Przeskocz do zawartości głównej

Dodawanie danych

Drugim etapem tworzenia kompletnej aplikacji jest załadowanie danych. Należy załadować następujące pliki:

 • Sales.xlsx

 • Item master.xlsx

 • Cities.xlsx

 • Sales rep.csv

 • Customers.xlsx

Ładowanie danych z pierwszego pliku danych

Dobrą praktyką jest dodawanie najpierw najważniejszego pliku — w tym wypadku będzie to plik Sales.xlsx.

Należy zlokalizować osobiste pliki danych, a następnie załadować dane.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij polecenie Dodaj dane z plików i innych źródeł.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe wyboru źródła danych.

 2. W obszarze Lokalizacje plików kliknij opcję Pliki danych.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe wyboru pliku danych.

 3. W oknie dialogowym wyboru pliku wybierz plik Sales.xlsx.

  Zostanie wyświetlone okno postępu, a następnie otworzy się okno wyboru danych. Można zauważyć, że Sales — arkusz w pliku danych — został już wybrany. Zaznaczona jest też opcja Osadzone nazwy pól. Jest to poprawne.

  Okno wyboru danych dla pliku Sales.xlsx

 4. Włącz profilowanie danych, klikając pozycję ¥ obok przycisku Dodaj dane w prawym dolnym rogu i włączając ją.

 5. Kliknij polecenie Dodaj dane.

  Przed otwarciem widoku Asocjacje menedżera danych zostanie wyświetlone okno postępu. W tym widoku dane są ilustrowane przy użyciu bąbelków. Tabela Sales zostanie dodana do widoku i oznaczona symbolem *, który oznacza nową lub zaktualizowaną tabelę.

Przed załadowaniem danych należy dodać więcej plików danych. Przejdź do sekcji Dodawanie pliku Sales rep.

Dodawanie pliku Sales rep

Następny plik danych, który zostanie dodany, to Sales rep.csv.

W widoku Asocjacje wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij obszar P w lewym górnym rogu, aby dodać więcej danych.

  Wyświetlone zostaną osobiste pliki danych.

 2. Dodaj plik Sales rep.csv, klikając go.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe wyboru źródła danych.

 3. Upewnij się, że w obszarze Nazwy pól zaznaczona jest opcja Osadz. naz. pól, aby podczas ładowania danych uwzględniać również nazwy pól tabeli.

  W polu Ogranicznik wybrana jest wartość Średnik i jest ona prawidłowa. Program Qlik Sense automatycznie wykryje ogranicznik i domyślnie wyświetli dane z prawidłowym ogranicznikiem.

  Okno wyboru danych dla pliku Sales rep.csv

 4. Kliknij polecenie Dodaj dane.

  Przed otwarciem Menedżera danych zostanie wyświetlone okno postępu. Tabela Sales rep zostanie dodana i oznaczona jako Oczekuje na dodanie.

  Następnym etapem jest utworzenie asocjacji danych.

Tworzenie asocjacji danych

Teraz należy utworzyć asocjację między polami w tabelach Sales i Sales rep.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij opcję Asocjacje w przeglądzie Menedżera danych.

  W widoku Asocjacje w menedżerze danych dane są przedstawiane w postaci bąbelków — każdy bąbelek reprezentuje tabelę danych, a rozmiar bąbelka odpowiada ilości danych w tabeli. Bąbelki oznaczone znakiem * wskazują nową lub zaktualizowaną tabelę.

 2. Przeciągnij bąbelek Sales rep w kierunku bąbelka Sales.

  Program Qlik Sense wykrywa wówczas zdecydowanie rekomendowaną asocjację z tabelą Sales, której bąbelek zostaje oznaczony kolorem pomarańczowym.

 3. Upuść bąbelek Sales rep na bąbelek Sales.

  W tym momencie zostaje utworzone łącze między tymi bąbelkami i powstaje między tymi tabelami asocjacja korzystająca z rekomendowanych pól.

