Przeskocz do zawartości głównej

Stany selekcji

Znasz już sposób dokonywania selekcji, ale co się dzieje po selekcji? Selekcje powodują odfiltrowanie określonego podzbioru danych załadowanych do Qlik Sense. Dzięki selekcjom można skupić się na elementach, o których należy uzyskać więcej informacji.

Kolor zielony, biały i szary

W wyniku selekcji w panelu filtrowania zmieniają się kolory wartości. Charakterystyczne kolory Qlik Sense to zielony, biały i szary. Kolory te reprezentują podstawowe stany: wybrane, możliwe i wykluczone. Wartości wykluczone istnieją w trzech różnych wariantach. Obok stanu wykluczenia zwykłego istnieje również stan alternatywny oraz wykluczony wybrany. Te stany zostaną opisane w dalszej części.

Kolory używane dla różnych stanów
State Kolor
Wybrane Kolor zielony ze znacznikiem wyboru jako wskaźnikiem selekcji
Możliwe Biały
Alternatywne Jasnoszary
Wykluczone Ciemnoszary
Wybrane wykluczone Kolor ciemnoszary ze znacznikiem wyboru jako wskaźnikiem selekcji

Głównym celem oznaczeń kolorystycznych jest przekazanie dodatkowych informacji. Kolor zielony oznacza pozycje wybrane, biały – wartości, które można wybrać, a kolor szary – wartości, które nie zostały uwzględnione w wyborze. Szare wartości mogą zapewnić nowe informacje o relacjach, które nie były wcześniej znane. Jeśli wartość nieoczekiwanie zmieni kolor na szary po selekcji, może to prowadzić do nowych wniosków, na przykład takich, że w konkretnym regionie nie działają przedstawiciele handlowi lub że produkt nie został ani razu sprzedany przez cały kwartał.

Dokonywanie pierwszych selekcji

Dokonajmy kilka selekcji w aplikacji, aby dzięki temu zapoznać się z różnymi stanami. Ale najpierw przejdźmy do arkusza Product Details. W prawym górnym rogu kliknij App objects i wybierz arkusz Product Details.

Porównasz sprzedaż kilku różnych typów produktów w kraju Germany i kraju Japan w roku 2012.

Wykonaj następujące czynności:

 • W lewym górnym panelu filtrowania kliknij pozycję Year, a następnie wybierz 2012, ale nie potwierdzaj tej selekcji.

  Filter pane with selection not confirmed

Po kliknięciu pozycji 2012 kolor wartości zmieni się na zielony w celu oznaczenia jej jako wybranej. Kolor dwóch pozostałych wartości — 2013 i 2014 — ulegnie zmianie na jasnoszary w celu wskazania, że są to alternatywy, co oznacza, że są wykluczone z selekcji. Możesz wybrać każdą z nich, aby zmienić zakres, ale wybranie 2012 oznacza, że chcesz wykluczyć pozostałe lata, ponieważ chcesz wyświetlić tylko wartości dla roku 2012.

Po dokonaniu selekcji następuje aktualizacja innych wizualizacji. W celu wyświetlenia rezultatu nie trzeba potwierdzać selekcji — natychmiast pojawia się podgląd. Możesz cofnąć wybór, klikając Cancel.

Dokonanie selekcji wartości 2012 nie powoduje zmiany w panelu filtrowania Region. Jego kolor nadal jest biały, co oznacza, że wartości są powiązane i można dokonać ich selekcji. Wykres słupkowy Total Sales zostanie zaktualizowany i zostanie wyświetlona tylko sprzedaż z roku 2012, natomiast w obszarze Product Treemap zostaną przedstawione grupy produktów, które zostały sprzedane w roku 2012. Różnica będzie widoczna po ponownym kliknięciu pozycji 2012, aby usunąć jej selekcję. W przypadku braku selekcji na wykresie słupkowym i mapie drzewa widoczne są wartości dotyczące wszystkich trzech lat, ale gdy wybierzemy 2012, wówczas wyświetlone zostaną wartości dotyczące tylko tego roku.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że wybrana jest pozycja 2012.

  Nowa selekcja będzie widoczna na pasku selekcji nad arkuszem. Więcej informacji na ten temat pojawi się w dalszej części.

 2. Bez wychodzenia z panelu filtrowania kliknij pozycję Quarter i dokonaj selekcji wartości Q1. Potwierdź selekcję.

  Nowa selekcja zostanie dodana do paska selekcji, a wykres słupkowy i mapa drzewa zostaną zaktualizowane.

   selection is added to the selections bar, and the bar chart and treemap

 3. Do tej pory wybraliśmy 2012 i Q1. Kliknij ikonę Month.
 4. Jak widać możliwe (białe) wartości to Jan, Feb i Mar, a pozostałe miesiące są wykluczone. To ma sens, ponieważ możliwe wartości to miesiące z pierwszego kwartału, które zostały wybrane. Teraz można zawęzić selekcję, wybierając jeden lub dwa możliwe miesiące. Wybranie wszystkich trzech nie stanowi nowej selekcji, ponieważ jest tożsame z dokonaną już selekcją Q1.

 5. Kliknij Cancel aby opuścić obszar Month bez dokonywania wyboru.
 6. Na pasku wyboru kliknij Cancel , aby wyczyść wybór wartości Q1.
 7. Jedyną selekcją powinna być teraz selekcja 2012.

Selekcja regionów i typów produktów

Porównajmy teraz sprzedaż świeżych warzyw w krajach Germany i Japan.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W panelu filtrowania Region dokonaj selekcji wartości Germany i Japan, a następnie ją potwierdź.

