Dopasowywanie interwałów do danych dyskretnych

Prefiks intervalmatch przed instrukcją LOAD lub SELECT służy do powiązania dyskretnych wartości liczbowych z dowolną liczbą interwałów liczbowych. Jest to funkcja o ogromnych możliwościach, która może być stosowana na przykład w środowisku produkcyjnym, co zilustrowano poniżej.

Example:  

Przyjrzyjmy się poniższym dwóm tabelom. Pierwsza tabela przedstawia początek i koniec produkcji różnych zamówień. Druga tabela przedstawia pewne dyskretne wydarzenia. Należy powiązać dyskretne wydarzenia z zamówieniami, aby na przykład ustalić zmianę realizującą każde zamówienie lub stwierdzić, których zamówień dotyczyły zakłócenia.

Table OrderLog

Table EventLog

Table of discrete numeric values (Event)

Najpierw należy zatem w zwykły sposób załadować obie tabele, a następnie powiązać pole Time z interwałami wyznaczonymi przez wartości pól Start i End:

SELECT * from OrderLog;

SELECT * from EventLog;

Intervalmatch (Time) SELECT Start,End from OrderLog;

Następnie można już utworzyć tabelę w QlikView w sposób przedstawiony poniżej:

Teraz wyraźnie widać, że zatrzymanie linii miało wpływ głównie na zamówienie A, ale zmniejszona prędkość linii wpłynęła również na zamówienia B i C. Tylko zamówienia C i D były częściowo obsłużone przez Shift 2.

W przypadku korzystania z prefiksu intervalmatch należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Pole zawierające dyskretne punkty danych (w powyższym przykładzie jest to pole Time) musi być wczytane do QlikView przed wykonaniem instrukcji intervalmatch. Instrukcja intervalmatch nie odczytuje tego pola z tabeli w bazie danych.
  • Tabela wczytywana instrukcją intervalmatch LOAD lub SELECT musi zawsze zawierać dokładnie dwa pola (w powyższym przykładzie są to pola Start i End). Aby było możliwe utworzenie powiązania z innymi polami, konieczne jest wczytanie pól interwałów wraz z polami dodatkowymi w ramach osobnej instrukcji LOAD lub SELECT (w powyższym przykładzie jest to pierwsza instrukcja SELECT).
  • Interwały te są zawsze zamknięte, co oznacza, że punkty końcowe są zawarte w interwale. Podanie limitów nieliczbowych powoduje odrzucenie interwału (niezdefiniowany), natomiast limity równe NULL oznaczają nieograniczone rozszerzenie interwału.
  • Interwały mogą na siebie zachodzić, a wartości dyskretne zostaną powiązane ze wszystkimi pasującymi interwałami.

Korzystanie z rozszerzonej składni prefiksu intervalmatch w celu rozwiązywania problemów z powoli zmieniającymi się wymiarami

Za pomocą rozszerzonej składni prefiksu intervalmatch można skutecznie rozwiązać dobrze znany problem powoli zmieniających się wymiarów w danych źródłowych.

Przykładowy skrypt:

SET NullInterpret='';

 

IntervalTable:

LOAD Key, ValidFrom, Team from IntervalTable.xls;

NullAsValue FirstDate,LastDate;

 

Key:

LOAD

Key,

ValidFrom as FirstDate,

date(if(Key=previous(Key),

previous(ValidFrom) - 1)) as LastDate,

Team

RESIDENT IntervalTable order by Key, ValidFrom desc;

 

drop table IntervalTable;

 

Transact:

LOAD Key, Name, Date, Sales from Transact.xls;

 

INNER JOIN intervalmatch (Date,Key) LOAD FirstDate, LastDate, Key RESIDENT Key;

Instrukcja nullinterpret jest wymagana jedynie w przypadku ładowania danych z pliku tabeli, ponieważ w tym przypadku brakujące wartości są zdefiniowane jako puste ciągi znaków, a nie wartości NULL.

Załadowanie danych z tabeli IntervalTable dałoby w wyniku następującą tabelę:

Instrukcja nullasvalue pozwala na odwzorowanie wartości NULL na wymienione pola.

Następnie należy utworzyć pola atrybutów Key, FirstDate i LastDate za pomocą instrukcji previous i order by, po czym tabela IntervalTable zostanie zastąpiona tabelą klucza i usunięta.

Załadowanie danych z tabeli Transact dałoby w wyniku następującą tabelę:

Instrukcja intervalmatch poprzedzona klauzulą inner join zastępuje powyższy klucz kluczem syntetycznym, który tworzy połączenie z tabelą Transact. W efekcie powstaje następująca tabela: