Przeskocz do zawartości głównej

Ograniczenie dostępu do systemu plików

Ze względów bezpieczeństwa program Qlik Sense w trybie standardowym nie obsługuje ścieżek względnych ani bezwzględnych w skrypcie ładowania danych, podobnie jak funkcji ani zmiennych ujawniających informacje o systemie plików.

Ścieżki względne i bezwzględne były jednak obsługiwane w programie QlikView, możliwe jest jednak wyłączenie trybu standardowego i przejście w tryb zgodności w celu korzystania z istniejących skryptów ładowania QlikView.

OstrzeżenieWyłączenie trybu standardowego może stworzyć zagrożenie przez ujawnienie informacji o systemie plików.

Wyłączanie trybu standardowego

Kwestie bezpieczeństwa związane z połączeniami do danych ODBC i OLE DB w plikach

Nawiązywanie połączeń do danych ODBC i OLE DB z wykorzystaniem sterowników plikowych powoduje ujawnienie ścieżki do połączonego pliku danych w ciągu połączenia. Ścieżka ta może być ujawniona podczas edytowania połączenia, w oknie dialogowym selekcji danych lub w określonym zapytaniu SQL. Dotyczy to zarówno trybu standardowego, jak i trybu zgodności.

WskazówkaJeśli ujawnianie ścieżki do pliku danych jest niepożądane, zaleca się w miarę możliwości nawiązywanie połączenia z plikiem danych w ramach połączenia z danymi folderu.

Ograniczenia trybu standardowego

Niektóre instrukcje, zmienne i funkcje są w trybie standardowym niedostępne lub dostępne w ograniczonym zakresie. Użycie nieobsługiwanej instrukcji w skrypcie ładowania danych spowoduje błąd przy wykonywaniu skryptu ładowania. Komunikaty o błędach można znaleźć w pliku dziennika skryptu. Użycie nieobsługiwanej zmiennej lub funkcji nie jest sygnalizowane żadnym komunikatem o błędzie ani wpisem w pliku dziennika. Funkcja zwróci jedynie wartość NULL.

Podczas edytowania skryptu ładowania danych nie są wyświetlane żadne informacje o użyciu nieobsługiwanej zmiennej, instrukcji lub funkcji.

Zmienne systemowe

Zmienna Tryb standardowy / Qlik Sense Cloud Tryb zgodności Definicja
Floppy

Nieobsługiwane

Obsługiwane Zwraca literę napędu pierwszego znalezionego napędu dyskietek (zwykle jest to a:).
CD

Nieobsługiwane

Obsługiwane Zwraca literę napędu pierwszego znalezionego napędu CD-ROM. Jeśli żaden napęd CD-ROM nie zostanie znaleziony, wówczas zostanie zwrócona litera c:.
QvPath

Nieobsługiwane

Obsługiwane Zwraca ciąg przeglądania ścieżki pliku wykonywalnego Qlik Sense.
QvRoot

Nieobsługiwane

Obsługiwane Zwraca katalog główny pliku wykonywalnego programu Qlik Sense.
QvWorkPath

Nieobsługiwane

Obsługiwane Zwraca ciąg znaków przeglądania do bieżącej aplikacji Qlik Sense.
QvWorkRoot

Nieobsługiwane

Obsługiwane Zwraca katalog główny bieżącej aplikacji Qlik Sense.
WinPath

Nieobsługiwane

Obsługiwane Zwraca ciąg znaków przeglądania do systemu Windows.
WinRoot

Nieobsługiwane

Obsługiwane Zwraca katalog główny systemu Windows.
$(include=...) Obsługiwane dane wejściowe: połączenie z biblioteką Obsługiwane dane wejściowe: połączenie z biblioteką lub ścieżka bezwzględna/względna Zmienna Include/Must_Include określa plik, który zawiera tekst, jaki powinien zostać umieszczony w skrypcie i oceniony jako kod skryptu. Można przechowywać części kodu skryptu w oddzielnym pliku tekstowym i używać ich wielokrotnie w wielu aplikacjach. Jest to zmienna definiowana przez użytkownika.

