naciśnięcie dwoma palcami Wybranie interwału na liście, w tabeli lub na osi wykresu słupkowego
Przesunięcie dwoma palcami Przesuwanie wizualizacji wykresu punktowego
Naciśnięcie trzema palcami Wyzerowanie poziomu powiększenia wizualizacji wykresu punktowego