Przeskocz do zawartości głównej

Tworzenie aplikacji szablonu On-demand

Aplikacje szablonu On-demand to zwykłe aplikacje Qlik Sense, które charakteryzują się istotną cechą: zawierają skrypty ładowania z wyrażeniami wiązania danych używanymi do formułowania zapytań wykonywanych na źródłach danych. Wyrażenia te są używane w czasie generowania aplikacji On-demand w celu odczytu wartości ze stanu selekcji aplikacji selekcji i w celu powiązania ich ze skryptem aplikacji szablonu w taki sposób, aby do generowanej aplikacji został załadowany kontrolowany przez użytkownika podzbiór danych.

Aplikacja szablonu zwykle łączy się z tym samym źródłem danych co aplikacja selekcji. Skrypt ładowania aplikacji selekcji zwykle ładuje zagregowane dane, aby zmniejszyć ilości danych, jednocześnie oferując interaktywne wizualizacje ważnych wymiarów i miar. Skrypt ładowania aplikacji szablonu używa zapytań, które ładują kontrolowany podzbiór danych o większej szczegółowości.

Uwaga: Aplikacja szablonu On-demand nie ładuje danych bezpośrednio. Połączenie aplikacji szablonu musi być aktywne, ale w celu sprawdzenia, czy połączenie działa poprawnie należy wygenerować aplikację On-demand. Gdy aplikacja On-demand zostanie wygenerowana, skrypt ładowania zostanie zmodyfikowany przez usługę aplikacji On-demand w celu załadowania stanu selekcji aplikacji selekcji On-demand. Jeśli aplikacja On-demand zostanie wygenerowana bez błędu, oznacza to, że połączenia w aplikacji szablonu działają poprawnie.
Uwaga: Należy rozważyć rozmiar aplikacji, tworząc aplikację z szablonu On-demand. W zależności od wdrożenia mogą istnieć limity ilości pamięci masowej lub używanie dużej ilości pamięci masowej może spowodować skalowanie Twojego wdrożenia w chmurze. W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z administratorem systemu.

Struktura aplikacji szablonu

Aplikacja szablonu jest powiązana z aplikacją selekcji za pośrednictwem łącza nawigacyjnego aplikacji On-demand. Łącze nawigacyjne aplikacji zawiera właściwości, które kontrolują liczbę rekordów uwzględnianych przez zapytania podczas ładowania danych do aplikacji On-demand. Skrypt ładowania należący do aplikacji szablonu zawiera wyrażenia do wiązania danych określające dane pola z aplikacji selekcji, które będą używane do formułowania zapytań składanych podczas ładowania danych do aplikacji On-demand.

Uwaga:

Nowa składnia wyrażenia wiążącego dane została wprowadzona w czerwcu 2020 roku. Poprzednia składnia i prefiksy od_, ods_, odo_, odso_ oraz odb_ zachowują się jak dotychczas, włączając ograniczenia ilościowe, przyrostek _n oraz specyfikacje formatu. Jeśli aplikacja ma działać na wersjach Qlik Sense sprzed czerwca 2020 r., należy użyć starej składni. Stara składnia, patrz Tworzenie aplikacji szablonu On-demand.

Przy użyciu nowych prefiksów przyrostek _n nie jest obsługiwany.

Podstawowe wyrażenia wiążące dane mają następującą postać:

$(odag_FIELDNAME)

Prefiks odag_ służy do powiązania stanu selekcji aplikacji selekcji ze skryptem ładowania należącym do aplikacji On-demand, który jest tworzony przez skopiowanie aplikacji szablonu. Część wyrażenia do wiązania danych, która następuje po prefiksie odag, musi być nazwą zgodną z nazwą pola w aplikacji selekcji. Gdy aplikacja On-demand zostanie wygenerowana, bieżący stan selekcji aplikacji selekcji jest używany do uzyskania żądanych wartości do powiązania z każdym polem. Każde wystąpienie wyrażenia $(odag_FIELDNAME) w skrypcie ładowania należącym do nowo utworzonej aplikacji On-demand jest zastępowane listą wartości wybranych dla odpowiadającego pola w stanie selekcji aplikacji selekcji.

Dostępne są inne prefiksy dla bardziej specjalistycznych wiązań danych. Więcej informacji na temat dostosowywania do szczególnych przypadków i optymalizacji instrukcji LOAD można znaleźć w temacie Tworzenie powiązań między wyrażeniami w aplikacjach szablonu On-demand.