Zmienne systemowe

Zwykłe instrukcje skryptu

Instrukcja Tryb standardowy / Qlik Sense Cloud Tryb zgodności Definicja
Binary

Binary

Obsługiwane dane wejściowe: połączenie z biblioteką Obsługiwane dane wejściowe: połączenie z biblioteką lub ścieżka bezwzględna/względna Instrukcja binary służy do ładowania danych z innej aplikacji.
Connect

Connect

Obsługiwane dane wejściowe: połączenie z biblioteką Obsługiwane dane wejściowe: połączenie z biblioteką lub ścieżka bezwzględna/względna Instrukcja CONNECT służy do określania dostępu aplikacji Qlik Sense do ogólnej bazy danych przy użyciu interfejsu OLE DB/ODBC. W przypadku ODBC źródło danych najpierw należy określić za pomocą narzędzia administracyjnego ODBC.
Directory

Directory

Obsługiwane dane wejściowe: połączenie z biblioteką Obsługiwane dane wejściowe: połączenie z biblioteką lub ścieżka bezwzględna/względna Instrukcja Directory określa, w którym katalogu należy szukać plików danych w kolejnych instrukcjach LOAD, do momentu wydania nowej instrukcji Directory.
Execute

Execute

Nieobsługiwane Obsługiwane dane wejściowe: połączenie z biblioteką lub ścieżka bezwzględna/względna Instrukcja Execute służy do uruchamiania innych programów w czasie, gdy aplikacja Qlik Sense ładuje dane. Na przykład w celu wykonania niezbędnych przekształceń.
LOAD from ...

Load

Obsługiwane dane wejściowe: połączenie z biblioteką Obsługiwane dane wejściowe: połączenie z biblioteką lub ścieżka bezwzględna/względna Zwraca ciąg przeglądania ścieżki pliku wykonywalnego Qlik Sense.
Store into ...

Store

Obsługiwane dane wejściowe: połączenie z biblioteką Obsługiwane dane wejściowe: połączenie z biblioteką lub ścieżka bezwzględna/względna Zwraca katalog główny pliku wykonywalnego programu Qlik Sense.

Instrukcje sterowania skryptem

Instrukcja Tryb standardowy / Qlik Sense Cloud Tryb zgodności Definicja

For each...

filelist mask/dirlist mask

For each..next

Obsługiwane dane wejściowe: połączenie z biblioteką

Zwracane dane wyjściowe: połączenie z biblioteką

Obsługiwane dane wejściowe: połączenie z biblioteką lub ścieżka bezwzględna/względna

Zwracane dane wyjściowe: połączenie z biblioteką lub ścieżka bezwzględna (w zależności od danych wejściowych)

Konstrukcja filelist mask tworzy rozdzieloną przecinkami listę wszystkich plików w bieżącym katalogu zgodnych z filelist mask. Konstrukcja dirlist mask tworzy rozdzieloną przecinkami listę wszystkich katalogów w bieżącym katalogu zgodnych z maską nazwy katalogu.

Funkcje pliku

Funkcja Tryb standardowy / Qlik Sense Cloud Tryb zgodności Definicja
Attribute()

Attribute — funkcja skryptu

Obsługiwane dane wejściowe: połączenie z biblioteką Obsługiwane dane wejściowe: połączenie z biblioteką lub ścieżka bezwzględna/względna Zwraca wartość metaznaczników różnych plików multimedialnych w postaci tekstu.
ConnectString()

ConnectString — funkcja skryptu

Zwracane dane wyjściowe: Nazwa połączenia biblioteki Nazwa połączenia biblioteki lub samo połączenie, zależnie od danych wejściowych Zwraca aktywne parametry połączenia dla połączeń ODBC lub OLE DB.
FileDir()

FileDir — funkcja skryptu

Zwracane dane wyjściowe: połączenie z biblioteką

Zwracane dane wyjściowe: połączenie z biblioteką lub ścieżka bezwzględna (w zależności od danych wejściowych) Funkcja FileDir zwraca ciąg znaków zawierający ścieżkę do katalogu aktualnie odczytywanego pliku tabeli.
FilePath()

