Przeskocz do zawartości głównej

Store

Ta funkcja skryptu tworzy plik QVD lub CSV.

Syntax:  

Store [ fieldlist from] table into filename [ format-spec ];

Ta instrukcja utworzy jawnie nazwany plik QVD, CSV lub TXT.

Instrukcja może eksportować pola tylko z jednej tabeli danych. W przypadku eksportowania pól z kilku tabel należy wcześniej wykonać w skrypcie jawną instrukcję join, aby utworzyć tabelę danych do wyeksportowania.

Wartości tekstowe są eksportowane do pliku CSV w formacie UTF-8. Możliwe jest określenie ogranicznika — zobacz opis instrukcji LOAD. Instrukcja store do pliku CSV nie obsługuje eksportu BIFF.

Możesz określić, czy plik ma zostać zapisany w Twojej przestrzeni prywatnej, czy w przestrzeni udostępnionej, do której masz uprawnienia do zapisu. Jeśli zapiszesz w przestrzeni udostępnionej, członkowie będą mogli używać tych danych w celu tworzenia aplikacji w tej przestrzeni. Zob.: Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach udostępnionych.

Arguments:  

Argumenty polecenia Store
Argument Opis
fieldlist::= ( * | field ) { , field } )

Lista wybieranych pól. Użycie znaku * jako listy pól oznacza wszystkie pola. 

field::= fieldname [as aliasname ]

fieldname jest tekstem identycznym z nazwą pola w tabeli table. (Jeśli nazwa pola zawiera spacje lub inne znaki niestandardowe, musi być ujęta w proste podwójne cudzysłowy lub nawiasy kwadratowe).

aliasname jest alternatywną nazwą dla pola, która będzie używana w wynikowym pliku QVD lub CSV.

table Etykieta skryptu reprezentująca już załadowaną tabelę do użycia jako źródło danych.
filename

Nazwa pliku docelowego wraz z poprawną ścieżką połączenia do danych istniejącego folderu.

Example:  

  • Przestrzeń prywatna: [lib://DataFiles/xyz.qvd]

    Gdy używane jest połączenie DataFiles, wówczas nie można utworzyć hierarchii folderów ani utworzyć do niej odniesienia. Nie jest obsługiwana na przykład następująca składnia: [lib://DataFiles/subfolder1/xyz.qvd]

  • Przestrzeń udostępniona: [lib://TeamSharedSpace:DataFiles/xyz.qvd]
format-spec ::=( ( txt | qvd ) ) Specyfikacja formatu obejmuje tekst txt dla plików tekstowych albo tekst qvd dla plików qvd. Jeśli specyfikacja formatu będzie pominięta, wówczas zostanie przyjęty format qvd.

Store mytable into xyz.qvd (qvd);

Store * from mytable into 'lib://FolderConnection/myfile.qvd';

Store Name, RegNo from mytable into xyz.qvd;

Store Name as a, RegNo as b from mytable into 'lib://FolderConnection/myfile.qvd';

Store mytable into myfile.txt (txt);

Store * from mytable into 'lib://FolderConnection/myfile.qvd';

InformacjaW rozszerzeniach plików powiązań DataFiles rozróżniana jest wielkość liter. Na przykład: .qvd.

Examples:  

Store mytable into [lib://DataFiles/xyz.qvd];

Store * from mytable into [lib://DataFiles/myfile.qvd];

Store Name, RegNo from mytable into [lib://DataFiles/xyz.qvd];

Store Name as a, RegNo as b from mytable into [lib://DataFiles/myfile.qvd];

Store mytable into [lib://DataFiles/myfile.txt] (txt);

Store * from mytable into [lib://DataFiles/myfile.csv] (txt);

Zachowaj * z mytable do [lib://TeamSharedSpace:DataFiles/myfile.qvd];