Przeskocz do zawartości głównej

Drugi arkusz: Product Details

Ten arkusz dotyczy produktów.

Arkusz Product Details podczas edycji arkusza w trakcie edytowania
Product Details sheet when editing sheet when editing

Dodawanie paneli filtrowania

Teraz ponownie zostaną użyte panele filtrowania Period oraz Region zapisane jako elementy główne.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W panelu zasobów kliknij opcję Linked Object , aby otworzyć Elementy główne.

 2. Kliknij opcję Wizualizacje.

 3. Przeciągnij panel filtrowania Period do arkusza i zmień jego rozmiar zgodnie ze zrzutem ekranu.

 4. Przeciągnij panel filtrowania Region do obszaru poniżej panelu Period i zmień jego rozmiar w ten sam sposób.

Dodawanie wykresu słupkowego

Następną wizualizacją jest wykres słupkowy z informacjami o najlepszej sprzedaży.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W panelu zasobów po lewej stronie kliknij opcję Sheet , aby otworzyć Wykresy.

 2. Przeciągnij wykres słupkowy do arkusza i umieść go po prawej stronie panelu filtrowania Period.

 3. Kliknij polecenie Dodaj wymiar, a następnie wybierz pole Product Group.

 4. Kliknij polecenie Dodaj miarę, a następnie wybierz pole Sales z listy Miary.

 5. W panelu zasobów po lewej stronie kliknij opcję Linked Object , aby otworzyć Elementy główne.

 6. Kliknij opcję Miary.
 7. Przeciągnij miarę Margin na wykres słupkowy i u góry wybierz polecenie Dodaj.
 8. W panelu właściwości kliknij opcję Wygląd > Prezentacja, a następnie w obszarze Etykiety wartości wybierz opcję Autom.

 9. Zmień rozmiar wykresu słupkowego zgodnie ze zrzutem ekranu.

 10. Skopiuj poniższy ciąg, a następnie wklej go jako nazwę wykresu słupkowego:

  ='Total Sales: $'& Round(Sum(Sales)/1000000, 0.1) & 'M'

Przygotowanie wykresu słupkowego zostało zakończone. Domyślnie miary są grupowane po dodaniu drugiej miary do wykresu słupkowego.

Dodanie wykresu mapy drzewa

Mapy drzewa służą do prezentacji danych hierarchicznych. Na tej mapie drzewa utworzymy hierarchię produktów.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W panelu zasobów po lewej stronie kliknij opcję Sheet , aby otworzyć Wykresy.
 2. Przeciągnij mapę drzewa na puste miejsce w arkuszu.

 3. Kliknij polecenie Dodaj wymiar, a następnie wybierz pole Product Group.

 4. Kliknij polecenie Dodaj miarę, a następnie wybierz pole Sales z listy Miary.

 5. W znajdującym się po prawej stronie panelu właściwości kliknij polecenie Dodaj w ścieżce Dane > Wymiary.

 6. Z listy wybierz pozycję Product Type.

 7. Ponownie kliknij polecenie Dodaj w ścieżce Dane > Wymiary, a następnie wybierz opcję Item Desc.

 8. W obszarze Wygląd > Kolory i legenda zmień ustawienie opcji Kolory z Autom. na Niestandardowe.

 9. Wybierz z listy opcję Wg miar.

 10. Zmień rozmiar mapy drzewa zgodnie ze zrzutem ekranu.

 11. Nazwij wizualizację Product Treemap.

Przygotowanie mapy drzewa i arkusza zostało zakończone. Następny arkusz będzie ostatnim. W prawym górnym rogu kliknij Next , aby przejść do arkusza Customer Details.