Przeskocz do zawartości głównej

Wybieranie i ładowanie danych

Dane z plików, np. z Microsoft Excel lub innych obsługiwanych formatów, można wykonywać z poziomu okna wyboru danych w Edytorze ładowania danych.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz program Qlik Sense.
 2. Utwórz nową aplikację.
 3. Nadaj nazwę aplikacji Scripting Tutorial, a następnie kliknij przycisk Utwórz.
 4. Otwórz aplikację.
 5. Uwaga: Na potrzeby pierwszego załadowania danych z plików do aplikacji można skorzystać z polecenia Dodaj dane Aby widzieć skrypt (w związku z potrzebami tego kursu), zastosowany będzie jednak edytor ładowania danych.
 6. W menu rozwijanym w górnym pasku narzędzi otwórz Edytor ładowania danych.
 7. Kliknij pozycje P dostępną w lewym menu, aby dodać nową sekcję skryptu pod sekcją o nazwie Main.
 8. Skorzystanie z więcej niż jednej sekcji ułatwia zapewnienie przejrzystości skryptu. Sekcja skryptu zostanie wykonana kolejno podczas ładowania danych.

 9. Nadaj sekcji nazwę, wpisując Sales.
 10. Nowa karta Sales w aplikacji Scripting Tutorial
  New Sales tab in Scripting Tutorial app.

 11. W sekcji DataFiles dostępnej po prawej stronie kliknij przycisk Wybierz dane.

 12. Wybierz okno danych
  Select data window.

 13. Prześlij, a następnie wybierz Sales.xlsx. Zostanie otwarte okno podglądu danych.
 14. Okno podglądu danych dla pliku danych Sales
  Data preview window for Sales data file.

 15. Usunąć zaznaczenie pól # of Days Late i # of Days to Ship. Może być konieczne kliknięcie nagłówków tych pól, aby wyświetlić ich pełne nazwy.
 16. Wyszukaj date w polu wyszukiwania Filtruj pola.
 17. Kliknij nagłówek pola Invoice Date i wpisz słowa Bill Date, aby zmienić nazwę tego pola.
 18. Kliknij polecenie Wstaw skrypt. Skrypt ładowania jest wstawiany w sekcji Sales edytora skryptów. Ważne: w Qlik Sense pola nazw zawierające spacje ujmowane są w podwójnych cudzysłowach.
 19. Skrypt powinien wyglądać następująco:

  Skrypt ładowania na karcie Sales
  Load script in Sales tab.

 20. Dodaj następujący wiersz nad instrukcją LOAD, aby nadać tabeli nazwę Table1:
 21. Table1:

 22. Teraz dostosuj skrypt, aby upewnić się, że daty są interpretowane prawidłowo. Zmień pola Date w następujący sposób:
 23. Date#(`Date`,'MM/DD/YYYY') as “Date”,

  Skrypt powinien wyglądać następująco:

  Zaktualizowany skrypt ładowania na karcie Sales
  Updated load script in Sales tab.

 24. Kliknij polecenie Ładuj dane w prawym górnym rogu.
 25. To spowoduje załadowanie danych do aplikacji. Wyświetlone zostanie okno postępu wykonania skryptu. Po zakończeniu ładowania wyświetlone zostanie podsumowanie ewentualnych błędów i kluczy syntetycznych, nawet jeśli takich brak.

 26. Kliknij polecenie Zamknij.
 27. W menu rozwijanym w górnym pasku narzędzi otwórz przeglądarkę modelu danych. Po kliknięciu ikony w przeglądarka modelu danych zostanie otwarta na nowej karcie.
 28. Wybierz s i + w górnym menu, aby wyświetlić widok tabeli, który jest używany w tym kursie. Jeśli tabela nie wyświetla się poprawnie, można usunąć istniejący skrypt ładowania i przygotować nowy skrypt.
 29. Widok tabeli w przeglądarce modelu danych w przypadku danych Sales
  Table view in data model viewer of Sales data.

  Teraz załadujemy kolejną tabelę o nazwie Dates. Po załadowaniu tabeli w Qlik Sense połączymy ją z tabelą Sales w polu Date.

 30. Otwórz edytor ładowania danych.
 31. Kliknij pozycję P, aby dodać nową sekcję skryptu.
 32. Sekcji nadaj nazwę Dates. Jeśli nowa sekcja Dates nie jest jeszcze umieszczona poniżej Sales, ustaw kursor na paskach przeciągania o i przeciągnij sekcję poniżej sekcji Sales, aby zmienić kolejność.
 33. Kliknij górny wiersz skryptu, a następnie kliknij przycisk .
 34. Upewnij się, że do skryptu dodane zostały znaki //.

 35. Dodaj następujący tekst po ciągu //:
 36. Loading data from Dates.xlsx

  Górny wiersz skryptu powinien teraz wyglądać tak:

  // Loading data from Dates.xlsx

 37. W sekcji DataFiles dostępnej po prawej stronie kliknij przycisk Wybierz dane.

 38. Porada: Upewnij się, że w obszarze Nazwy pól zaznaczona jest opcja Osadz. naz. pól, aby podczas ładowania danych uwzględniać również nazwy pól tabeli.
 1. Prześlij, a następnie wybierz Dates.xlsx. Zostanie otwarte okno podglądu danych.
 2. Okno podglądu danych dla pliku danych Dates
  Data preview window for Dates data file.

 3. Kliknij polecenie Wstaw skrypt.
 4. Skrypt powinien wyglądać następująco:

  Skrypt ładowania na karcie Dates
  Load script in Dates tab.

 5. Dodaj następujący tekst w wierszu nad instrukcją LOAD, aby nadać tabeli nazwę Table2:
 6. Table2:

 7. Upewnij się, że kolumna Month w pliku Dates.xlsx jest poprawnie interpretowana w programie Qlik Sense, ponieważ wymagane jest zastosowanie funkcji Month względem pola Date.
 8. Zmień pole Date w następujący sposób:

  Month (Date) as "Month",

  Skrypt powinien wyglądać następująco:

  Zaktualizowany skrypt ładowania na karcie Dates
  Updated load script in Dates tab.

  Utworzyliśmy skrypt ładujący wybrane dane z pliku Dates.xlsx. Pora załadować dane do aplikacji.

 9. Kliknij polecenie Ładuj dane w prawym górnym rogu.
 10. Kliknięcie polecenia Ładuj dane powoduje załadowanie danych do aplikacji i zapisanie skryptu.

 11. Po wykonaniu skryptu kliknij polecenie Zamknij.
 12. Otwórz Przeglądarkę modelu danych.
 13. Jak widać, zostało utworzone połączenie między polami mającymi w obu tabelach nazwę Date.

  Widok tabeli w przeglądarce modelu danych
  Table view in data model viewer. Tables are connected on Date field.

 14. Kliknij przycisk Podgląd dostępny w lewym dolnym rogu. Kliknij nazwę tabeli Table2.
 15. Zostaną wyświetlone informacje o tabeli. W polu Podgląd widać, że do tabeli wewnętrznej Table2 zostało załadowanych 628 wierszy danych. Kliknięcie jednego z pól tabeli spowoduje wyświetlenie informacji o tym polu.

  Podgląd tabeli w przeglądarce modelu danych
  Table preview in data model viewer.

  Dane są teraz dostępne do wykorzystania w wizualizacjach w aplikacji. Sposoby wykorzystania danych zostaną opisane w dalszej części kursu.