 2. W obszarze Product Treemap dokonaj selekcji wartości Produce, a następnie ją potwierdź.

 3. Na mapie drzewa dokonaj selekcji typu produktu Vegetables.

 4. Dokonanie selekcji Vegetables powoduje wykluczenie innych typów produktów: Fruit, Specialty i Packaged Vegetables, które są częścią tej samej grupy produktów Produce, ale nie są świeżymi warzywami.

  W celu zapoznania się z relacjami między tymi dwoma kartami należy zmienić arkusze.

 5. W prawym górnym rogu kliknij Previous , aby przejść do arkusza Dashboard.
 6. Na wykresie kołowym Sales per Region widać, że sprzedaż z roku 2012 w kraju Japan jest niemal dwukrotnie większa niż w kraju Germany.

  Aby wyświetlić dane dla typu produktów Specialty, do którego należą orzechy i daktyle, wykonaj następujące czynności:

 7. Na pasku selekcji kliknij pozycję Product Type, aby otworzyć listę.

 8. Usuń selekcję Vegetables, a następnie wybierz Specialty. Potwierdź.

 9. W wyniku tej selekcji kraj Germany ma największą sprzedaż i dlatego wartość ta jest widoczna jako pierwsza na wykresie kołowym (pierwsza, gdy liczymy w prawo od pozycji godziny 12).

  Zmiana arkuszy spowodowała, że widoczne są również inne elementy. Selekcje w arkuszu są dokładnie takie same, jak te w arkuszu Product Details. Selekcje są globalne. Oznacza to, że dokonanie selekcji w wizualizacji powoduje jej odzwierciedlenie we wszystkich powiązanych wizualizacjach bez względu na to, w którym arkuszu się znajdujemy. W efekcie pasek selekcji wygląda tak samo również po przejściu do innych arkuszy. Pasek selekcji pokazuje wszystkie selekcje bez względu na to, na którym arkuszu zostały dokonane.

 10. Przejdź do arkusza Customer Location.
 11. Widoczne jest, że regiony Germany i Japan są nadal wybrane i są to jedyne obszary, z których dane są widoczne na mapie Location.

Wartości wykluczone

Jeśli anulujesz selekcję Vegetables, aby wybrać Specialty, pierwsze cztery wartości będą wartościami dostępnymi do wybrania.

Gdy wybrana jest wartość Specialty, niektóre wartości są alternatywne (jasnoszare), a inne są wykluczone (ciemnoszare).

When Specialty is selected, some values are alternative (light grey) and some are excluded (dark grey). When Specialty is selected, some values are alternative (light grey) and some are excluded (dark grey).

Wartość Specialty jest wybrana, a następujące trzy wartości są alternatywne, co oznacza, że są wykluczone, ale tylko na skutek selekcji wartości Specialty. Natomiast wartości następujące po Vegetables są już wykluczone z powodu selekcji na innej liście i dlatego są wyświetlane w kolorze ciemnoszarym.

Co się stanie w przypadku selekcji wykluczonej wartości Bread?

Wykonaj następujące czynności:

 • Na liście selekcji dla Product Type wybierz Bread.

Wartość będzie wybrana (ze znacznikiem wyboru), ale pozostanie ciemnoszara, co oznacza, że jest wybrana wykluczona. Selekcja Bread jest zgodna z istniejącymi selekcjami. Ale wartość ta jest nadal wybrana i jej kolor ulegnie zmianie na zielony, jeśli selekcja, która ją wyklucza, zostanie wyczyszczona, lub jeśli grupa produktów, do której należy, zostanie dołączona do selekcji,

Wybór wartości wykluczonych powoduje, że stają się wybrane

Wartość wykluczoną Bread można ustawić jako wybraną, wykonując jedną z poniższych czynności.

 • W obszarze Product Group wybierz wartość Baking Goods, która ma kolor jasnoszary, co oznacza, że jest alternatywna.
 • W obszarze Product Group wyczyść selekcję wartości Produce.
 • W obszarze Product Type wyczyść selekcję wartości Specialty.

Przechodzenie do tyłu w historii selekcji

Co się stanie po powrocie do selekcji z wartością Vegetables? Jeśli pamiętasz wszystkie selekcje, najszybszym sposobem jest ponowne dokonanie selekcji. W przypadku bardziej złożonych selekcji zapamiętanie ich wszystkich może być jednak trudne i łatwo można coś pominąć. Bezpieczniejszym sposobem będzie przechodzenie do tyłu w historii selekcji.

Opcje historii selekcji na pasku selekcji

Selection history options in the selections bar

Na pasku selekcji dostępne są opcje przechodzenia do tyłu i do przodu w historii selekcji. Wszystkie wybory dokonane w bieżącej sesji są zapisywane i można do nich wrócić za pomocą opcji przechodzenia do tyłu (Selections - step back>) i przechodzenia do przodu (Selections - step forward). Przejście do przodu jest możliwe dopiero po przejściu do tyłu. Domyślnie znajdujesz się w ostatnim etapie historii selekcji i dlatego nie możesz przejść do przodu, ponieważ nie ma żadnego późniejszego etapu.

Dziękujemy!

To już koniec tego kursu. Znasz już podstawy programu Qlik Sense, czyli metody dokonywania selekcji i sposoby interpretowania wyników. Zachęcamy do odwiedzenia naszej witryny w celu znalezienia kolejnych inspiracji dotyczących nowych aplikacji.