FilePath — funkcja skryptu

Zwracane dane wyjściowe: połączenie z biblioteką

Zwracane dane wyjściowe: połączenie z biblioteką lub ścieżka bezwzględna (w zależności od danych wejściowych) Funkcja FilePath zwraca ciąg znaków zawierający pełną ścieżkę do aktualnie odczytywanego pliku tabeli.
FileSize()

FileSize — funkcja skryptu

Obsługiwane dane wejściowe: połączenie z biblioteką

Obsługiwane dane wejściowe: połączenie z biblioteką lub ścieżka bezwzględna/względna Funkcja FileSize zwraca liczbę całkowitą zawierającą rozmiar (w bajtach) pliku filename albo, jeśli nie określono parametru filename, aktualnie odczytywanego pliku tabeli.
FileTime()

FileTime — funkcja skryptu

Obsługiwane dane wejściowe: połączenie z biblioteką

Obsługiwane dane wejściowe: połączenie z biblioteką lub ścieżka bezwzględna/względna Funkcja FileTime zwraca znacznik czasu daty i godziny ostatniej modyfikacji pliku filename. Jeśli nie określono parametru filename, funkcja odwoła się do aktualnie odczytywanego pliku tabeli.
GetFolderPath()

GetFolderPath — funkcja skryptu

Nieobsługiwane

Zwracane dane wyjściowe: Ścieżka bezwzględna

Funkcja GetFolderPath zwraca wartość funkcji Microsoft Windows SHGetFolderPath. Ta funkcja przyjmuje na wejściu nazwę folderu Microsoft Windows i zwraca pełną ścieżkę do tego folderu.
QvdCreateTime()

QvdCreateTime — funkcja skryptu

Obsługiwane dane wejściowe: połączenie z biblioteką Obsługiwane dane wejściowe: połączenie z biblioteką lub ścieżka bezwzględna/względna Ta funkcja skryptu zwraca znacznik czasu z nagłówkiem XML z ewentualnego pliku QVD. W przeciwnym wypadku zwraca wartość NULL.
QvdFieldName()

QvdFieldName — funkcja skryptu

Obsługiwane dane wejściowe: połączenie z biblioteką Obsługiwane dane wejściowe: połączenie z biblioteką lub ścieżka bezwzględna/względna Funkcja skryptu zwraca nazwę numeru pola (fieldno) w pliku QVD. Jeśli nie istnieje, zwracana jest wartość NULL.
QvdNoOfFields()

QvdNoOfFields — funkcja skryptu

Obsługiwane dane wejściowe: połączenie z biblioteką Obsługiwane dane wejściowe: połączenie z biblioteką lub ścieżka bezwzględna/względna Ta funkcja skryptu zwraca liczbę pól w pliku QVD.
QvdNoOfRecords()

QvdNoOfRecords — funkcja skryptu

Obsługiwane dane wejściowe: połączenie z biblioteką Obsługiwane dane wejściowe: połączenie z biblioteką lub ścieżka bezwzględna/względna Ta funkcja skryptu zwraca liczbę rekordów aktualnie istniejących w pliku QVD.
QvdTableName()

QvdTableName — funkcja skryptu

Obsługiwane dane wejściowe: połączenie z biblioteką Obsługiwane dane wejściowe: połączenie z biblioteką lub ścieżka bezwzględna/względna Ta funkcja skryptu zwraca nazwę tabeli zapisaną w pliku QVD.

Funkcje systemowe

Funkcja Tryb standardowy / Qlik Sense Cloud Tryb zgodności Definicja
DocumentPath()

Nieobsługiwane

Zwracane dane wyjściowe: Ścieżka bezwzględna

Ta funkcja zwraca ciąg znaków zawierający pełną ścieżkę do bieżącej aplikacji Qlik Sense.
GetRegistryString()

 

Nieobsługiwane

Obsługiwane Zwraca wartość nazwanego klucza rejestru o podanej ścieżce rejestru. Funkcji tej można używać zarówno w wykresach, jak i w skryptach.

Funkcje systemowe