Przeskocz do zawartości głównej
Debugowanie skryptu ładowania danych

NA TEJ STRONIE

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE

Debugowanie skryptu ładowania danych

Za pomocą narzędzi do debugowania dostępnych w edytorze ładowania danych można przechodzić kolejne etapy realizacji skryptu za pomocą punktów przerwania, aby weryfikować wartości zmiennych i danych wyjściowych wynikających z wykonania skryptu. Można przy tym wybrać, czy wyświetlać wszystkie, czy nie wyświetlać żadnych wartości określanych jako Dane wyjściowe, Zmienne i Punkty przerwania.

Aby wyświetlić panel debugowania:

 • Kliknij u na pasku narzędzi edytora ładowania danych.

  Panel debugowania zostanie otworzony u dołu edytora ładowania danych.

InformacjaW trybie debugowania nie można tworzyć połączeń, edytować połączeń, wybierać danych, zapisywać skryptu ani ładować danych. Tryb debugowania rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia procesu debugowania i trwa do momentu zakończenia albo przerwania wykonywania skryptu.

Pasek narzędzi debugowania

Panel debugowania w edytorze ładowania danych zawiera pasek narzędzi z następującymi opcjami służącymi do kontroli wykonywania procesu debugowania:

Opcje na pasku narzędzi debugowania
Element interfejsu użytkownika Opis
Ograniczona operacja ładowania

Po włączeniu tej opcji ogranicza się liczbę wierszy danych ładowanych z poszczególnych źródeł danych. Pozwala to na skrócenie czasu wykonywania skryptu w przypadku źródeł zawierających dużą ilość danych.

Podaj liczbę wierszy do załadowania.

InformacjaOpcja ta ma zastosowanie tylko do fizycznych źródeł danych. Na przykład automatycznie generowane instrukcje load inline nie będą ograniczane.
œ Opcja ta rozpoczyna lub kontynuuje wykonywanie kodu w trybie debugowania do momentu osiągnięcia kolejnego punktu przerwania.
Œ Przejdź do następnej linii kodu.
Zakończ wykonywanie kodu w tym miejscu. Jeśli zakończenie to nastąpiło przed wykonaniem całego kodu, wynikowy model danych będzie zawierać wyłącznie dane do linii kodu, na której wykonywanie zostało zakończone.

Dane wyjściowe

W obszarze Dane wyjściowe wyświetlane są wszystkie komunikaty wygenerowane podczas debugowania. Przewijanie danych wyjściowych po wyświetleniu nowych komunikatów można zablokować przez zaznaczenie opcji \.

Ponadto menu danych wyjściowych (¨) zawiera następujące opcje:

Opcje w menu Dane wyjściowe
Element interfejsu użytkownika Opis
Wyczyść Usuwa wszystkie komunikaty wyjściowe.
Wybierz cały tekst Wybiera wszystkie komunikaty wyjściowe.
Przewiń na dół Przewija do ostatniego komunikatu wyjściowego.

Zmienne

W obszarze Zmienne wyszczególnione są wszystkie zmienne zarezerwowane, systemowe i zdefiniowane w skrypcie, wraz z ich bieżącymi wartościami podczas wykonywania skryptu.

Ustawianie ulubionej zmiennej

Aby weryfikować określone zmienne podczas wykonywania skryptu, można ustawić je jako ulubione. Ulubione zmienne są wyświetlane u góry listy zmiennych i są oznaczone żółtą gwiazdką. Aby ustawić zmienną jako ulubioną:

 • Kliknij ï obok zmiennej.

  Ikona ï jest teraz żółta, a zmienna została przesunięta do początek listy zmiennych.

Filtrowanie zmiennych

Za pomocą następujących opcji w menu zmiennych (¨) można zastosować odpowiedni filtr, aby pokazywać tylko wybrany typ zmiennych:

Opcje w menu Zmienne
Element interfejsu użytkownika Opis
Pokaż wszystkie zmienne Pokazuje wszystkie typy zmiennych.
Pokaż zmienne systemowe

Pokazuje zmienne systemowe.

Zmienne systemowe są zdefiniowane w programie Qlik Sense, ale wartość takiej zmiennej można zmienić w skrypcie.

Pokaż zmienne zarezerwowane

Pokazuje zmienne zarezerwowane.

Zmienne zarezerwowane są zdefiniowane w programie Qlik Sense i ich wartość nie może zostać zmieniona.

Pokaż zmienne zdefiniowane przez użytkownika

Pokazuje zmienne zdefiniowane przez użytkownika.

Zmienne zdefiniowane przez użytkownika są to zmienne zdefiniowane przez użytkownika w skrypcie.

Więcej informacji o zmiennych zawiera temat Praca ze zmiennymi w edytorze ładowania danych.

Punkty przerwania

Punkty przerwania można dodać do skryptu w celu zatrzymania procesu wykonywania skryptu na określonych liniach kodu i sprawdzenia tam wartości zmiennych i komunikatów wyjściowych. Po osiągnięciu punktu przerwania można zatrzymać wykonywanie skryptu, kontynuować je do następnego punktu przerwania albo przejść do następnej linii kodu. Wszystkie punkty przerwania w skryptach są umieszczone na liście z odwołaniem do numeru linii i sekcji.

Dodawanie punktów przerwania

Aby dodać punkt przerwania na określonej linii kodu należy:

 • Kliknąć w skrypcie obszar bezpośrednio po prawej stronie numeru linii, w której ma być dodany punkt przerwania.

  Znacznik Q znajdujący się obok numeru wiersza będzie wskazywać, że w tej linii jest punkt przerwania.

WskazówkaPunkty przerwania można dodawać nawet przy zamkniętym panelu debugowania.

Usuwanie punktów przerwania

Aby usunąć punkt przerwania:

 • kliknij w skrypcie znacznik Q obok numeru wiersza albo

 • kliknij na liście punktów przerwania znacznik E obok wybranego punktu przerwania.

Można także kliknąć znacznik ¨ i wybrać polecenie Usuń wszystkie, aby usunąć ze skryptu wszystkie punkty przerwania.

Włączanie i wyłączanie punktów przerwania

Utworzony punkt przerwania jest włączony domyślnie. Na ten fakt wskazuje znacznik m znajdujący się obok punktu przerwania na liście tych punktów. Aby włączyć albo wyłączyć poszczególne punkty przywracania, należy je zaznaczyć lub usunąć ich zaznaczenie na liście punktów przywracania.

Ponadto w menu punktów przywracania (¨) dostępne są następujące polecenia:

 • Włącz wszystko
 • Wyłącz wszystko