 4. Kliknij łącze między bąbelkami Sales rep i Sales.

  W panelu asocjacji u dołu ekranu wyświetlany jest podgląd danych w poddanych asocjacji polach.

 5. Na panelu asocjacji kliknij asocjację Sales rep ID-Sales Rep Number i zmień jej nazwę na Sales Rep Number.
 6. Asocjacja ta ma obecnie nazwę Sales Rep Number.

Utworzono asocjację między pierwszymi dwoma tabelami. Następnym etapem jest dodanie większej liczby plików danych.

Dodawanie i tworzenie asocjacji w przypadku większej ilości danych

Przed załadowaniem danych i rozpoczęciem tworzenia aplikacji należy dodać ostatnie trzy pliki danych.

W widoku Asocjacje wykonaj następujące czynności:

 1. Dodaj następujące pliki danych, wykonując te same operacje, co poprzednio:

  • Cities.xlsx

  • Customers.xlsx
  • Item master.xlsx

 2. Porada: Upewnij się, że w obszarze Nazwy pól zaznaczona jest opcja Osadz. naz. pól, aby podczas ładowania danych uwzględniać również nazwy pól tabeli.

  Powinno pojawić się pięć plików danych.

  Asocjacja tabel Sales i Sales rep została już utworzona. Program Qlik Sense ułatwia identyfikację szczególnie rekomendowanych asocjacji — poniżej zostanie to omówione szczegółowo.

 3. Kliknij i przytrzymaj bąbelek Customer.

  Bąbelki Sales i Cities są oznaczone kolorem zielonym, ponieważ program Qlik Sense zdecydowanie sugeruje utworzenie asocjacji tych dwóch tabel z wymiarem Customers.

 4. Kliknij i przytrzymaj bąbelek Cities.

  Bąbelek Customer jest oznaczony kolorem zielonym. Bąbelek Sales jest oznaczony kolorem pomarańczowym, co oznacza, że jest to asocjacja średnio rekomendowana.

 5. Kliknij i przytrzymaj bąbelek Item master.

  Bąbelek Sales jest oznaczony kolorem zielonym.

Po zidentyfikowaniu rekomendowanych asocjacji między wszystkimi tabelami w programie Qlik Sense tworzone są asocjacje dla użytkownika.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Ñ.

   Zostanie otwarta karta Rekomendowane asocjacje.

  2. Kliknij przycisk Zastosuj wszystko.

   Tworzone są asocjacje tabel zgodnie z rekomendacjami programu Qlik Sense.

   Asocjacje między pięcioma tabelami wskazane poprzez łącza między ich odpowiednimi bąbelkami

Po utworzeniu asocjacji między wszystkimi tabelami następuje ładowanie danych.

Ładowanie danych

Teraz wszystkie pliki danych zostały dodane i powiązano ich tabele. Przed utworzeniem aplikacji należy teraz załadować skrypt.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij polecenie Ładuj dane.

  Podczas ładowania danych będzie widoczne okno postępu. Gdy ładowanie danych zostanie zakończone, możesz wykonać dalsze czynności.

 2. Kliknij polecenie Zamknij.

Wyświetlanie modelu danych

Można już rozpocząć tworzenie aplikacji. Zanim to nastąpi, warto przyjrzeć się modelowi danych.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku narzędzi kliknij menu rozwijane i wybierz pozycję Przeglądarka modelu danych.
 2. Aby rozwinąć tabele, kliknij przycisk s na pasku narzędzi przeglądarki modelu danych.

Wszystkie tabele są obecnie połączone, a w przeglądarce modelu danych powinna być wyświetlana poniższa zawartość. Pole łączące co najmniej jedną tabelę nazywane jest kluczem.

Przeglądarka modelu danych z tabelami połączonymi za pomocą pól kluczowych

Dodawanie danych zostało zakończone i można rozpocząć tworzenie aplikacji.