Wiązania on-demand mogą być wstawiane bezpośrednio do instrukcji SELECT i WHERE w skrypcie ładowania. Po dodaniu wiązań bezpośrednio do instrukcji WHERE można je łatwo połączyć z innymi warunkami w instrukcji.

Podczas tworzenia skryptu ładowania można dodać zmienną zastępczą $(odagActive) . Pozwala to na załadowanie przykładowych danych do aplikacji szablonu, dzięki czemu można tworzyć wykresy główne dla widoków dynamicznych bez ładowania wszystkich danych.

Poniższe przykłady ilustrują przykładowy skrypt ładowania szablonu on-demand.

Example: Dodawanie niektórych przykładowych danych

W tym przykładzie dodawane są przykładowe wartości, dzięki czemu aplikacja może być załadowana nawet jeśli wiązania nie są kompletne.

 Zmienne IF '$(odagActive)'='' THEN trace ODAG nie są wstawiane! Ładowanie przykładowych danych.; SET 'odag_Origin Code' = '''LAX'''; SET 'odag_Destination Code' = '''JFK'''; SET odagn_Year = 2015; SET odag_Quarter = '''1'''; SET 'odag_Ticket Carrier Code' = '''CA'''; SET 'odag_Fare Class' = '''X'''; END IF; 

Example: Ładowanie danych do aplikacji szablonu

Poniżej znajduje się przykładowy skrypt do ładowania przykładowych danych i filtrowania ich za pomocą wygenerowanych wiązań odag_FIELDNAME. Wiązania odagn_<Field Name> wybierają liczby w wartościach podwójnych i domyślnie nie używają cudzysłowów.

 SQL SELECT * FROM FlightDB.Flights WHERE "Origin Code" IN ($(odag_Origin Code)) AND "Destination Code" IN ($(odag_Destination Code)) AND "Year" IN ($(odagn_Year)) AND "Quarter" IN ($(odag_Quarter)) AND "Ticket Carrier Code" IN ($(odag_Ticket Carrier Code)) AND "Fare Class" IN ($(odag_Fare Class)); 

Jednokrotne logowanie (SSO, ang. Single Sign-On)

Aplikacje On-demand mogą używać single sign-on (SSO) ze źródłami danych, które obsługują SSO. Silnik i źródło danych muszą być skonfigurowane w taki sposób, aby zezwalały na stosowanie SSO.

Uwaga: Ta funkcjonalność jest niedostępna w środowisku Qlik Sense Enterprise on Kubernetes.

Więcej informacji zawiera temat Konfigurowanie jednokrotnego logowania SAML Qlik Sense do źródeł danych SAP HANA (tylko w języku angielskim) oraz temat Konfigurowanie jednokrotnego logowania dla systemu Cloudera Impala (tylko w języku angielskim).

Po skonfigurowaniu silnika i źródła danych pod kątem obsługi SSO w aplikacji szablonu należy włączyć SSO, dodając poniższą składnię do skryptu aplikacji szablonu:

///!ODAG_SSO

On-Demand App Service analizuje ten skrypt podczas generowania aplikacji On-demand i każdorazowo podczas jej przeładowania.

Gdy aplikacja On-demand zostanie załadowana z SSO, tożsamość użytkownika końcowego zostanie wysłana do źródła danych. Użytkownik końcowy musi mieć dostęp do źródeł używanych w połączeniach do danych aplikacji szablonu. Ładowane są tylko dane, do których użytkownik ma dostęp w tych źródłach, nawet jeśli wybrano większy zestaw danych.

Przeładowywanie węzłów dla aplikacji szablonu

Administratorzy mogą kontrolować, gdzie w środowisku wielowęzłowym przeładowywane są aplikacje On-demand, ustawiając reguły równoważenia obciążenia w aplikacjach szablonu. Gdy ustawiona jest reguła równoważenia obciążenia, wówczas wszystkie aplikacje wygenerowane z łącz do aplikacji szablonu zostaną załadowane zgodnie z regułą, która obowiązuje względem aplikacji szablonu. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie aplikacjami On-demand (tylko w języku angielskim).

Uwaga: Ta funkcjonalność jest niedostępna w środowisku Qlik Sense Enterprise on Kubernetes.